{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

OPPO Website User Agreement

Gebruiksprotocol voor gebruikers van de officiële OPPO-website
I. Toepassingsbereik van het gebruiksprotocol

Dit gebruiksprotocol is van toepassing op de officiële website van OPPO. (Hierna "de website" genoemd). OPPO herinnert de gebruikers eraan dat ze de inhoud van dit protocol zorgvuldig en volledig moeten begrijpen. Het gebruik van de website betekent dat u instemt met het gebruiksprotocol. Gebruik de website niet als u het niet eens bent met het gebruiksprotocol. OPPO behoudt zich het recht voor om de inhoud van het gebruiksprotocol naar eigen goeddunken onregelmatig te wijzigen voor zover dit wettelijk is toegestaan, en u bent verantwoordelijk om de afwisseling van het gebruiksprotocol regelmatig te controleren. Als u de website na het vrijgeven van de afwisselende informatie blijft gebruiken, betekent dit dat u instemt met en akkoord gaat met de afwisseling.

II. Verklaring inzake intellectuele eigendomsrechten

Het relevante intellectuele eigendom van alle inhoud van de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, foto's, muziek, video, animatie, handelsmerken, afbeeldingen, grafieken, visuele interfaces en computercode (hierna "inhoud" genoemd), is eigendom van OPPO of wordt door OPPO gebruikt met wettelijke toestemming. U mag de inhoud van de website op geen enkele wijze en voor geen enkel commercieel doel gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OPPO, tenzij anders vermeld in schriftelijke vorm.

U kunt de informatie over de producten en diensten van OPPO op de website downloaden, op voorwaarde dat deze informatie niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt en niet wordt gewijzigd. Verdere garanties en verklaringen met betrekking tot bovenstaande informatie en documenten die deze bevatten worden gevraagd, en de verklaring van de legitieme rechten en belangen van OPPO wordt gehandhaafd, enz.

III. Gebruiksspecificatie

U mag de website niet gebruiken voor illegale of verboden doeleinden en u mag de website en de inhoud ervan niet gebruiken om inbreuk te maken op de legitieme rechten en belangen van andere organisaties of personen.

U mag geen automatisch apparaat, programma, algoritme of methode gebruiken, inclusief "deeplinks", "PoweredbyGoogle", "webrobots", "web capture tools", of soortgelijke of gelijkwaardige handmatige processen om toegang te krijgen tot een onderdeel van de website of enige inhoud, structuur of vorm van presentatie, te verkrijgen, te kopiëren of te controleren, en zo informatie, manuscripten of informatie te verkrijgen of te proberen te verkrijgen op enige wijze die niet opzettelijk door de website wordt verstrekt. OPPO behoudt zich het recht voor om elke vorm van dergelijke activiteiten te verbieden. U mag niet proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot de inhoud of om op illegale wijze gebruik te maken van de diensten van de website. U mag geen enkele vorm van netwerkaanval op de website uitvoeren.

U dient zich te houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten en beperkingen op het gebied van exportcontrole, met inbegrip van eventuele beperkingen op de bestemming, de eindgebruiker en het eindgebruik. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de website of een deel ervan op te schorten, te beperken of te beëindigen met het oog op de naleving van dergelijke exportcontrolewetten en -beperkingen.

OPPO behoudt zich altijd het recht voor om informatie bekend te maken die nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetten, voorschriften, wettelijke procedures of overheidsvereisten. OPPO kan uw informatie ook openbaar maken, met inbegrip van het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op de bescherming tegen fraude, wanneer OPPO van mening is dat een dergelijke openbaarmaking vereist of toegestaan is volgens de toepasselijke wetgeving.

U bevestigt en gaat ermee akkoord dat OPPO zich het recht voorbehoudt om elke transmissie of communicatie via de website en alle diensten die op de website worden aangeboden, of alle diensten die via de website worden aangeboden, te behouden en indien nodig bovenstaande gegevens openbaar te maken: Het wordt gevraagd door de wet, of OPPO heeft goede redenen om aan te nemen dat zij alleen hierdoor redelijkerwijs in staat zijn: (1) de wettelijke procedures naleven; (2) het gebruiksprotocol uitvoeren; (3) reageren op beweringen dat dergelijke gegevens inbreuk maken op de rechten van anderen; of (4) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van OPPO en zijn werknemers, gebruikers of bezoekers van de website, en het publiek beschermen.

OPPO kan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving uw toegang tot de website beëindigen en/of u in de toekomst de toegang tot de website ontzeggen als OPPO van mening is dat u dit gebruiksprotocol of een ander protocol of een andere richtlijn die relevant kan zijn voor uw gebruik van de website, hebt geschonden. Elke schending van dit gebruiksprotocol door u vormt een illegale en ongepaste bedrijfsactiviteit en zal leiden tot schade aan OPPO die niet kan worden verholpen door een geldelijke vergoeding alleen, in welk geval OPPO kan verzoeken om een gerechtelijk bevel of een gelijkwaardig rechtsmiddel, zoals zij dat nodig of passend acht. Deze rechtsmiddelen zijn een aanvulling op alle andere rechtsmiddelen die OPPO op grond van het huidige gemene recht of op basis van billijkheid ter beschikking staan, en in aanvulling op alle andere rechtsmiddelen die OPPO ter beschikking staan, heeft OPPO het recht om het geld van u terug te vorderen en gaat u ermee akkoord om alle redelijke advocaatkosten en proceskosten te betalen. U gaat ermee akkoord dat OPPO niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot de website als gevolg van een schending van dit protocol.

IV. Links van derden

De website kan links naar websites van derden bevatten; alle inhoud van derden wordt geleverd door derden, OPPO doet geen beloftes, geeft geen garanties of decalaties met betrekking tot de inhoud, de authenticiteit, nauwkeurigheid, of de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid van websites van derden, of andere aspecten (met inbegrip van eventuele rechten daarop) die buiten onze controle vallen, en OPPO is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van uw gebruik van inhoud van derden. Het risico van uw toegang tot en het gebruik van de inhoud van derden wordt door uzelf gedragen.

V. Overmacht en redenen van derden

De OPPO voert de relevante verplichtingen uit overeenkomstig de bepalingen van de wet, maar is niet aansprakelijk voor contractbreuk in geval van prestatie belemmeringen, prestatiegebreken, prestatievertragingen of afwisseling van de inhoud van de prestaties om de volgende redenen:

(1)
Natuurrampen, stakingen, rellen, oorlogen, overheidsmaatregelen, gerechtelijke bevelen en andere gevallen van overmacht.
(2)
Omstandigheden van de dienst te onderbreken en obstakels die niet voldoen aan uw eisen als gevolg van stroomuitval, communicatie netwerk uitval en andere openbare dienst factoren of hackeraanvallen, computervirus inbraak, illegale inhoud informatie, intimidatie informatie afscherming, overheidscontrole en andere netwerk, technologie, communicatielijnen, informatiebeveiliging management maatregelen, enz.
(3)
Wanneer OPPO te goeder trouw heeft beheerd, factoren als gevolg van routine- of noodapparatuur en systeemonderhoud, apparatuur en systeemstoringen, netwerkinformatie- en gegevensbeveiliging, enz.
VI. Privacy

Wij respecteren en beschermen uw privacy met inspanningen. Raadpleeg ons privacybeleid over de specifieke maatregelen die we nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. .

Wij (of externe adverteerders) kunnen contact met u opnemen voor marketingdoeleinden en u reclame-, promotie- of publiciteitsinformatie sturen in overeenstemming met ons privacybeleid.

Er dient te worden opgemerkt dat de netwerkverbinding en de gegevensoverdracht tussen u en de website niet volledig veilig of vertrouwelijk is. De informatie en gegevens die u naar de website stuurt, kunnen door anderen worden onderschept. OPPO kan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de netwerkverbinding en de gegevensoverdracht tussen u en de website niet garanderen.

VII. Beperking van aansprakelijkheid en disclaimer

OPPO geeft geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid, duurzaamheid of toegankelijkheid van de website en de inhoud en diensten die deze bevat. De website en de inhoud ervan worden aangeboden op een "status-quo" basis. U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de website en een eventuele linkwebsite. Als u niet tevreden bent met de website of een deel ervan, kunt u het gebruik van de website of een deel ervan stopzetten.

OPPO staat niet garant voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van de website. De informatie van de verschillende producten of diensten die op deze website worden gepubliceerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot de productfuncties, de configuratie, de parameters, de technische specificaties en de inhoud van de diensten, kan van land tot land/regio verschillen. Zelfs voor hetzelfde product kunnen in de verschillende fasen van de productlevenscyclus de productfunctie, de configuratie en de parameters, de technische specificaties, enz. ook worden aangepast, en OPPO heeft tijd nodig om de corresponderende informatie bij te werken. Daarom kan de product- of service-informatie die u ziet, afwijken van wat u daadwerkelijk hebt gekocht of wat u op de markt kunt kopen.

De OPPO is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, bijzondere of enige vorm van bestraffende schade, noch voor enige indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenverlies, gegevensverlies of gebruik van gegevens.

De totale aansprakelijkheid van OPPO en zijn partners als gevolg van schade of verlies veroorzaakt door uw gebruik van de website, zal niet hoger zijn dan de totale abonnementskosten of soortgelijke kosten in verband met uw gebruik van een van de diensten of functies van de website. In sommige rechtsgebieden is beperking van de aansprakelijkheid niet toegestaan, zodat de voorgaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

VIII. Toepassing van wettelijke bevoegdheid en andere

Bij het sluiten, uitvoeren, interpreteren en beslechten van geschillen over het gebruiksprotocol worden de wetten van de Volksrepubliek China toegepast.

Dit gebruiksprotocol wordt ondertekend in Dongguan, provincie Guangdong. In het geval van een geschil tussen de partijen met betrekking tot de inhoud van dit gebruiksprotocol of de uitvoering ervan, zullen de partijen hun best doen om dit te regelen door middel van vriendschappelijke onderhandelingen. Als er geen overeenstemming kon worden bereikt, kon elke partij een rechtszaak aanspannen bij de bevoegde rechtbank op de plaats waar het protocol is ondertekend.

Hotline.svg

Bel de klantenservice

080089380

Maandag tot vrijdag van 9:00 tot 18:00

Helaas kunnen wij momenteel onze service alleen in het Frans of Engels bieden.