{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

OPPO Website User Agreement

Thỏa thuận sử dụng người dùng website chính thức của OPPO
1. Phạm vi thích hợp của thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng này thích hợp cho website chính thức của OPPO (“website này”). Ở đây, OPPO đặc biệt nhắc nhở người dùng phải đọc kỹ và hiểu rõ nội dung của thỏa thuận này. Bạn sử dụng thỏa thuận này, tức là biểu thị bạn đồng ý với thỏa thuận sử dụng này; nếu bạn không đồng ý, xin đừng sử dụng website này. Trong phạm vi pháp luật cho phép, OPPO bảo lưu quyền tự quyết định thay đổi nội dung thỏa thuận sử dụng này không định kỳ, bạn có trách nhiệm kiểm tra sự thay đổi của thỏa thuận sử dụng này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website này sau khi công bố thông tin thay đổi, tức là biểu thị bạn đồng ý và chấp nhận sự thay đổi đó.

2. Tuyên bố về quyền sở hữu trí tuệ

Bản quyền trí tuệ liên quan của tất cả nội dung bao gồm trên website này, bao gồm nhưng không giới hạn chữ viết, hình ảnh, âm thanh, video, hoạt hình, thương hiệu, hoa văn, bảng biểu, giao diện trực quan và mã máy tính (“nội dung”), thuộc sở hữu của OPPO hoặc OPPO được ủy quyền hợp pháp và sử dụng. Trừ khi có quy định rõ ràng bằng văn bản khác, nếu chưa được sự đồng ý trước bằng văn bản của OPPO, bạn không được sử dụng nội dung của website này dưới bất cứ hình thức nào với bất cứ mục đích thương mại nào.

Bạn có thể tải xuống các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của OPPO do OPPO cung cấp trên website này, nhưng không được dùng cho mục đích thương mại, và không được tiến hành sửa đổi các thông tin trên, và tiến hành bảo đảm và mô tả tiếp theo đối với các thông tin nói trên và văn bản có chứa thông tin, và phải bảo lưu tuyên bố quyền lợi hợp pháp của OPPO...

3. Phạm vi sử dụng

Bạn không được sử dụng website này vì bất cứ mục đích phi pháp hoặc bị thỏa thuận sử dụng này nghiêm cấm, không được sử dụng website này và nội dung của nó để xâm hại đến quyền lợi hợp pháp của các tổ chức hoặc cá nhân khác.

Bạn không thể sử dụng bao gồm “liên kết sâu”, “web tìm kiếm”, “robot web”, “công cụ thu thập web” hoặc các thiết bị tự động, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp khác, hoặc bất cứ quy trình thủ công nào tương tự hoặc giống thế để truy cập, có được, sao chép hoặc giám sát bất cứ bộ phận cấu thành hoặc bất cứ nội dung nào, kết cấu hoặc hình thức thể hiện của website này, từ đó có được hoặc âm mưu có được bất cứ tài liệu, bản thảo hoặc thông tin nào thông qua bất cứ phương thức nào mà website này không đồng ý cung cấp. OPPO bảo lưu quyền cấm các hoạt động như thế. Bạn không thể âm mưu truy cập bất cứ nội dung nào, hoặc sử dụng bất cứ dịch vụ của website này theo bất cứ phương thức phi pháp nào, mà chưa được ủy quyền. Bạn không thể phát động các cuộc tấn công mạng với bất cứ hình thức nào đối với website này.

Bạn phải tuân thủ bất cứ và tất cả các quy định của luật pháp và giới hạn quản chế xuất khẩu trong nước và quốc tế thích hợp, bao gồm bất cứ hạn chế nào liên quan đến điểm đích, người dùng cuối cùng và tác dụng cuối cùng. Chúng tôi bảo lưu quyền tạm dừng, hạn chế hoặc chấm dứt cho bạn truy cập website này hoặc bất cứ bộ phận này khác để tuân thủ bất cứ pháp luật và giới hạn quản chế xuất khẩu...

OPPO luôn bảo lưu quyền tiết lộ thông tin liên quan, để tiết lộ các thông tin cần thiết để tuân thủ bất cứ quy định nào của pháp luật, pháp quy, trình tự pháp luật hoặc yêu cầu của chính phủ thích hợp. Khi OPPO cho rằng yêu cầu pháp luật thích hợp hoặc cho phép việc tiết lộ như vậy, OPPO cũng có thể sẽ tiết lộ thông tin của bạn, bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích bảo vệ khỏi hành vi lừa đảo.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, OPPO có quyền bảo lưu bất cứ dịch vụ nào do bạn cung cấp thông qua website này, trên website này cung cấp hoặc bất cứ sự truyền tải hoặc truyền thông nào với OPPO được cung cấp thông qua website này, và tiết lộ những dữ liệu này trong các trường hợp sau: phải làm như vậy theo yêu cầu của pháp luật, hoặc OPPO có đủ lý do để tin rằng, chỉ có như vậy mới có thể (1) tuân thủ trình tự của pháp luật; (2) thực hiện thỏa thuận sử dụng này một cách hợp lý; (3) phản ứng đối với chủ trương những dữ liệu này xâm phạm quyền lợi của người khác; hoặc (4) bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn cá nhân của OPPO, nhân viên, người dùng hoặc khách truy cập website này.

Nếu OPPO cho rằng nếu bạn vi phạm thỏa thuận sử dụng này hoặc các thỏa thuận hoặc chuẩn mực khác có thể liên quan đến việc bạn sử dụng website này, thì có thể tự quyết chấm dứt quyền truy cập website này của bạn mà không cần thông báo trước, và/hoặc ngăn bạn truy cập website này trong tương lai. Bất cứ hành vi vi phạm thỏa thuận sử dụng này của bạn sẽ cấu thành hành vi phi pháp và hành vi thương mại không chính đáng, sẽ gây nên những tổn thất khó mà bù đắp được bằng tiền bạc cho OPPO, trong trường hợp đó, OPPO có thể đề nghị thực hiện bất cứ biện pháp khắc phục nào được cho là cần thiết hoặc lệnh cấm hoặc các biện pháp khác có hiệu lực thích hợp. Những biện pháp khắc phục này là sự bổ sung bất cứ biện pháp khắc phục nào khác của OPPO theo luật phổ thông và luật cân bằng, ngoài việc OPPO có bất cứ biện pháp khắc phục nào khác, OPPO còn có quyền đòi các khoản tiền liên quan từ bạn, và bạn đồng ý thanh toán toàn bộ phí luật sư và phí tố tụng hợp lý. Bạn đồng ý rằng, OPPO sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với bạn hoặc bất cứ bên thứ ba nào trong trường hợp vi phạm thỏa thuận sử dụng này dẫn đến bạn bị chấm dứt quyền truy cập website này.

4. Liên kết bên thứ ba

Website này có thể sẽ có các liên kết với website bên thứ ba; tất cả nội dung của bên thứ ba đều do bên thứ ba cung cấp, OPPO không đưa ra bất cứ cam kết, bảo đảm hoặc tuyên bố nào về nội dung, tính chân thực, tính chuẩn xác của nội dung, tính khả dụng, tính tin cậy, tính an toàn hoặc các phương diện khác của website bên thứ ba, hoặc bất cứ phương diện nào khác mà chúng tôi không thể kiểm soát (bao gồm bất cứ quyền lợi nào của chúng), và sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do việc bạn sử dụng nội dung của bên thứ ba đó gây nên. Bạn phải tự chịu rủi ro do việc truy cập và sử dụng nội dung của bên thứ ba đó.

5. Nguyên nhân bất khả kháng và bên thứ ba

OPPO thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật, nhưng trong các trường hợp do các nguyên nhân dưới đây dẫn đến việc thực hiện thỏa thuận gặp trở ngại, thực hiện có lỗ hổng, thực hiện kéo dài hoặc thay đổi nội dung thực hiện..., OPPO sẽ không chịu trách nhiệm:

(1)
Các nhân tố bất khả kháng như thiên tai tự nhiên, bãi công, bạo loạn, chiến tranh, hành vi của chính phủ, lệnh chính phủ tư pháp...;
(2)
Nhân tố dịch vụ công cộng như sự cố cung cấp điện, sự cố mạng truyền thông hoặc bất cứ cuộc tấn công của hacker nào đó, hoặc trường hợp có sự xâm nhập của virus máy tính, chống nhiễu sóng thông tin nội dung phi pháp, nhiễu thông tinh, chính phủ quản chế hoặc bất cứ biện pháp quản lý an toàn mạng, công nghệ, đường dây truyền thông, thông tin nào khác... dẫn đến gián đoạn dịch vụ, dịch vụ bị trở ngại không thể thỏa mãn yêu cầu của bạn;
(3)
Trong trường hợp OPPO đã cố gắng quản lý, nhưng do các nhân tố như bảo trì thiết bị và hệ thống thường quy và khẩn cấp, sự cố thiết bị và hệ thống, an toàn thông tin và dữ liệu mạng...
6. Riêng tư

Chúng tôi tôn trọng và nỗ lực bảo vệ sự riêng tư của bạn. Các biện pháp cụ thể liên quan đến việc chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, hãy xem trong chính sách riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi (hoặc nhà quảng cáo bên thứ ba) có thể sẽ liên lạc với bạn vì mục đích kinh doanh, và gửi thông tin quảng cáo, khuyến mãi hoặc tuyên truyền cho bạn theo chính sách riêng tư của chúng tôi.

Điều cần nhắc nhở là, kết nối mạng, truyền dữ liệu giữa bạn và website này không hoàn toàn an toàn hoặc bảo mật, các thông tin, dữ liệu bạn gửi lên website này có thể sẽ bị người khác ngăn chặn, OPPO không thể bảo đảm tính an toàn và tính bảo mật của liên kết mạng, truyền dữ liệu giữa bạn và website này.

7. Tuyên bố giới hạn trách nhiệm và miễn trách nhiệm

OPPO không bảo đảm dưới bất cứ hình thức nào đối với tính khả dụng, khả năng tiếp tục, khả năng truy cập của website này và nội dung, dịch vụ trên đó, website này và nội dung của nó được cung cấp dựa theo “hiện trạng”. Bạn chịu hoàn bộ trách nhiệm về việc sử dụng website này hoặc bất cứ website liên kết nào. Nếu bạn có bất cứ điều gì không hài lòng về toàn bộ hoặc một phần website này, bạn có thể dừng sử dụng toàn bộ hoặc một phần website này.

OPPO sẽ không bảo đảm đối với tính chính xác, tính an toàn, tính tin cậy của nội dung trên website này. Thông tin về các loại sản phẩm hoặc dịch vụ được công bố trên website này, bao gồm nhưng không giới hạn chức năng của sản phẩm, cấu hình, tham số, quy cách kỹ thuật, nội dung dịch vụ..., có thể sẽ thay đổi do các quốc gia/khu vực khác nhau; cho dù là cùng một sản phẩm, nhưng ở các giai đoạn khác nhau trong chu kỳ sinh mệnh của sản phẩm đó, chức năng, cấu hình, tham số, quy cách kỹ thuật...của sản phẩm đó cũng có thể được điều chỉnh, mà OPPO vẫn cần thời gian để hoàn thành việc làm mới các thông tin tương ứng, do vậy, có thể thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ bạn nhìn thấy tồn tại sự khác biệt đối với sản phẩm hoặc dịch vụ bạn mua thực tế hoặc bạn mua được trên thị trường.

OPPO sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về việc bồi thường mang tính trừng phạt gián tiếp, liên đới, đặc biệt hoặc các hình thức khác, cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất gián tiếp nào, bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất về lợi nhuận, thu nhập, dữ liệu, sử dụng dữ liệu.

Đối với bất cứ tổn hại hoặc tổn thất nào do việc bạn sử dụng website này gây nên, toàn bộ trách nhiệm của OPPO và đối tác sẽ không vượt quá tổng mức chi phí đặt mua hoặc chi phí tương tự liên quan đến bất cứ dịch vụ hoặc chức năng nào liên quan đến việc bạn sử dụng website. Một số khu quản lý tư pháp không cho phép hạn chế trách nhiệm, do vậy, hạn chế nói trên có thể không thích hợp với bạn.

8. Quản lý pháp luật thích hợp và khác

Việc lập, thực hiện và giải thích, giải quyết tranh chấp của thỏa thuận sử dụng này đều thích hợp với pháp luật nước CHND Trung Hoa.

Nơi lập thỏa thuận sử dụng này là Đông Hoản Quảng Đông, nếu hai bên có phát sinh bất cứ tranh chấp nào về nội dung hoặc việc thực hiện thỏa thuận này, hai bên phải cố gắng thương lượng giải quyết hòa hảo; khi thương lượng bất thành, bất cứ bên nào đều có quyền đề nghị khởi tố lên toàn án nhân dân ở nơi có quyền quản lý ở nơi lập thỏa thuận.

Trò chuyện trực tiếp

Trò chuyện trực tiếp

8:00 - 17:30 Thứ 2 - Thứ 7 Trừ chủ nhật và ngày lễ

Call: 1800 588841

Tổng đài

1800 588841

8:00 - 21:00 Thứ 2 - Thứ 7

Trừ chủ nhật và ngày lễ

Trung tâm Bảo Hành

Trung tâm Bảo Hành