ဤဆိုက္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အသုံးျပဳမႈကို စိစစ္ရန္အျပင္ သင္၏ ေလ့လာၾကည့္႐ႈမႈ အေတြ႔အႀကံဳကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္ အလားတူ နည္းပညာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသုံးျပဳပါသည္။ ဤဆိုက္ကို ဆက္လက္၍ ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္၊ ယင္း ကြတ္ကီးမ်ား၏ အသုံးျပဳမႈကို သင္သေဘာတူပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဖတ္႐ႈရန္

Cookie setting

OPPO Press

Limited Edition Gilded OPPO R5 Scheduled to Launch on Valentine’s Day

Limited Edition Gilded OPPO R5 Scheduled to Launch on Valentine’s Day

2016-04-11

January 23, 2015, ShenzhenThe internationally hot-selling ultra-thin phone, the OPPO R5, will have a new variant according to photos released by OPPO today. The images indicate that the rumored limite...

OPPO Launches The World’s Thinnest Smartphone

OPPO Launches The World’s Thinnest Smartphone

2016-04-11

(Singapore, 29 October 2014) – OPPO, the leading manufacturer of electronic products, today announces the launch of the R5, the world's thinnest full high-definition phone. Measuring just 4.85mm i...

The Ultra-Thin OPPO R5 Says No to Bending with a Stainless Steel Micro-Arc Frame

The Ultra-Thin OPPO R5 Says No to Bending with a Stainless Steel Micro-Arc Frame

2016-04-18

Following the Finder, the thinnest smartphone in the world for its time, OPPO launched the R5 on the 29th of October, 2014. Packing leading technologies and flagship specifications in an ultra-thin bo...

Handing with OPPO R5

Handing with OPPO R5

2016-04-18

The R5’s most standout characteristic is its asymmetric design.Generally, phone frames have symmetrically rounded corners for both aesthetic and ergonomic reasons. This approach, however, was not suit...

Product Release: It's Your Turn, the OPPO N3 Motorized Rotating Camera Takes Photo Shooting to a New Level

Product Release: It's Your Turn, the OPPO N3 Motorized Rotating Camera Takes Photo Shooting to a New Level

2016-04-18

Snapping that perfect photo shouldn’t be worth slipping a disk over. Remember your shot of the fresco on the ceiling of the Sistine Chapel? You were turning over 180° like an acrobat; or that time you...

OPPO 2014: The Rise of Mobile Phone Innovation

OPPO 2014: The Rise of Mobile Phone Innovation

2016-04-18

January 23, 2015, Shenzhen2014 saw rapid growth in the mobile phone market. OPPO currently occupies a unique position in the industry - since its entry into the market, OPPO has consistently strived t...

A Chinese Startup Just Made The Thinnest Smartphone In The World, And It Looks Gorgeous

A Chinese Startup Just Made The Thinnest Smartphone In The World, And It Looks Gorgeous

2016-04-18

The sleek OPPO R5 measures just 4.85mm thin, compared to the 6.9mm iPhone 6. It's the thinnest smartphone in the world, and it's even too slim to fit a traditional headphone jack. You'll n...

OPPO Sees Potential For High-End Phones In Emerging Markets

OPPO Sees Potential For High-End Phones In Emerging Markets

2016-04-18

Despite phone makers flooding the market with cheap devices, Chinese company OPPO believes there's potential in higher-end handsets, even in emerging markets.

Stunning OPPO R5 Announced As The World's Thinnest Smartphone

Stunning OPPO R5 Announced As The World's Thinnest Smartphone

2016-04-18

OPPO Electronics today announced two new handsets, the N3 and the R5. While the N3 will attract photography fans with a 16 megapixel camera mounted on a 206 degree rotating motorised mount, it’s the R...

OPPO R5 First Look

OPPO R5 First Look

2016-04-18

OPPO N3 First Look

OPPO N3 First Look

2016-04-18

OPPO R5 Hands On And First Impressions: Thinnest Smartphone In The World!

OPPO R5 Hands On And First Impressions: Thinnest Smartphone In The World!

2016-04-18

OPPO N3 Hands On And First Impressions

OPPO N3 Hands On And First Impressions

2016-04-18

OPPO Redefines Mobile Photography With Another World First

OPPO Redefines Mobile Photography With Another World First

2016-04-18

OPPO redefines its smartphone design with the launch of the N3 smartphone incorporating the world's first automated swivel camera(Singapore, 29 October 2014) – OPPO introduced its latest addition...

The Find 7a's Skyline Notifier Simply Has A Cool Factor, Not Found On Any Other Phone.

The Find 7a's Skyline Notifier Simply Has A Cool Factor, Not Found On Any Other Phone.

2016-04-18