OPPO အေၾကာင္း

OPPO အေၾကာင္း

OPPO သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ တ႐ုတ္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဥေရာပ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္အာဖရိကတလႊားရွိ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္တြင္ အရည္အေသြးအေကာင္းမြန္ဆံုး မိုဘိုင္းလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနျပီး တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းႏွင့္နည္းပညာ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ OPPO သည္ အေသးစိတ္ထိဂ႐ုစိုက္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္ စမတ္နည္းပညာတို႔မွတဆင့္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ဆံုး မိုဘိုင္းသံုးစြဲမႈကို သံုးစြဲသူမ်ားထံ ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္ သႏိၷ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။

နည္းပညာ၏ အႏုပညာ

ေနထိုင္မႈဘ၀အတြက္ အႏုပညာတစ္ခုရွိပါသည္။

သာမန္အေတြ႔အၾကံဳထက္ပိုၿပီး ပိုေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအရာမ်ားအတြက္ OPPO တြင္ရွိပါသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သႏိၷ႒ာန္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးဆိုသည္ကို သံုးစြဲသူမ်ားထံယူေဆာင္လာရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားစိုက္ထုတ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဖုန္းမ်ားက သင့္အတြက္ လုပ္ေပးႏိုင္ေသာအရာမ်ားထဲသို႔ အားစိုက္ႏိုင္သေလာက္စိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏အႏုပညာကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေနပါသည္။ နည္းပညာ၏အႏုပညာအေပၚ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အေလးထားမႈႏွင့္ သႏၷိ႒ာန္တို႔သည္ အတြင္းေရာအျပင္ပါ လွပေသာထုတ္ကုန္မ်ားဖန္တီးရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလႈံ႔ေဆာင္ေပးေသာအရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အရာရာအတြက္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ထားပါသည္။ ထိေတြ႔ႏိုင္ေသာအရည္အေသြးမ်ားမွသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကိရိယာမ်ား၏ အလွအပ႐ႈေထာင့္မ်ားဆီသို႔။ ေထာင့္တိုင္း၊ အေရာင္တိုင္း၊ အစိတ္အပိုင္းတိုင္းသည္ အေသးစိတ္အထိဂ႐ုတစိုက္ဖန္တီးထားေသာေၾကာင့္ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာအသြင္ရွိသည့္ စက္ႏွင့္အသံုးျပဳစရာမ်ားကိုပါ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အားေပးမႈခ်န္ထားေပးသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ဘ၀ပံုစံကိုေရးဆြဲသြားမည္၊ အေသးစိတ္ အခ်ိန္မလပ္မွန္ကန္ေစမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထုတ္ကုန္မ်ားဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းထဲသို႔ ေတြးဆေျမာ္ျမင္ႏိုင္သေလာက္အားထည့္ပါသည္။ နည္းပညာအႏုပညာႏွင့္ ဘ၀စုစည္းမႈရွိရာေနရာကေတာ့ ဒီမွာပါ။

OPPO ၏ သမိုင္းေၾကာင္း
MP3 ႏွင့္ MP4
2001
တစ္ကမာၻလံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ OPPO
2004
OPPO တရုတ္တြင္စတင္
2005
OPPO ၏ ပထမဆံုး MP3 ဖြင့္စက္
2006
ပထမဆံုး MP4 ဖြင့္စက္
အထူးဖန္တီးထားေသာ ဖုန္း
2008
မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္ထဲသို႔ OPPO ၀င္ေရာက္
စမတ္ဖုန္း
2011
ပထမဆံုး စမတ္ဖုန္း- Find Me
2012
Finder, Find 3
2013
Find 5, N1, Color OS
2014
R1, Find 7, N1mini
4G သို႔ အျပည့္အ၀ကူးေျပာင္းျခင္း
2014
N3, R5
2015
R7 Series, ColorOS 2.1
ေရွ႕သို႔ဆက္တြန္းေနဆဲ
OPPO ကမာၻလံုးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း

OPPO သည္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ဟာ့ဒ္၀ဲအရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ား ေပၚထြက္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုးစြမ္းႏိုင္သမွ် သံုးစြဲသူအေတြ႔အၾကံဳကိုေပးစြမ္းျခင္းကို အစဥ္တစိုက္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ား အားထားႏိုင္ၿပီး အစမွအဆံုးတိုင္ အရည္အေသြးအလြန္တရာေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ ဖန္တီး၊ ထုတ္လုပ္၊ ျမွင့္တင္ေနပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔စတင္တည္ေထာင္ေသာ 2004 ခုႏွစ္မွသည္ OPPO သည္ ၄င္း၏အေတြးအျမင္ကို ကမာၻတလႊြားမွ သံုးစြဲသူမ်ားအား ေပးစြမ္းရန္ ျမဲျမံစြာအားစိုက္လ်က္ရွိသည္။ 2008 ခုႏွစ္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္ထဲသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ၀င္လာၿပီး OPPO သည္ 2010 ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ စတင္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး ၄င္း၏ပထမဆံုးႏိုင္ငံရပ္ျခားလုပ္ငန္းကို 2010 ခုႏွစ္ ဧၿပီ၌ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ OPPO သည္ ကမာၻတခြင္တြင္ ေစ်းကြက္ေပါင္း 21 ခု တည္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။

ကနဦးကတည္းက OPPO ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ အတားအဆီးမ်ားကို တြန္းထုတ္ပစ္ခဲ့သည္။ OPPO သည္ ေစ်းကြက္သစ္မ်ားထဲသို႔ ခ်ဲ႕ထြင္လာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထုတ္ကုန္မ်ား၏ ပန္းတိုင္မွာ ထုတ္ကုန္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ယံုမွားမကင္းျဖစ္ျခင္း၊ အရည္အေသြးဘယ္ေတာ့မွပိုေကာင္းမလာျခင္းတို႔ မရွိေစဘဲ ကမာၻတခြင္တြင္ ပိုမိုသံုးခြင့္ရႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။

ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ အေတြးအေခၚ

OPPO တြင္ စစ္မွန္ေသာတီထြင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘ၀ကို ပိုမိုရိုးရွင္းေစသည့္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေသာထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အသစ္ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖန္တီးျခင္းအားလံုးဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ OPPO ကုမၸဏီ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၏ အဓိက အပိုင္းသည္ ေဖာက္သည္အား တုန္႔ျပန္ခ်က္ေပးရန္ဖြင့္ေပးျခင္းမွတဆင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုးထုတ္ကုန္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္၊ ေပးစြမ္းျခင္းႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ သႏိၷ႒ာန္ခ်ထားမႈေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ OPPO အမွတ္တံဆိပ္၏ အေတြးအေခၚကို "နည္းပညာ၏ အႏုပညာ" ဆိုေသာစာစုထပ္ျဖည့္လိုက္သည္။ ယင္းက ႐ိုးသားမႈ၊ ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ားဆိုသည့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လုပ္ငန္း၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို သိျမင္ေစသည္။ OPPO သည္ ၄င္း၏ ဆံုးျဖတ္ျခင္းအတိုင္း မွန္ကန္သည္မ်ားကို လုပ္ရန္သာမက အေျခအေနတစ္ခုေပးလာသည့္ မွန္ကန္ေသာအရာမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္ တစ္သမတ္တည္းရွိပါသည္။

OPPO ကို ယင္း၏ေဖာက္သည္မ်ားက စိတ္၀င္တစားထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ OPPO သည္ ေဆာ့ဖ္၀ဲပိုင္းတြင္ေရာ ဟာ့ဒ္၀ဲတြင္ပါ အသံုးျပဳသူအေတြ႔အၾကံဳႏွစ္ခုစလံုးေပၚတြင္ ၄င္းတို႔၏ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားေပၚအေျခခံၿပီး ေဖာက္သည္မ်ားကိုအေျခခံမႈျဖင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ပူးတြဲဖန္တီးပါသည္။ OPPO သည္ ဖမ္းမ္၀ဲအပ္ဒိတ္မ်ားထုတ္ျခင္းႏွင့္အလားတူ ၄င္း၏ျဖန္႔က်က္ေရာက္ရွိႏိုင္မႈႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈကို ကမာၻတလႊားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းတို႔အားျဖင့္ စမတ္ဖုန္းတိုးတက္မႈကို ႐ုတ္ျဖည္းထုတ္ျပန္ျခင္းျပဳသည့္ မဟာဗ်ဴဟာကို က်င့္သံုးပါသည္။

OPPO သည္ လွပေျပာင္ေျမာက္ၿပီး ဒီဇိုင္းစတိုင္တြင္ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာဒီဇိုင္း၊ အေကာင္းဆံုးေသာ သံုးစြဲသူအေတြ႔အၾကံဳ၊ ေဖာက္သည္ဗဟိုျပဳ ထုတ္ကုန္ တိုးတက္မႈ၊ အရည္အေသြးရွိ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ၿပီးျပည့္စံုျခင္းအတြက္ မနားမေနပံုမွန္လုပ္ေဆာင္သည့္ သေဘာထားတစ္ခုတို႔ျဖင့္ သေဘာက်ေအာင္ ၊လူငယ္တို႔ႏွလံုးသားမ်ားကိုသိမ္းပိုက္ႏိုင္ေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အားစိုက္လ်က္ရွိပါသည္။

R&D ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း

ထူးျခားၿပီးမွီခိုမႈကင္းသည့္ R&D လုပ္ႏိုင္စြမ္းျဖင့္ OPPO သည္ ၄င္း၏ထုတ္ကုန္မ်ားကို လုပ္ငန္းကြင္းဆက္တစ္ခုလံုးတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအျပည့္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းဆြဲ၊ ဖန္တီး၊ ထုတ္လုပ္၊ ေစ်းကြက္တင္ကာ ေရာင္းခ်သည္။ ယင္းမွာ စက္႐ံုမ်ားမွသည္ ေဖာက္သည္မ်ားလက္၀ယ္သို႔အထိပါ၀င္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ရႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးအျမင့္ဆံုးအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းက စိတ္ထဲတြင္ ေနာက္ဆံုးထုတ္ကုန္ကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေစၿပီး ျဖစ္ႏုိင္သမွ်အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးရွိထုတ္ကုန္မ်ားသာ ေဖာက္သည္မ်ားလက္၀ယ္သို႔ေရာက္ရွိရန္ ေသခ်ာေစသည္။ ကုမၸဏီသည္ သိပၸံနည္းက်ေျဖရွင္းအတည္ျပဳျခင္းကိုျဖတ္လာသည့္ တိက်မွန္ကန္ေသာဒီဇိုင္းသံုးသပ္ခ်က္မ်ားမွ အျမင့္မားဆံုးေသာအရည္အေသြးအာမခံခ်က္စံႏႈန္းမ်ားဆီသို႔ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္။

OPPO မဟာဗ်ဴဟာ၏ အဓိကအပိုင္းတစ္ခုမွာ OPPO သည္ ေနာက္ဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုးဟာ့ဒ္၀ဲမ်ားကို ရရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ Qualcomm ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဘက္မ်ားဆီ အလႊမ္းမိုးႏိုင္ဆံုးႏွင့္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးေရာက္ရွိမႈျဖင့္ ေရရွည္ပူးေပါင္းမႈမ်ားကို တည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။