{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

OPPO Website User Agreement

ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ทางการของOPPO
1ข้อตกลงขอบเขตในการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งานนี้ใช้กับเว็บไซต์ทางการของOPPO (เว็บไซต์นี้) ทาง OPPO ขอเตือนให้ผู้ใช้บริการให้อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาข้อตกลงนี้อย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับข้อตกลงการใช้งานแล้ว ถ้าผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วย โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต OPPO ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงการใช้งานนี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ OPPO ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบการอัปเดตเนื้อหาข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อตกลงและผู้ใช้ยังคงใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จะถือว่ายอมรับข้อตกลงและการเปลี่ยนแปลงนั้น

2คำชี้แจงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ รูปภาพ เพลง วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว เครื่องหมายการค้า แผนภาพ กราฟ อินเตอร์เฟซที่มองเห็นได้และการเข้ารหัสคอมพิวเตอร์(เนื้อหา) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดย OPPO หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายจาก OPPO ผู้ใช้ไม่สามารถนำเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไปใช้เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์หากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก OPPO เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ OPPO บนเว็บไซต์นี้ แต่ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์และผู้ใช้จะต้องไม่แก้ไขข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้นและรับประกันเพิ่มเติมพร้อมรับรองข้อมูลข้างต้นและเอกสารที่มี และยังจำเป็นต้องเก็บรักษาคำแถลงสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชน์ของ OPPO

3ขอบเขตการใช้

ผู้ใช้ไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่ผิดกฎหมายหรือเป็นข้อห้ามตามข้อตกลงการใช้งานนี้ และไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้รวมไปถึงเนื้อหาเพื่อละเมิดลิขสิทธิ์ขององค์กรหรือบุคคลอื่นๆ

ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ Deep-link การค้นหาเว็บ Web Bot เครื่องมือรวบรวมเว็บไซต์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อัลกอริธึมหรือวิธี หรือกระบวนการใดๆที่ใกล้เคียงกันในการเข้าถึง การรับข้อมูล การคัดลอกหรือตรวจสอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ โครงสร้างหรือการนำเสนอ เพื่อหวังเอาข้อมูล แบบร่าง หรือข่าวสารที่ไม่มีวัตถุประสงค์จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นี้ OPPO ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามกิจกรรมดังกล่าว ผู้ใช้จะต้องไม่พยายามเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้บริการใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย และต้องไม่มีการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบใด ๆ บนเว็บไซต์นี้

คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อจำกัดในการควบคุมการส่งออกทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงจุดหมายปลายทางที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงข้อจำกัดใด ๆเกี่ยวกับผู้ใช้และการใช้งานปลายทาง เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ จำกัด หรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อจำกัด ในการควบคุมการส่งออกดังกล่าว

OPPO สงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนทางกฎหมายหรือข้อกำหนดของรัฐบาล OPPO อาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อ OPPO เชื่อว่ากฎหมายที่บังคับใช้กำหนดหรืออนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ บริษัท และองค์กรอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง

ผู้ใช้รับทราบและยอมรับ ว่า OPPOขอสงวนสิทธิ์เก็บข้อความระหว่างผู้ใช้กับOPPOผ่านทางเว็บไซต์ หรือบริการต่างๆที่ทางเว็บไซต์ได้จัดไว้ และสามารถเปิดเผยได้ในกรณีที่กฏหมายให้ทำตาม หรือOPPOมีเหตุผลเพียงพอที่น่าเชื่อถือ การทำเช่นนี้ถึงจะมีเหตุมีผลในการ (1)ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฏหมาย (2)ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ (3)ดำเนินการต่อคำอ้างว่าข้อมูลดังกล่าวละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือ (4)ปกป้องสิทธิ์ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ OPPO พนักงาน ผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้

หาก OPPO คิดว่า ผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงนี้ หรือ ข้อตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ OPPO สามารถยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ/หรือป้องกันผู้ใช้จากการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ในภายหลัง การละเมิดข้อตกลงใดๆถือเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมายและไม่เหมาะสม ซึ่งจะก่อความเสียหายให้กับOPPOอย่างมาก ในกรณีเช่นนี้ OPPO อาจดำเนินมาตรการที่คิดว่าจำเป็นและสามารถเยียวยาได้อย่างเทียบเท่า การเยียวยาเหล่านี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากการแก้ไขอื่น ๆ ที่มีให้แก่ OPPO ภายใต้กฎหมายหรือความเท่าเทียมในปัจจุบันและนอกเหนือจากการช่วยเหลือทางการเงินใดๆที่ OPOP มีแล้ว OPPO ยังมีสิทธิ์ในการกู้คืนจากผู้ใช้และผู้ใช้ตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมทนายและค่าดำเนินคดีที่สมเหตุสมผลทั้งหมด คุณยอมรับว่า OPPO จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือเว็บไซต์ที่ 3 ใด ๆ สำหรับการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เนื่องจากการละเมิดข้อตกลงการใช้งานนี้

4URLที่3

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ 3 เนื้อหาที่เว็บไซต์ที่3 จัดทำ ทางOPPOจะไม่ทำสัญญาใดๆ และไม่รับประกันเรื่องความถูกต้องของเนื้อหา ความจริง ความแม่นยำ หรือที่ความพร้อมใช้งาน ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่ 3 หรือด้านอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา (รวมถึงสิทธิ์ต่างๆของเว็บไซต์นั้นด้วย) และจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาใดๆจากการที่ผู้ใช้ใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ที่ 3 การเข้าถึงและการใช้เนื้อหาเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

5เหตุสุดวิสัยและสาเหตุจากเว็บไซต์ที่ 3

OPPO ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย แต่OPPOจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดสัญญาในสถานการณ์ที่มีอุปสรรคกีดขวางการปฏิบัติงาน ข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน การดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

(1)
เหตุสุดวิสัย เช่น ปัจจัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล สงคราม การกระทำของรัฐบาล คำสั่งศาลปกครอง
(2)
เหตุการณ์บริการจากสาธารณะ เช่น ความติดขัดของแหล่งจ่ายไฟ ความล้มเหลวของเครือข่ายการสื่อสาร หรือการแฮ็ก ไวรัสคอมพิวเตอร์ การป้องกันข้อมูลเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด การควบคุมของรัฐบาลและเครื่อข่ายๆอื่นๆ เทคโนโลยี สายสื่อสาร ความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้เกิดความขัดข้องในการบริการ ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่
(3)
ภายใต้การจัดการของOPPOโดยสุจริต เนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่น อุปกรณ์ประจำ อุปกรณ์ฉุกเฉิน และการบำรุงรักษา อุปกรณ์และอุปสรรคทางระบบ ความล้มเหลวของข้อมูลเครือข่ายและความปลอดภัยของข้อมูล
6ความเป็นส่วนตัว

เราเคารพและมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับมาตรการเฉพาะที่เราใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรา (หรือผู้โฆษณาบุคคลที่สาม) อาจติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดและส่งข้อมูลการโฆษณาการส่งเสริมการขายหรือการส่งเสริมการขายตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราจำเป็นจะต้องเตือนผู้ใช้ว่า การเชื่อมต่อเครือข่ายและการส่งข้อมูลระหว่างคุณและเว็บไซต์นี้ไม่ปลอดภัยหรือเป็นความลับอย่างสมบูรณ์ ข่าวสารและข้อมูลที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์นี้อาจถูกดักจับโดยผู้อื่น OPPO ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยและความลับของการเชื่อมต่อเครือข่ายรวมไปถึงการส่งข้อมูลระหว่างคุณและเว็บไซต์นี้

7ข้อตกลงในส่วนจำกัดและปฏิเสธความรับผิดชอบ

OPPO ไม่รับประกันความพร้อมใช้งานความต่อเนื่องและการเข้าถึงเว็บไซต์นี้รวมถึงเนื้อหาและบริการที่มี เว็บไซต์นี้รวมไปถึงเนื้อหา จัดทำขึ้นสถานการณ์ปัจจุบัน การใช้เว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว หากผู้ใช้ไม่พอใจทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ผู้ใช้สามารถหยุดใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้

OPPO ไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การกำหนดค่าพารามิเตอร์ ข้อกำหนดทางเทคนิค เนื้อหาบริการ ฯลฯ อาจจะมีเหตุจากประเทศต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกัน แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในการกำหนดค่าพารามิเตอร์ ข้อกำหนดทางเทคนิคและอื่น ๆ อาจปรับได้ในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ OPPO ต้องใช้เวลาในการอัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นอาจมีความแตกต่างระหว่างข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณเห็นกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณซื้อจริงหรือสามารถซื้อได้ในตลาด

OPPO ไม่ควรรับผิดชอบต่อบทลงโทษรูปแบบใดๆ ทั้งทางอ้อม อุบัติเหตุหรืออื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางอ้อมใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียกำไร รายได้ ข้อมูล และการใช้ข้อมูล

ความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ OPPOและพันธมิตรจะรับผิดชอบแต่ไม่เกินจำนวนค่าสมัครสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือคุณสมบัติของเว็บไซต์นี้ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิด ดังนั้นข้อจำกัดที่กล่าวถึงข้างต้นอาจไม่สามารถนำมาใช้กับคุณ

8กฎหมายที่ใช้บังคับและอื่น ๆ

การสรุป การนำไปปฏิบัติ การตีความและการยุติข้อพิพาทของข้อตกลงการใช้งานนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อตกลงการใช้งานนี้มีการลงนามใน Dongguan, Guangdong หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อตกลงการใช้งานนี้ สองฝ่ายควรจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาต่อรองที่เป็นมิตร เมื่อการเจรจาล้มเหลวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถนำคดีไปขึ้นศาลที่มีการลงนามข้อตกลง

Chat.svg

Line

9.00-18.00 ทุกวัน

แชทสด

แชทสด

09:00 - 18:00 ทุกวัน

VIP Phone Call

สายด่วน Premium VIP โทร

1800-019-098

บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 09:00 - 18:00 ทุกวัน สำหรับผู้ใช้ Find Series

โทร Call: 1800-019-097

สายด่วนปกติโทร

1800-019-097

09:00 - 18:00 ทุกวัน

Service Center

ศูนย์บริการ