{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เกม "EnjoyThePresent" (กิจกรรมส่งเสริมการขาย) ถูกจัดขึ้นและสนับสนุนโดย OPPO ประเทศไทย (ผู้สนับสนุน หรือ OPPO ประเทศไทย) โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายครั้งนี้ การปฏิบัติข้อกำหนดบนหน้าเว็บนี้ รวมถึงการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด ถือเป็นยอมรับข้อตกลงร่วมกันระหว่างคุณ (ผู้เข้าร่วม) และบริษัทโพส เซฟี่ กรุ๊ป จำกัด

กิจกรรมส่งเสริมการขาย และวิธีการเข้าร่วม

1.1 ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายครั้งนี้ คุณจำเป็นต้องยอมรับกฎการเข้าร่วม (หรือ 'กฎ') ถ้าหากคุณไม่เห็นด้วย โปรดอย่ากดตกลง

1.2 ผู้เข้าร่วมต้องเป็นลงทะเบียนสมาชิกบน Facebook หรือ Instragram รวมถึงเป็นผู้ติดตามของบัญชีผู้สนับสนุน (@OPPOThailand)

1.3 ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายครั้งนี้ มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล ด้วยการกดติดตามบัญชี OPPO ประเทศไทยและแบ่งปันผลคะแนนจากเกม #EnjoyThePresent ด้วยการบันทึกภาพหน้าจอหรือรูปภาพ พร้อมติดแฮชแท็ก #EnjoyThePresentWithOPPO บน Facebook หรือ Instagram

1.4 ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายครั้งนี้ คุณต้องมีอายุเกินกว่า 18 ปี โปรดได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลถูกต้องตามกฎหมายก่อน หากมีอายุต่ำกว่า 18 ปี

กฏการเข้าร่วม

2.1 ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายครั้งนี้ คุณต้องเป็นผู้ติดตามของ OPPO ประเทศ (@OPPOThailand)

2.2 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00 น. (GMT+7) และสิ้นสุดวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 23.59 น.(GMT+7)

2.3. ผู้เข้าร่วมแต่ละคนสามารถรับรางวัลได้สูงสุดหนึ่งรางวัลสำหรับการแจกของรางวัลเท่านั้น

2.4. การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดให้ทุกประเทศ/ภูมิภาคของประเทศไทย คุณเข้าใจและยอมรับว่าไม่สามารถจัดส่งของรางวัลได้สำเร็จทั้งหมดเนื่องจากข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้หรือปัญหาด้านการขนส่งในภูมิภาคของคุณ ในกรณีดังกล่าว OPPO ประเทศไทยมีสิทธิ์ระงับการแจกของรางวัลดังกล่าวโดยไม่ต้องรับผิดทางกฎหมาย

2.5. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคหรือการปฏิบัติงาน ผลงานที่สูญหาย ล่าช้า ถูกส่งผิด ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม

2.6. รายละเอียดกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

2.7. การใช้ชื่อหรือที่อยู่ที่เป็นเท็จจะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์

รางวัล

3.1. ในกรณีที่ไม่สามารถมอบรางวัลได้เนื่องจากสาเหตุที่มาจากผู้ชนะ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการไม่ให้ข้อมูลติดต่อภายใน 48 ชั่วโมงหลังสิ้นสุดกิจกรรม หรือการส่งข้อมูลติดต่อที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องซึ่งทำให้ผู้จัดงานไม่สามารถสร้างการติดต่อได้ ) รางวัลจะถือว่าสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ดังกล่าว และจะไม่ออกรางวัลใหม่ในกรณีดังกล่าว เมื่อได้รับรางวัลแล้ว ผู้ชนะจะต้องยืนยันการส่งมอบให้เสร็จสิ้นโดยแจ้งให้ผู้จัดจำหน่ายทราบโดยตรง ยกเว้นในกรณีที่มีสถานการณ์ผิดปกติ OPPO จะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือความเสียหายใดๆ ที่ผู้ชนะได้รับจากการใช้หรือการรับรางวัล

3.2. รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หากพบปัญหาทางด้านของรางวัล ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการออกรางวัลที่เทียบเท่าแทน รางวัลทดแทนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3.3. ผู้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดขึ้นกับรางวัลของตน ผู้จัดจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อค่าจัดส่งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบรางวัล

3.4. เมื่อรางวัลออกจากสถานที่ของผู้จัดแล้ว ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อรางวัลที่เสียหาย ล่าช้า หรือสูญหายระหว่างการขนส่ง

เงื่อนไขการคัดเลือกและระยะเวลา

4.1. กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.00 น. (GMT+7) และผู้เข้าร่วมควรตอบกลับกฎกิจกรรมก่อนเวลา 23:59 น. (GMT+7) ของวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566

4.2. จะไม่มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล แต่จะได้รับข้อความแจ้งเตือนจากผู้จัดในระยะเวลาที่กำหนด

4.3. ผู้ชนะจะต้องแจ้งชื่อเต็มตามกฎหมาย ที่อยู่จัดส่งรางวัล ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผ่านทางข้อความส่วนตัวถึงผู้จัดภายใน 48 ชั่วโมงภายในวันเวลาที่กำหนด หากผู้ชนะไม่ปฏิบัติตามหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอรางวัลให้กับผู้ชนะรายอื่นที่ผู้จัดเลือกไว้

4.4. การใช้ชื่อหรือข้อมูลติดต่อที่เป็นเท็จจะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์

4.5. หากผู้ชนะไม่สามารถแลกของรางวัลได้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล OPPO ประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดกำหนดการใหม่ การเปลี่ยนทดแทน หรือความรับผิดอื่นๆ

การสละสิทธิ์ความรับผิด

5.1. กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง/ดูแลโดย หรือเกี่ยวข้องกับ Facebook หรือ Instagram แต่อย่างใด ผู้เข้าร่วมเข้าใจว่าพวกเขากำลังให้ข้อมูลของตนแก่ผู้จัด ไม่ใช่ Facebook หรือ Instagram ข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมให้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น คำถาม ความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้จะถูกส่งไปยังผู้จัดกิจกรรมโดยตรง ไม่ใช่ไปที่ Facebook หรือ Instagram

การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์

6.1. OPPO ประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นตามสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติมาตรฐานสำหรับกิจกรรมที่คล้ายกันและการโอนสิทธิ์ในสาธารณะ โปรดอ้างอิงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรับทราบและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำโดย OPPO การดำเนินการหน้านี้ต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ว่ามีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในที่นี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

7.1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ชนะแต่ละรายจะถูกใช้โดยผู้จัดเพื่อจุดประสงค์ในการมอบรางวัล หลังจากการส่งมอบเสร็จสิ้น ผู้จัดจะลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ผู้จัดจะไม่ขาย แบ่งปัน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ชนะกับบุคคลที่สาม นอกเหนือจากบุคคลที่สามที่ผู้จัดมีส่วนร่วมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

7.2 ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายครั้งนี้ คุณยินยอมโดยชัดแจ้งให้ผู้จัดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องโดยผู้จัดหรือบริษัทในเครือ

ก. ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอาจแบ่งปันกับพันธมิตรและผู้ได้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการกิจกรรมส่งเสริมการขายและการได้รับรางวัล

ข. คุณยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกถ่ายโอน จัดเก็บ (ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และด้วยตนเอง) โดยผู้จัดและพันธมิตรทางธุรกิจที่อยู่นอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลรักษาบันทึกของกิจกรรมส่งเสริมการขายและพัฒนาสื่อการตลาดภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย

ค. คุณรับทราบว่าการรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานที่อธิบายไว้ในที่นี้จะถือเป็นความต้องการทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้จัด

ง. ผู้จัดดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าตนและพันธมิตรจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่านั้น ทั้งผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลจะต้องลงนามในข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล

จ. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรักษา แบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ มาตรการที่เราจะใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิ์ของคุณในฐานะข้อมูลที่อยู่ภายใต้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ฯลฯ โปรดดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

การตีความและข้อพิพาท

8.1 คุณยอมรับ:

ก. ผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและคำตัดสินของผู้พิพากษาซึ่งเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

ข. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ขัดแย้งกัน

ค. คู่สัญญาตกลงที่จะยื่นข้อพิพาทภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการที่บังคับใช้ ภาษาในการอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ยินยอมและสละสิทธิ์การคัดค้านใดๆ ต่อเขตอำนาจศาลของศาลดังกล่าวสำหรับข้อพิพาทดังกล่าว

ง. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการตีความตามข้อกำหนดและเงื่อนไข หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขและการสื่อสารอื่น ๆ ให้ยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นหลัก

การรักษาความลับ

9.1 ผู้เข้าร่วมตกลงที่จะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างเข้มงวด ที่พวกเขาอาจพบในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย “ข้อมูลที่เป็นความลับ” รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและตัวแทนของผู้จัด ชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมรายอื่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน อนาคต และศักยภาพ ข้อมูลทางการเงิน แคมเปญการตลาดที่ยังไม่เผยแพร่ วิธีการทางธุรกิจ ข้อมูลที่ทำเครื่องหมายว่า "เป็นความลับ"; และข้อมูลอื่นใดที่คาดว่าจะถูกเก็บเป็นความลับตามสมควรภายใต้สถานการณ์นั้นๆ ผู้เข้าร่วมจะต้องไม่เปิดเผย เผยแพร่ ถ่ายโอน คัดลอก ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากผู้จัด อาจมีข้อยกเว้นสำหรับข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งเปิดเผยได้โดยไม่ใช่ความผิดของผู้เข้าร่วมหรือถูกเปิดเผยตามคำสั่งจากศาลหรือหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ที่มีเขตอำนาจศาลที่มีเขตอำนาจ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เข้าร่วมจะต้องแจ้งผู้จัดล่วงหน้าและดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อจำกัดใดๆ เพิ่มเติม การเปิดเผย

แชทสด

แชทสด

09:00 - 18:00 ทุกวัน

VIP Phone Call

สายด่วน Premium VIP โทร

1800-019-098

บริการคอลเซ็นเตอร์พรีเมียม 09:00 - 18:00 ทุกวัน สำหรับผู้ใช้ Find Series

โทร Call: 1800-019-097

สายด่วนปกติโทร

1800-019-097

09:00 - 18:00 ทุกวัน

Service Center

ศูนย์บริการ