{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

Podmienky používania webových stránok spoločnosti OPPO

Podmienky používania webových stránok spoločnosti OPPO
I. Rozsah pôsobnosti

Tieto Podmienky sa vzťahujú na webové stránky OPPO (ďalej len „stránky“). Spoločnosť OPPO Vás týmto upozorňuje, aby ste si pozorne prečítali tieto Podmienky a porozumeli ich obsahu. Používaním stránok súhlasíte s týmito Podmienkami; ak s nimi nesúhlasíte, stránku nepoužívajte. Spoločnosť OPPO si v rozsahu povolenom zákonom vyhradzuje právo v budúcnosti upraviť tieto podmienky podľa vlastného uváženia. Je Vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať tieto Podmienky, či nedošlo k ich zmene. Vaše ďalšie používanie stránok po zverejnení zmien znamená, že tieto zmeny prijímate a súhlasíte s nimi.

II. Upozornenie týkajúce sa duševného vlastníctva

Celý obsah obsiahnutý na stránkach okrem iného vrátane textu, grafiky, hudby, videí, animácií, ochranných známok, log, tabuliek, vizuálnych rozhraní a počítačového kódu (ďalej len „obsah“), je vlastníctvom spoločnosti OPPO alebo je spoločnosťou OPPO používaný na základe platného oprávnenia. S výnimkou prípadov výslovne písomne uvedených v týchto podmienkach, žiadny obsah nesmie byť akýmkoľvek spôsobom používaný na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti OPPO.

Môžete používať informácie o produktoch a službách spoločnosti OPPO, ktoré spoločnosť OPPO sprístupnila na stiahnutie zo stránok, za predpokladu, že tieto informácie používate iba na nekomerčné účely, tieto informácie žiadnym spôsobom neupravujete, neposkytujete žiadne ďalšie vyhlásenie ani záruky týkajúce sa týchto informácií a dokumentov obsahujúcich tieto informácie a zachováte upozornenia na zákonné práva spoločnosti OPPO.

III. Podmienky používania

Stránky nesmiete používať na taký účel, ktorý je nezákonný, alebo zakázaný týmito Podmienkami, a nesmiete používať stránky alebo akýkoľvek ich obsah na porušovanie práv iných subjektov alebo jednotlivcov.

Nesmiete používať žiadny „deep-link“, „page-scrape“, „roboty“, „pavúky“, ani iné automatické zariadenia, programy, algoritmy alebo metodiky, ani žiadne podobné alebo rovnocenné manuálne postupy na zabezpečenie prístupu, získanie, kopírovanie alebo monitorovanie akejkoľvek časti stránok alebo akéhokoľvek obsahu, štruktúry alebo prezentácie stránok, na získanie alebo pokusu o získanie akýchkoľvek materiálov, dokumentov alebo informácií akýmikoľvek prostriedkami, ktoré neboli zámerne sprístupnené prostredníctvom stránok. Spoločnosť OPPO si vyhradzuje právo zakázať akúkoľvek takúto činnosť. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k akejkoľvek časti alebo funkcii stránok alebo k akejkoľvek službe ponúkanej na stránkach alebo ich prostredníctvom akýmkoľvek nezákonným spôsobom. Nesmiete na stránky podnikať žiadne formy kybernetických útokov.

Musíte dodržiavať všetky platné zákony a obmedzenia týkajúce sa kontroly vývozu, vrátane všetkých obmedzení týkajúcich sa miesta určenia, konečných používateľov a konečného použitia. Spoločnosť OPPO si vyhradzuje právo pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť Váš prístup k celým stránkam alebo ich časti na účely dodržiavania takých zákonov a obmedzenia kontroly vývozu.

Spoločnosť OPPO si vyhradzuje právo kedykoľvek zverejniť všetky informácie, ktoré sú potrebné pre naplnenie podmienok akéhokoľvek platného zákona, nariadenia, súdneho konania alebo žiadosti zo strany vlády. Spoločnosť OPPO môže tiež zverejniť Vaše informácie, ak zistí, že platné právne predpisy toto zverejnenie vyžadujú alebo umožňujú, vrátane výmeny informácií s inými spoločnosťami a organizáciami za účelom ochrany pred podvodmi.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť OPPO môže uchovať akýkoľvek Váš prenos alebo komunikáciu so spoločnosťou OPPO prostredníctvom stránok alebo akékoľvek služby ponúkané na stránkach alebo ich prostredníctvom, a môže tiež takéto údaje zverejniť, ak to vyžaduje zákon alebo ak spoločnosť OPPO zistí, že takéto uchovanie alebo zverejnenie je primerane potrebné na (1) dodržanie podmienok súdneho konania, (2) vymáhanie týchto podmienok, (3) poskytnutie reakcie na tvrdenie, že takéto údaje porušujú práva iných osôb, alebo (4) ochranu práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti spoločnosti OPPO, jej zamestnancov, používateľov alebo návštevníkov stránok a verejnosti.

Súhlasíte s tým, že spoločnosť OPPO môže podľa svojho uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť Váš prístup na stránky a/alebo zablokovať Váš budúci prístup na stránky, ak spoločnosť OPPO zistí, že ste porušili Podmienky alebo iné dohody alebo pokyny, ktoré sa môžu vzťahovať na používania stránok. Súhlasíte tiež s tým, že akékoľvek Vaše porušenie týchto Podmienok predstavuje nelegálnu a nekalú obchodnú praktiku a spôsobí spoločnosti OPPO nenapraviteľnú škodu, ktorej peňažná kompenzácia by nebola adekvátna, a súhlasíte s tým, aby spoločnosť OPPO požadovala vydanie akýchkoľvek súdnych zákazov alebo spravodlivé odškodnenie, ktoré spoločnosť OPPO za takýchto okolností považuje za potrebné alebo vhodné. Tieto prostriedky nápravy idú nad rámec akýchkoľvek iných prostriedkov nápravy, ktoré môže mať spoločnosť OPPO k dispozícii zo zákona. Spoločnosť OPPO bude oprávnená od Vás vymáhať a Vy súhlasíte s tým, že zaplatíte primeranú odmenu a náklady na právne zastúpenie v súvislosti s takou žalobou, a to nad rámec akýchkoľvek iných nápravných opatrení poskytnutých spoločnosti OPPO. Súhlasíte s tým, že spoločnosť OPPO nenesie zodpovednosť voči Vám ani žiadnej tretej strane za ukončenie Vášho prístupu na stránky v dôsledku porušenia týchto podmienok.

IV. Odkazy na stránky tretích strán

Tieto stránky môžu obsahovať odkazy na iné nezávislé webové stránky tretích strán („Prepojené stránky“). Tieto prepojené stránky sú poskytované tretími stranami. Spoločnosť OPPO sa zrieka vyhlásení, záruk alebo nárokov týkajúcich sa obsahu a jeho pravosti alebo presnosti, dostupnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti alebo iných aspektov týchto prepojených stránok a akýchkoľvek iných aspektov (vrátane akýchkoľvek práv k nim), ktoré nie sú pod kontrolou spoločnosti OPPO, a nenesie zodpovednosť za akékoľvek dôsledky vyplývajúce z Vášho používania prepojených stránok. Riziká vyplývajúce z Vášho prístupu na Prepojené stránky a ich používanie nesiete sami.

V. Vyššia moc a zavinenia tretích strán

Spoločnosť OPPO bude plniť zákonné povinnosti, ale nebude zodpovedná za porušenie v prípade prekážok plnenia, vád plnenia, omeškanie s plnením alebo zmien povinností, ktoré majú byť splnené, vyplývajúcich z:

(1)
Prírodných katastrof, štrajkov, nepokojov, vojny, vládnych opatrení, súdnych alebo správnych príkazov a iných okolností vyššej moci;
(2)
Prerušenia alebo narušenia služby v dôsledku výpadku dodávky elektrickej energie, výpadku telekomunikačnej siete a iných faktorov verejnej služby alebo hackerských útokov, napadnutia vírusom, blokovania nelegálneho obsahu a obťažujúcich informácií, vládnej kontroly a akýchkoľvek iných opatrení v oblasti sietí, technológií, komunikačných liniek a riadenia bezpečnosti informácií, keď nemožno splniť Vaše požiadavky;
(3)
Predpokladu, že spoločnosť OPPO vynaložila náležitú starostlivosť, vykonala štandardnú alebo núdzovú údržbu zariadenia a systému, napriek tomu došlo k zlyhaniu zariadenia a systému, zabezpečenie sieťových informácií a dát.
VI. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť OPPO rešpektuje Vaše súkromie a zaväzuje sa ho chrániť. Informácie o tom, ako chránime Vaše osobné údaje, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

My (alebo inzerenti tretích strán) Vás môžeme kontaktovať pre marketingové účely a zasielať Vám reklamu a propagačné informácie podľa Zásad ochrany osobných údajov.

Upozorňujeme, že Vaše pripojenie ku stránkam a prenosy dát nie sú nikdy úplne súkromné alebo bezpečné a akákoľvek správa alebo informácie, ktoré na stránky odošlete, môžu byť zachytené inými osobami. Spoločnosť OPPO nemôže zabezpečiť, aby Vaše pripojenie ku stránkam a prenosy dát boli súkromné a bezpečné.

VII. Obmedzenie zodpovednosti a zrieknutie sa zodpovednosti

Spoločnosť OPPO sa zrieka všetkých záruk týkajúcich sa dostupnosti, kontinuity a prístupnosti stránok a obsahu a služieb na nich obsiahnutých. Stránky a ich obsah sú poskytované v stave, v akom sú v tú chvíľu dostupné. Preberáte plnú zodpovednosť za používanie stránok a všetkých prepojených stránok. Ak nie ste spokojní s celými stránkami alebo ich časťou, môžete prestať používať celé stránky alebo ich časť.

Spoločnosť OPPO sa zrieka všetkých záruk za presnosť, neporušenosť a spoľahlivosť obsahu obsiahnutého na stránkach. Informácie o produktoch alebo službách zverejnené na stránkach, okrem iného vrátane vlastností produktu, konfigurácie, parametrov, technických špecifikácií a obsahu služieb, sa môžu v jednotlivých krajinách alebo regiónoch líšiť; aj u toho istého produktu sa môžu jeho vlastnosti, konfigurácia, parametre a technické špecifikácie v rôznych fázach životného cyklu produktu líšiť. Vzhľadom na to, že spoločnosti OPPO trvá určitú dobu, než tieto informácie aktualizuje, môžu sa informácie o výrobku alebo službe, ktoré vidíte, líšiť od výrobku alebo služby, ktoré ste si zakúpili alebo môžete zakúpiť na trhu.

Spoločnosť OPPO nenesie zodpovednosť za nepriamu, náhodnú alebo osobitnú škodu alebo akékoľvek nepriame straty, okrem iného vrátane straty zisku, príjmov, dát alebo ich použitia.

Celková zodpovednosť spoločnosti OPPO a jej partnerov voči Vám za akúkoľvek škodu alebo stratu vzniknutú v dôsledku Vášho používania stránok nepresiahne celkovú výšku predplatného alebo podobných poplatkov, ktoré vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s Vašim používaním akýchkoľvek služieb alebo funkcií stránok. Vzhľadom na to, že niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenie zodpovednosti, nemusí sa na Vás toto vyhlásenie vzťahovať.

VIII. Rozhodné právo a rôzne

Vykonávanie, plnenie a obsah týchto podmienok a riešenie sporov sa riadia právom Čínskej ľudovej republiky.

Pokiaľ z obsahu alebo plnenia týchto Podmienok vyplynú niektoré spory, budú strany riešiť spory pokiaľ možno zmierlivo; ak rokovania zlyhajú, môže ktorákoľvek zo strán podať žalobu na miestne príslušný slovenský súd, ak sa strany po vzniku sporu nedohodnú inak.