{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

បទពិសោធ 360°
ស្រស់ស្អាត
គ្រប់ជ្រុង
Find N3 Flip

0%

Cream
Gold
Misty
Pink
Sleek
Black

កែប្រែមុំ

បត់
លាត
*បទពិសោធ 3D គឺសម្រាប់ជាឯកសារយោ
ងតែប៉ុណ្ណោះ។ សូមផ្អែកលើផលិតផលពិត។

កែប្រែមុំ

បត់
លាត
Cream
Gold
Cream
Gold
Misty
Pink
Sleek
Black

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង08:30 ព្រឹក
ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

1800201873

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800201873

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម