{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពី Cookies

សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពី Cookies
របៀបដែលយើងប្រើ Cookies និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នា
1. អ្វីទៅជា Cookies?

Cookies គឺជាឯកសារអត្ថបទតូចៗដែលត្រូវបានផ្ទេរពីគេហទំព័រ កម្មវិធី ឬសេវាកម្មរបស់យើង ហើយរក្សាទុកនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។ គេហទំព័រ OPPO សេវាកម្មអនឡាញ កម្មវិធីអន្តរកម្ម សារអ៊ីមែល និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាចប្រើ "Cookies" និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដូចជា pixel tags និងកម្មវិធីបង្ហាញគេហទំព័រ។ Cookies ដែលមិនបានកំណត់ដោយ OPPO គឺពួកយើងមិនអាចចូលប្រើបានឡើយ។

2. តើ Cookies នៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកអាចរក្សាបានយូរប៉ុន្មាន?

(1) Cookies បណ្តោះអាសន្ន – Cookies បែបនេះនឹងមិនដំណើរការនៅពេលដែលកម្មវិធី broswer របស់អ្នកត្រូវបានបិទ ហើយនឹងមិនត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើថាសរឹង(hard drive)របស់អ្នកទេ។ Cookies បណ្តោះអាសន្នត្រូវបានប្រើជាទូទៅដើម្បីតាមដានទំព័រនៅលើគេហទំព័រដែលអ្នកចូលមើល ដូច្នេះព័ត៌មានអាចត្រូវបានប្ដូរទៅតាមព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការចូលមើលជាក់លាក់មួយនៅលើទំព័រនៃគេហទំព័រ។

(2) Cookies អចិន្ត្រៃយ៍ Cookies បែបនេះនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើថាសរឹង(hard drive)របស់អ្នករហូតដល់អ្នកជ្រើសរើសលុបពួកវាដោយខ្លួនឯង ឬនៅពេលដែល cookies នីមួយៗឈានដល់កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់របស់វា។ Cookies បែបនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីរក្សាទុកចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័រនេះ។

3. យើងនឹងប្រើប្រភេទ Cookies ដូចខាងក្រោម៖

(1) ភាពចាំបាច់ និងសំខាន់របស់ cookies – ទាំងនេះគឺជា cookies ដែលទាមទារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៃគេហទំព័រ និងសេវាកម្មរបស់យើង។ Cookies បែបនេះក៏មានអាចរួមបញ្ចូល ជាឧទាហរណ៍ cookies ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាពនៃគេហទំព័ររបស់យើង។

(2) ការវិភាគ ឬសមត្ថភាពរបស់ cookies – ទាំងនេះគឺជា cookies ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងរាប់ចំនួនអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង និងប្រាប់យើងអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ដែលអ្នកទស្សនាកំពុងប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង ដើម្បីផ្តល់នូវការកែលម្អដល់របៀបដំណើរការលើគេហទំព័រនេះ។ Cookies ទាំងនេះនឹងត្រូវដាក់ដោយមានការយល់ព្រមច្បាស់លាស់ពីអ្នកប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះ។

(3) មុខងារ​ cookies – cookies ទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្គាល់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលមើល ឬត្រឡប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើង។ នេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងកំណត់ខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អ្នក និងសម្គាល់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ (ឧ. ជម្រើសភាសា)។

(4) កំណត់គោលដៅ cookies – cookies ទាំងនេះកត់ត្រាការចូលមើលរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ទំព័រដែលអ្នកបានចូលមើល និងតំណភ្ជាប់ដែលអ្នកបានតាមដាន។ យើងនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះដើម្បីធ្វើឲ្យគេហទំព័ររបស់យើង និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបង្ហាញនៅលើវាកាន់តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ យើងក៏អាចចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយភាគីទីបីសម្រាប់គោលបំណងនេះ។ Cookies ទាំងនេះនឹងត្រូវបានដាក់ដោយមានការយល់ព្រមច្បាស់លាស់ពីអ្នកប៉ុណ្ណោះ។

4. ការប្រើប្រាស់ Cookies របស់យើងត្រូវបានកំណត់ចំពោះគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

(1) យើង និងដៃគូរបស់យើងគឺប្រើប្រាស់ cookies ឬបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់តាមដានស្រដៀងគ្នា ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់អំពីមុខងារនៃកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក ថាតើអ្នកប្រើកម្មវិធីញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា បញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី ការប្រើប្រាស់សរុប ទិន្នន័យប្រតិបត្តិការ និងកន្លែងដែលកម្មវិធីត្រូវបានទាញយក។ យើងមិនភ្ជាប់ព័ត៌មានដែលយើងរក្សាទុកក្នុងកម្មវិធីវិភាគទៅទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលអ្នកអាចដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើងទេ។

(2) យើង និងដៃគូរបស់យើងប្រើប្រាស់ cookies ឬបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់តាមដានស្រដៀងគ្នា ដើម្បីវិភាគនិន្នាការ គ្រប់គ្រងគេហទំព័រ តាមដានសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជុំវិញគេហទំព័រ និងដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រសរុបអំពីមូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។

(3) ប្រសិនបើមុខងារ "កុំតាមដាន" (Do Not Track) ត្រូវបានបើកនៅលើកម្មវិធី​ browser របស់អ្នក យើងនឹងគោរពជម្រើសរបស់អ្នក។

(4) ដូចគេហទំព័រភាគច្រើនដែរ យើងប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីវិភាគនិន្នាការប្រើប្រាស់ទូទៅ និងគ្រប់គ្រងគេហទំព័ររបស់យើង។ ព័ត៌មាននេះអាចរួមបញ្ចូលអាសយដ្ឋាន Internet Protocol (IP) ប្រភេទកម្មវិធី browser តាមអ៊ីនធឺណិត អ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិត (ISP) ទំព័រយោង/ចេញ ឯកសារដែលបានមើលនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង (ឧ. ទំព័រ HTML ក្រាហ្វិក ។ល។) ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ កាលបរិច្ឆេទ/ពេលវេលា និង/ឬ ទិន្នន័យនៅពេលដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់លើគេហទំព័រ។

(5) យើងចាប់ដៃគូជាមួយភាគីទីបី ដើម្បីបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ឬគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ ដៃគូភាគីទីបីរបស់យើងអាចប្រើប្រាស់ cookies ឬបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់តាមដានស្រដៀងគ្នា ដើម្បីផ្តល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់អ្នកដោយផ្អែកលើសកម្មភាពស្វែងរក និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​ដក​ខ្លួន​ចេញ​ពី​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍ សូម​ចុច​ទីនេះ (សម្រាប់​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង​សហភាព​អឺរ៉ុប ចុច​ទីនេះ )។ សូមចំណាំថាអ្នកនឹងបន្តទទួលបានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទូទៅដែលមិនកំណត់គោលដៅបុគ្គលណាមួយឡើយ។

5. ការលុប ឬបិទ cookies

Cookies ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយជម្រើស ឬចំណូលចិត្តនៃកម្មវិធី browser របស់អ្នក។ សូមមើលការណែនាំខាងក្រោមអំពីរបៀបគ្រប់គ្រង cookies នៅលើកម្មវិធី browser ពេញនិយមមួយចំនួន៖

•    Microsoft Internet Explorer

•    Microsoft Edge

•    Mozilla Firefox

•    Google Chrome

•    Safari for macOS

•    Safari for iOS

6. ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី cookies

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី cookies និងការណែនាំអំពីរបៀបកំណត់កម្មវិធី browsers របស់អ្នកដើម្បីទទួលយក លុប ឬបដិសេធ cookies សូមឆែកមើលលើគេហទំព័រ www.allaboutcookies.org

សូមមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពី​ cookies ដែលដាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង https://www.oppo.com/kh/ អាចរកបាននៅក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

ប្រភេទ cookies ឈ្មោះ domain គោលបំណង
ចំណុចសំខាន់ oppo www.oppo.com ប្រើដើម្បីបង្កើត cookies ចាំបាច់
socialaccepted ប្រើដើម្បីសម្គាល់ថាតើអ្នកប្រើប្រាស់បានទទួលយក cookies ពាណិជ្ជកម្មឬអត់
performanceaccepted ប្រើដើម្បីសម្គាល់ថាតើអ្នកប្រើប្រាស់បានទទួលយក cookies សម្រាប់វិភាគដែរឬទេ
cookiesacceptedall ប្រើដើម្បីសម្គាល់ថាតើអ្នកប្រើប្រាស់បានទទួលយក cookies ទាំងអស់ឬអត់
cookiesaccepted ប្រើដើម្បីចងចាំជម្រើសរបស់អ្នកប្រើ
XSRF-TOKEN .oppo.com ប្រើដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃគេហទំព័រ និងការពារការក្លែងបន្លំ
_gcl_au ប្រើសម្រាប់ទិន្នន័យអ្នកគ្រប់គ្រងស្លាក Google
g8vtl5_cmapi_cookie_privacy ប្រើដើម្បីចំណាំ និងរក្សាពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់ដែលទទួលយក Cookies
g8vtl5_cmapi_gtm_bl
g8vtl5_notice_behavior
g8vtl5_notice_gdpr_prefs
g8vtl5_notice_preferences
g8vtl5_TAconsentID
stayOnSite ប្រើដើម្បីចំណាំ និងរក្សាជម្រើសគេហទំព័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឈ្មោះ ហ្វេសប៊ុក (ព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើ៖ https://www.facebook.com/policies/cookies/) ប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មវិធី browsers សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការវិភាគ
fr ប្រើដើម្បីចែកចាយ វិភាគ និងកែលម្អភាពពាក់ព័ន្ធនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
datr ប្រើសម្រាប់គោលបំណងសុវត្ថិភាព និងភាពសុចរិតគេហទំព័រ
js_datr ប្រើសម្រាប់គោលបំណងសុវត្ថិភាព និងភាពសុចរិតគេហទំព័រ
Sb ប្រើសម្រាប់គោលបំណងផ្ទៀងផ្ទាត់ការចូល
wd ប្រើដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យចែកចាយបទពិសោធន៍ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
act ប្រើសម្រាប់ការបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបី
c_user
presence
spin
Personalisation_id Twitter (ព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើ៖ https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies) ប្រើសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើ Twitter ។
twf_exp ប្រើសម្រាប់ការរួមបញ្ចូល និងការចែករំលែកមាតិកានៅលើប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គម។
guest_id ប្រើសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើ Twitter ។
_twitter_sess ប្រើសម្រាប់បម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមគោលដៅលើបណ្តាញ។
External_referer
ct0
gt
test_cookie DoubleClick ប្រើសម្រាប់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃមាតិកាពាណិជ្ជកម្ម
_ldbrbid line.me ប្រើសម្រាប់ចែកចាយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
_lt_cid www.oppo.com ប្រើដើម្បីចែកចាយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កើតដោយបណ្តាញ
_lt_sid
snexid www.oppo.com ប្រើដើម្បីចែកចាយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កើតដោយ smartnews-ads.com
g smartnews-ads.com ប្រើសម្រាប់បម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅ
_cfuid adsymptotic.com ភ្ជាប់ជាមួយគេហទំព័រដោយប្រើ CloudFlare និងប្រើដើម្បីបង្កើនល្បឿនដំណើរការនៃទំព័រ
U ប្រើដើម្បីចែកចាយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កើតដោយ smartnews-ads.com
ការវិភាគ AID googleadservices.com ប្រើសម្រាប់បម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅ
_ga www.oppo.com and oppo.com(more info on https://policies.google.com/privacy ) ប្រើដើម្បីសម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់
_gid ប្រើដើម្បីសម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់
_gat ប្រើដើម្បីបិទអត្រាការស្នើសុំ
_gat_tmheatmap .oppo.com ប្រើដើម្បីវិភាគភាពពេញចិត្តនៃរូបភាពផលិតផល
_hjAbsoluteSessionInProgress ប្រើសម្រាប់មុខងារវិភាគ hotjar
_hjFirstSeen
_hjIncludedInSessionSample
_hjSession_2052333
_hjSessionUser_2052333
WEBSITE_URL ប្រើសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណទំព័រដែលបានមើល
id doubleclick.net ប្រើដើម្បីបង្កើតការវិភាគ Cookies

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង08:30 ព្រឹក
ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

1800201873

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800201873

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម