{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

ប្រវត្តិស្វែងរក

តំណ​ភ្ជាប់​រហ

ស្វែងរក oppo.com

 • ទាំងអស់
 • ផលិតផល
 • សេវាកម្ម
 • ស្វែងយល់
ផលិតផល រកឃើញ 0 លទ្ធផល រកឃើញ 0 លទ្ធផល
សេវាកម្ម រកឃើញ 0 លទ្ធផល រកឃើញ 0 លទ្ធផល
ស្វែងយល់ រកឃើញ 0 លទ្ធផល រកឃើញ 0 លទ្ធផល
រកឃើញ 0 លទ្ធផល រកឃើញ 0 លទ្ធផល
មិនមានរកឃើញលទ្ធផលដែលស្វែងរកទេ សូមព្យាយាមស្វែងរកជាមួយពាក្យគន្លឹះផ្សេងទៀត ។
ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយលើផលិតផល ឬសេវាកម្ម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការ OPPO Online Shop និង មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OPPO ។
សូមអភ័យទោស មានសំណួរស្វែងរកច្រើនពេកនៅពេលនេះ សូមព្យាយាមម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ។
រកឃើញ 0 លទ្ធផល
ត្រងដោយ
ការប្រៀបធៀបផលិតផល
|
តម្រៀបដោយ
ថ្មីបំផុត
លក្ខណៈពិសេស
តម្លៃឡើងថ្លៃ
តម្លៃចុះថ្លៃ
ត្រងដោយ
ប្រភេទ

ស្មាតហ្វូន

Audio

Wearables

ស៊េរីផលិតផល

Find N Series

Find X Series

Reno Series

A Series

លក្ខណៈពិសេស
ថាមពលថ្ម
 • 4000-4400mAh
 • 4400-4800mAh
 • 4800-5000mAh
អង្គចងចាំ
 • 6GB+128GB
 • 8GB+128GB
 • 8GB+256GB
 • 12GB+256GB
 • Other
គាំទ្រសេវា 5G
 • សេវា 5G
ត្រងដោយ
កំណត់ឡើងវិញ
ប្រភេទ
全部
ស្មាតហ្វូន
Audio
Wearables
ស៊េរីផលិតផល
全部
Find N Series
Find X Series
Reno Series
A Series
លក្ខណៈពិសេស
全部
ថាមពលថ្ម
 • 4000-4400mAh
 • 4400-4800mAh
 • 4800-5000mAh
អង្គចងចាំ
 • 6GB+128GB
 • 8GB+128GB
 • 8GB+256GB
 • 12GB+256GB
 • Other
គាំទ្រសេវា 5G
 • សេវា 5G
មិនមានរកឃើញលទ្ធផលដែលបានតម្រង។
មិនមានរកឃើញលទ្ធផលដែលស្វែងរកទេ សូមព្យាយាមស្វែងរកជាមួយពាក្យគន្លឹះផ្សេងទៀត ។
ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយលើផលិតផល ឬសេវាកម្ម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការ OPPO Online Shop និង មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OPPO ។
សូមអភ័យទោស មានសំណួរស្វែងរកច្រើនពេកនៅពេលនេះ សូមព្យាយាមម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ។
រកឃើញ 0 លទ្ធផល
មិនមានរកឃើញលទ្ធផលដែលស្វែងរកទេ សូមព្យាយាមស្វែងរកជាមួយពាក្យគន្លឹះផ្សេងទៀត ។
ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយលើផលិតផល ឬសេវាកម្ម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការ OPPO Online Shop និង មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OPPO ។
សូមអភ័យទោស មានសំណួរស្វែងរកច្រើនពេកនៅពេលនេះ សូមព្យាយាមម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ។
រកឃើញ 0 លទ្ធផល
តម្រៀបតាមកាលបរិច្ឆេទ
អតីត
ចុងក្រោយបំផុត
 • ទាំងអស់
 • News
មិនមានរកឃើញលទ្ធផលដែលស្វែងរកទេ សូមព្យាយាមស្វែងរកជាមួយពាក្យគន្លឹះផ្សេងទៀត ។
ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយលើផលិតផល ឬសេវាកម្ម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការ OPPO Online Shop និង មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OPPO ។
សូមអភ័យទោស មានសំណួរស្វែងរកច្រើនពេកនៅពេលនេះ សូមព្យាយាមម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ។
រកឃើញ 0 លទ្ធផល
មិនមានរកឃើញលទ្ធផលដែលបានតម្រង។
មិនមានរកឃើញលទ្ធផលដែលស្វែងរកទេ សូមព្យាយាមស្វែងរកជាមួយពាក្យគន្លឹះផ្សេងទៀត ។
ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយលើផលិតផល ឬសេវាកម្ម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការ OPPO Online Shop និង មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OPPO ។
សូមអភ័យទោស មានសំណួរស្វែងរកច្រើនពេកនៅពេលនេះ សូមព្យាយាមម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ។
រកឃើញ 0 លទ្ធផល
មិនមានរកឃើញលទ្ធផលដែលស្វែងរកទេ សូមព្យាយាមស្វែងរកជាមួយពាក្យគន្លឹះផ្សេងទៀត ។
ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយលើផលិតផល ឬសេវាកម្ម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការ OPPO Online Shop និង មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម OPPO ។
សូមអភ័យទោស មានសំណួរស្វែងរកច្រើនពេកនៅពេលនេះ សូមព្យាយាមម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ។

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង08:30 ព្រឹក
ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

1800201873

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800201873

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម