{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីថ្មរបស់ OPPO Watch
OPPO Watch 46mm (Wi-Fi) Version
សាកថ្ម 15 នាទី
រហូតដល់ 16 ម៉ោង

"រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មយោងទៅតាមការប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម៖ ការកំណត់លំនាំដើមពីរោងចក្រ ទូរស័ព្ទត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងនាឡិកាជាមួយប៊្លូធូសធម្មតា។" 14​ ម៉ោង សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយប៊្លូធូស 2 ម៉ោង ជាមួយ Wi-Fi។ 45 នាទី សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ GPS ជាមួយនឹងការបិទអេក្រង់អំឡុងហាត់ប្រាណនៅក្រៅ។ 120 ដងនៃការដាស់អេក្រង់តាមរយៈចលនាកដៃ។ ប្រើប្រាស់ Google Assistant 5ដង ក្នុងមួយដង 20 វិនាទី។ 240 ដងក្នុងការរំញ័រដាស់អេក្រង់មើលសារជូនដំណឹង សារចំនួន 200 ជាមួយការមិនជូនដំណឹង ប្រតិបត្ដិការ 24 ដងនៅលើអេក្រង់​ ក្នុងមួយដង 20 វិនាទី សន្ទនា 5 នាទីសម្រាប់ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ប៊្លូធូស 8 ដងសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យមើលចង្វាក់បេះដូង ក្នុងមួយដង 30 វិនាទី នឹង 8 ម៉ោងនៃការត្រួតពិនិត្យដំណេករបស់អ្នកជាមួយចង្វាក់បេះដូងដោយដំណើរការជាប់

រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការធ្វើសមកាលកម្មទិន្នន័យស្មាតហ្វូន ការកំណត់នាឡិកា កំណែកម្មវិធីការប្រើប្រាស់ កម្មវិធីភាគីទីបី និងកត្តាផ្សេងទៀត។

មុខងារអាយុកាលថាមពលថ្មឆ្លាតវៃ
រហូតដល់ 36 ម៉ោង

"អាយុកាលថាមពលថ្មផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម៖ ការកំណត់លំនាំដើមពីរោងចក្រ ទូរស័ព្ទត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងនាឡិកាជាមួយប៊្លូធូសធម្មតា។" 14​ ម៉ោង សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយប៊្លូធូស 2 ម៉ោង ជាមួយ Wi-Fi និង 8 ម៉ោង ជាមួយមុខងារ Sleep mode (ដោយមិនភ្ជាប់ប៊្លូធូស)។ 45 នាទី សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ GPS ជាមួយនឹងការបិទអេក្រង់អំឡុងហាត់ប្រាណនៅក្រៅ។ 30 នាទី សម្រាប់ការស្តាប់តន្ត្រីដោយភ្ជាប់ប៊្លូធូសនឹងកាសរបស់អ្នក។ 120 ដងនៃការដាស់អេក្រង់តាមរយៈចលនាកដៃ។ ប្រើប្រាស់ Google Assistant 5ដង ក្នុងមួយដង 20 វិនាទី។ 240 ដងក្នុងការរំញ័រដាស់អេក្រង់មើលសារជូនដំណឹង សារចំនួន 480 ជាមួយការមិនជូនដំណឹង ប្រតិបត្ដិការ 24 ដងនៅលើអេក្រង់​ ក្នុងមួយដង 20 វិនាទី សន្ទនា 5 នាទីសម្រាប់ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ប៊្លូធូស 8 ដងសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យមើលចង្វាក់បេះដូង ក្នុងមួយដង 30 វិនាទី នឹង 8 ម៉ោងនៃការត្រួតពិនិត្យដំណេករបស់អ្នកជាមួយចង្វាក់បេះដូងដោយដំណើរការជាប់

រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការធ្វើសមកាលកម្មទិន្នន័យស្មាតហ្វូន ការកំណត់នាឡិកា កំណែកម្មវិធីការប្រើប្រាស់ កម្មវិធីភាគីទីបី និងកត្តាផ្សេងទៀត។

មុខងារសន្សំថាមពលថ្ម
រហូតដល់ 21 ថ្ងៃ

"រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មយោងទៅតាមការប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម៖ ការកំណត់លំនាំដើមពីរោងចក្រ ទូរស័ព្ទត្រូវបានភ្ជាប់ទៅជាមួយនាឡិកានឹងប៊្លូធូសធម្មតា។" រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មយោងទៅតាម៖ 30 ដងសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យមើលពេលវេលាដោយចលនាកដៃ ក្នុងមួយដង 10 វិនាទី 150 ដងសម្រាប់ការដាស់អេក្រង់មើលសារជូនដំណឹង ក្នុងមួយដង 5 វិនាទី ហើយដំណើរការជាប់ជាមួយការត្រួតពិនិត្យចង្វាក់បេះដូងនឹងវាស់ជំហាន

រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការធ្វើសមកាលកម្មទិន្នន័យស្មាតហ្វូន ការកំណត់នាឡិកា កំណែកម្មវិធីការប្រើប្រាស់ កម្មវិធីភាគីទីបី និងកត្តាផ្សេងទៀត។

រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មសម្រាប់មុខងារ Outdoor Run
រហូតដល់ 18.5 ម៉ោង

"រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មយោងទៅតាមការប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម៖ ការកំណត់លំនាំដើមពីរោងចក្រ ទូរស័ព្ទត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងនាឡិកាជាមួយប៊្លូធូសធម្មតា។" មុខងារ Outdoor Run នឹងដំណើរការខណៈពេលកំពុងធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅទីវាល។ ជាមួយការដាស់អេក្រង់ដោយចលនាកដៃ 10 ដង ក្នុងមួយដង 2 វិនាទី 10 ដងសម្រាប់ការឆែកមើលព័ត៌មានផ្សេងៗ ក្នុងមួយដង 10 វិនាទីខណៈពេលកំពុងរត់។

រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការធ្វើសមកាលកម្មទិន្នន័យស្មាតហ្វូន ការកំណត់នាឡិកា កំណែកម្មវិធីការប្រើប្រាស់ កម្មវិធីភាគីទីបី និងកត្តាផ្សេងទៀត។

ការប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មលើការសន្ទនាដោយភ្ជាប់ប៊្លូធូស
រហូតដល់ 3.5 ម៉ោង

"រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មយោងទៅតាមការប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម៖ ការកំណត់លំនាំដើមពីរោងចក្រ ទូរស័ព្ទត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងនាឡិកាជាមួយប៊្លូធូសធម្មតា។" ទទួលការហៅចូលនៅលើនាឡិកា នឹងចន្លោះ 30 វិនាទីអាចសន្ទនាបាន 30 នាទីក្នុងមួយដង

រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការធ្វើសមកាលកម្មទិន្នន័យស្មាតហ្វូន ការកំណត់នាឡិកា កំណែកម្មវិធីការប្រើប្រាស់ កម្មវិធីភាគីទីបី និងកត្តាផ្សេងទៀត។

OPPO Watch 41mm (Wi-Fi) Version
មុខងារថាមពលថ្មឆ្លាតវៃ
រហូតដល់ ​24 ម៉ោង

"រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មយោងទៅតាមការប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម៖ ការកំណត់លំនាំដើមពីរោងចក្រ ទូរស័ព្ទត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងនាឡិកាជាមួយប៊្លូធូសធម្មតា។" 14​ ម៉ោង សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយប៊្លូធូស 2 ម៉ោង ជាមួយ Wi-Fi និង 8 ម៉ោង ជាមួយមុខងារ Sleep mode (ដោយមិនភ្ជាប់ប៊្លូធូស)។ 45 នាទី សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ GPS ជាមួយនឹងការបិទអេក្រង់អំឡុងហាត់ប្រាណនៅក្រៅ។ 30 នាទី សម្រាប់ការស្តាប់តន្ត្រីដោយភ្ជាប់ប៊្លូធូសនឹងកាសរបស់អ្នក។ 120 ដងនៃការដាស់អេក្រង់តាមរយៈចលនាកដៃ។ ប្រើប្រាស់ Google Assistant 5ដង ក្នុងមួយដង 20 វិនាទី។ 240 ដងក្នុងការរំញ័រដាស់អេក្រង់មើលសារជូនដំណឹង សារចំនួន 480 ជាមួយការមិនជូនដំណឹង ប្រតិបត្ដិការ 24 ដងនៅលើអេក្រង់​ ក្នុងមួយដង 20 វិនាទី សន្ទនា 5 នាទីសម្រាប់ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ប៊្លូធូស 8 ដងសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យមើលចង្វាក់បេះដូង ក្នុងមួយដង 30 វិនាទី នឹង 8 ម៉ោងនៃការត្រួតពិនិត្យដំណេករបស់អ្នកជាមួយចង្វាក់បេះដូងដោយដំណើរការជាប់

រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការធ្វើសមកាលកម្មទិន្នន័យស្មាតហ្វូន ការកំណត់នាឡិកា កំណែកម្មវិធីការប្រើប្រាស់ កម្មវិធីភាគីទីបី និងកត្តាផ្សេងទៀត។

មុខងារសន្សំថាមពលថ្ម
រហូតដល់ ​14 ថ្ងៃ

"រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មយោងទៅតាមការប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម៖ ការកំណត់លំនាំដើមពីរោងចក្រ ទូរស័ព្ទត្រូវបានភ្ជាប់ទៅជាមួយនាឡិកានឹងប៊្លូធូសធម្មតា។" 30 ដងសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យមើលពេលវេលា​ដោយចលនាកដៃ ក្នុងមួយដង 10 វិនាទី 150 ដងសម្រាប់ការដាស់អេក្រង់មើលសារជូនដំណឹង ក្នុងមួយដង 5 វិនាទី ហើយដំណើរការជាប់ជាមួយការត្រួតពិនិត្យចង្វាក់បេះដូងនឹងវាស់ជំហាន

រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការធ្វើសមកាលកម្មទិន្នន័យស្មាតហ្វូន ការកំណត់នាឡិកា កំណែកម្មវិធីការប្រើប្រាស់ កម្មវិធីភាគីទីបី និងកត្តាផ្សេងទៀត។

រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មសម្រាប់មុខងារ Outdoor Run
រហូតដល់ ​14.5 ម៉ោង

"រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មយោងទៅតាមការប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម៖ ការកំណត់លំនាំដើមពីរោងចក្រ ទូរស័ព្ទត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងនាឡិកាជាមួយប៊្លូធូសធម្មតា។" មុខងារ Outdoor Run នឹងដំណើរការខណៈពេលកំពុងធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅទីវាលក្រៅផ្ទះ។ ជាមួយការដាស់អេក្រង់ដោយចលនាកដៃ 10 ដង ក្នុងមួយដង 2 វិនាទី 10 ដងសម្រាប់ការឆែកមើលព័ត៌មានផ្សេងៗ ក្នុងមួយដង 10 វិនាទីខណៈពេលកំពុងរត់។

រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការធ្វើសមកាលកម្មទិន្នន័យស្មាតហ្វូន ការកំណត់នាឡិកា កំណែកម្មវិធីការប្រើប្រាស់ កម្មវិធីភាគីទីបី និងកត្តាផ្សេងទៀត។

ការប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មលើការសន្ទនាដោយភ្ជាប់ប៊្លូធូស
រហូតដល់ ​3 ម៉ោង

"រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មយោងទៅតាមការប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម៖ ការកំណត់លំនាំដើមពីរោងចក្រ ទូរស័ព្ទត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងនាឡិកាជាមួយប៊្លូធូសធម្មតា។" ទទួលការហៅចូលនៅលើនាឡិកា នឹងចន្លោះ 30 វិនាទីអាចសន្ទនាបាន 30 នាទីក្នុងមួយដង

រយៈពេលប្រើប្រាស់ថាមពលថ្មអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើការធ្វើសមកាលកម្មទិន្នន័យស្មាតហ្វូន ការកំណត់នាឡិកា កំណែកម្មវិធីការប្រើប្រាស់ កម្មវិធីភាគីទីបី និងកត្តាផ្សេងទៀត។

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង08:30 ព្រឹក
ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

1800201873

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800201873

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម