{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

Podmínky užívání webových stránek společnosti OPPO

Podmínky užívání webových stránek společnosti OPPO
I. Oblast působnosti

Tyto Podmínky se vztahují na webové stránky OPPO (dále jen "stránky"). Společnost OPPO Vás tímto upozorňuje, abyste si tyto Podmínky pečlivě pročetli a porozuměli jejich obsahu. Používáním stránek souhlasíte s těmito Podmínkami; pokud s nimi nesouhlasíte, stránky nepoužívejte. V rozsahu povoleném zákonem si společnost OPPO vyhrazuje právo tyto Podmínky podle vlastního uvážení v budoucnu upravit. Je Vaší odpovědností pravidelně kontrolovat, zda nedošlo ke změně těchto Podmínek. Vaše další používání stránek po zveřejnění změn znamená, že změny přijímáte a souhlasíte s nimi.

II. Upozornění ohledně duševního vlastnictví

Veškerý obsah obsažený na stránkách, mimo jiné včetně textu, grafiky, hudby, videí, animací, ochranných známek, log, tabulek, vizuálních rozhraní a počítačového kódu (dále jen "obsah"), je vlastnictvím společnosti OPPO nebo je společností OPPO používán na základě platného oprávnění. S výjimkou případů výslovně písemně uvedených v těchto podmínkách, žádný obsah nesmí být jakýmkoli způsobem používán ke komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu společnosti OPPO.

Můžete používat informace o produktech a službách společnosti OPPO, které společnost OPPO zpřístupnila ke stažení ze stránek, za předpokladu, že tyto informace používáte pouze pro nekomerční účely, tyto informace žádným způsobem neupravujete, neposkytujete žádná další prohlášení ani záruky týkající se těchto informací a dokumentů obsahujících tyto informace a zachováte upozornění na zákonná práva společnosti OPPO.

III. Podmínky používání

Stránky nesmíte používat k takovému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito Podmínkami, a nesmíte používat stránky nebo jakýkoli jejich obsah k porušování práv jiných subjektů nebo jednotlivců.

Nesmíte používat žádný "deep-link“, "page-scrape", "roboty", "pavouky", ani jiná automatická zařízení, programy, algoritmy nebo metodiky, ani žádné podobné nebo rovnocenné manuální postupy k zajištění přístupu, získání, kopírování nebo monitorování jakékoli části stránek nebo jakéhokoli obsahu, struktury nebo prezentace stránek, k získání nebo pokusu o získání jakýchkoli materiálů, dokumentů nebo informací jakýmikoli prostředky, které nebyly záměrně zpřístupněny prostřednictvím stránek. Společnost OPPO si vyhrazuje právo zakázat jakoukoli takovou činnost. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k jakékoli části nebo funkci stránek nebo k jakékoli službě nabízené na stránkách nebo jejich prostřednictvím jakýmkoli nezákonným způsobem. Nesmíte na stránky podnikat žádné formy kybernetických útoků.

Musíte dodržovat veškeré platné zákony a omezení týkající se kontroly vývozu, včetně všech omezení týkajících se místa určení, koncových uživatelů a konečného použití. Společnost OPPO si vyhrazuje právo pozastavit, omezit nebo ukončit Váš přístup k celým stránkám nebo jejich části za účelem dodržování takových zákonů a omezení kontroly vývozu.

Společnost OPPO si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit veškeré informace, které jsou nezbytné pro naplnění podmínek jakéhokoli platného zákona, nařízení, soudního řízení nebo žádosti ze strany vlády. Společnost OPPO může rovněž zveřejnit Vaše informace, pokud zjistí, že platné právní předpisy takové zveřejnění vyžadují nebo umožňují, včetně výměny informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany před podvody.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost OPPO může uchovat jakýkoli Váš přenos nebo komunikaci se společností OPPO prostřednictvím stránek nebo jakékoli služby nabízené na stránkách nebo jejich prostřednictvím, a může také takové údaje zveřejnit, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud společnost OPPO zjistí, že takové uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné k (1) dodržení podmínek soudního řízení, (2) vymáhání těchto Podmínek, (3) poskytnutí reakce na tvrzení, že takové údaje porušují práva jiných osob, nebo (4) ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnosti společnosti OPPO, jejích zaměstnanců, uživatelů nebo návštěvníků stránek a veřejnosti.

Souhlasíte s tím, že společnost OPPO může podle svého uvážení a bez předchozího upozornění ukončit Váš přístup na stránky a/nebo zablokovat Váš budoucí přístup na stránky, pokud společnost OPPO zjistí, že jste porušili Podmínky nebo jiné dohody či pokyny, které se mohou vztahovat na používání stránek. Souhlasíte také s tím, že jakékoli Vaše porušení těchto Podmínek představuje nezákonnou a nekalou obchodní praktiku a způsobí společnosti OPPO nenapravitelnou škodu, jejíž peněžní kompenzace by nebyla adekvátní, a souhlasíte s tím, aby společnost OPPO požadovala vydání jakýchkoli soudních zákazů nebo spravedlivé odškodnění, které společnost OPPO za takových okolností považuje za nezbytné nebo vhodné. Tyto prostředky nápravy jdou nad rámec jakýchkoli jiných prostředků nápravy, které může mít společnost OPPO k dispozici ze zákona. Společnost OPPO bude oprávněna od Vás vymáhat a Vy souhlasíte s tím, že zaplatíte přiměřenou odměnu a náklady na právní zastoupení v souvislosti s takovou žalobou, a to nad rámec jakýchkoli jiných nápravných opatření poskytnutých společnosti OPPO. Souhlasíte s tím, že společnost OPPO nenese odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za ukončení Vašeho přístupu na stránky v důsledku porušení těchto podmínek.

IV. Odkazy na stránky třetích stran

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné nezávislé webové stránky třetích stran ("Propojené stránky"). Tyto propojené stránky jsou poskytovány třetími stranami. Společnost OPPO se zříká prohlášení, záruk nebo nároků týkajících se obsahu a jeho pravosti nebo přesnosti, dostupnosti, spolehlivosti, bezpečnosti nebo jiných aspektů těchto propojených stránek a jakýchkoli jiných aspektů (včetně jakýchkoli práv na nich), které nejsou pod kontrolou společnosti OPPO, a nenese odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z Vašeho používání propojených stránek. Rizika vyplývající z vašeho přístupu na Propojené stránky a jejich používání nesete sami.

V. Vyšší moc a zavinění třetích stran

Společnost OPPO bude plnit zákonné povinnosti, ale nebude odpovědna za porušení v případě překážek plnění, vad plnění, prodlení s plněním nebo změn povinností, které mají být splněny, vyplývajících z:

(1)
Přírodních katastrof, stávek, nepokojů, války, vládních opatření, soudních nebo správních příkazů a jiných okolností vyšší moci;
(2)
Přerušení nebo narušení služby v důsledku výpadku dodávky elektrické energie, výpadku telekomunikační sítě a jiných faktorů veřejné služby nebo hackerských útoků, napadení virem, blokování nelegálního obsahu a obtěžujících informací, vládní kontroly a jakýchkoli jiných opatření v oblasti sítí, technologií, komunikačních linek a řízení bezpečnosti informací, kdy nelze splnit Vaše požadavky;
(3)
Předpokladu, že společnost OPPO vynaložila náležitou péči, provedla standardní nebo nouzovou údržbu zařízení a systému, a přesto došlo k selhání zařízení a systému, zabezpečení síťových informací a dat.
VI. Ochrana osobních údajů

Společnost OPPO respektuje Vaše soukromí a zavazuje se k jeho ochraně. Informace o tom, jak chráníme Vaše osobní údaje, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

My (nebo inzerenti třetích stran) Vás můžeme kontaktovat pro marketingové účely a zasílat Vám reklamu a propagační informace podle Zásad ochrany osobních údajů.

Upozorňujeme, že Vaše připojení ke stránkám a přenosy dat nejsou nikdy zcela soukromé nebo bezpečné a jakákoli zpráva nebo informace, které na stránky odešlete, mohou být zachyceny jinými osobami. Společnost OPPO nemůže zajistit, aby Vaše připojení ke stránkám a přenosy dat byly soukromé a bezpečné.

VII. Omezení odpovědnosti a zřeknutí se odpovědnosti

Společnost OPPO se zříká veškerých záruk týkajících se dostupnosti, kontinuity a přístupnosti stránek a obsahu a služeb na nich obsažených. Stránky a jejich obsah jsou poskytovány ve stavu, v jakém jsou v tu chvíli dostupné. Přebíráte plnou odpovědnost za používání stránek a všech propojených stránek. Pokud nejste spokojeni s celými stránkami nebo jejich částí, můžete přestat používat celé stránky nebo jejich část.

Společnost OPPO se zříká veškerých záruk za přesnost, neporušenost a spolehlivost obsahu obsaženého na stránkách. Informace o produktech nebo službách zveřejněné na stránkách, mimo jiné včetně vlastností produktu, konfigurace, parametrů, technických specifikací a obsahu služeb, se mohou v jednotlivých zemích nebo regionech lišit; i u stejného produktu se mohou jeho vlastnosti, konfigurace, parametry a technické specifikace v různých fázích životního cyklu produktu lišit. Vzhledem k tomu, že společnosti OPPO trvá určitou dobu, než tyto informace aktualizuje, mohou se informace o výrobku nebo službě, které vidíte, lišit od výrobku nebo služby, které jste si zakoupili nebo můžete zakoupit na trhu.

Společnost OPPO nenese odpovědnost za nepřímou, náhodnou nebo zvláštní škodu nebo jakékoli nepřímé ztráty, mimo jiné včetně ztráty zisku, příjmů, dat nebo jejich užití.

Celková odpovědnost společnosti OPPO a jejích partnerů vůči Vám za jakoukoli škodu nebo ztrátu vzniklou v důsledku Vašeho používání stránek nepřesáhne celkovou výši předplatného nebo podobných poplatků, které vznikly v důsledku nebo v souvislosti s Vaším používáním jakýchkoli služeb nebo funkcí stránek. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce neumožňují omezení odpovědnosti, nemusí se na Vás výše uvedené omezení vztahovat.

VIII. Rozhodné právo a různé

Provádění, plnění a obsah těchto podmínek a řešení sporů se řídí právem Čínské lidové republiky.

Pokud z obsahu nebo plnění těchto Podmínek vyplynou nějaké spory, budou strany řešit spory pokud možno smírným jednáním; pokud jednání selžou, může kterákoli ze stran podat žalobu k místně příslušnému českému soudu, pokud se strany po vzniku sporu nedohodnou jinak.