{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

OPPO Website User Agreement

Protokół użytkowania oficjalnej strony internetowej OPPO
I. Zakres stosowania protokołu użytkowania

Niniejszy protokół użytkowania dotyczy oficjalnej strony internetowej OPPO. (zwanejzwanej w dalszej treści „stroną lub witryną internetową”). Firma OPPO niniejszym przypomina użytkownikom o konieczności dokładnego zapoznania się z treścią tego protokołu. Korzystanie z witryny internetowej oznacza wyrażenie zgody na stosowanie protokołu. Nie korzystaj z niej, jeśli nie zgadzasz się z protokołem jej użytkowania. Firma OPPO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści protokołu użytkowania według własnego uznania w sposób nieregularny, w zakresie dozwolonym przez prawo. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie zmian w protokole użytkowania. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po wydaniu informacji o zmianie oznacza wyrażenie zgody i akceptację zmian.

II. Oświadczenie o prawie własności intelektualnej

Odpowiednia własność intelektualna całej zawartości witryny, w tym między innymi tekstu, obrazów, muzyki, wideo, animacji, znaków towarowych, grafiki, wykresów, interfejsów wizualnych i kodu komputerowego (zwanych dalej „zawartością”), jest własnością firmy OPPO lub jest wykorzystywana przez OPPO za zgodą prawną. Użytkownik nie może korzystać z treści witryny w żaden sposób ani do jakichkolwiek celów handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy OPPO, chyba że ustalono inaczej w formie pisemnej.

Informacje o produktach i usługach PPO można pobrać ze strony internetowej pod warunkiem, że nie będą one wykorzystywane do celów komercyjnych i nie będą modyfikowane. Wymagane są dalsze gwarancje i oświadczenia dotyczące powyższych informacji i dokumentów, które je zawierają, oraz konieczne jest utrzymanie oświadczenia o prawach i interesach OPPO itp.

III. Specyfikacja użytkowania

Użytkownik nie może korzystać ze strony internetowej do jakichkolwiek celów niezgodnych protokołu użytkowania z prawem lub zabronionych, a także nie może korzystać z niej ani z jej zawartości w celu naruszania praw i interesów innych organizacji lub osób.

Nie wolno używać żadnych automatycznych urządzeń, programów, algorytmów ani metod, w tym „głębokich łączy”, „PoweredbyGoogle”, „robotów internetowych”, „narzędzi do przechwytywania stron internetowych”, lub wszelkich podobnych lub równoważnych procesów manualnych mających na celu dostęp, uzyskanie, kopiowanie lub monitorowanie dowolnego elementu strony internetowej lub jakiejkolwiek zawartości, struktury lub formy prezentacji, a w ten sposób uzyskiwanie lub podejmowanie próby uzyskania informacji, rękopisów lub danych nie przewidzianych specjalnie przez stronę internetową. Firma OPPO zastrzega sobie prawo do zakazania wszelkiego rodzaju takich działań. Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek zawartości ani korzystania z jakichkolwiek usług strony internetowej w jakikolwiek niezgodny z prawem sposób. Nie wolno kierować żadnych ataków sieciowych na stronę internetową.

Użytkownik musi przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów i ograniczeń dotyczących kontroli eksportu, w tym wszelkich ograniczeń dotyczących miejsca przeznaczenia, użytkownika końcowego i końcowego wykorzystania. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia dostępu użytkownika do strony internetowej lub jej części w celu zachowania zgodności z takimi przepisami i ograniczeniami dotyczącymi kontroli eksportu.

Firma OPPO zawsze zastrzega sobie prawo do ujawniania informacji niezbędnych do spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych, procedur prawnych lub wymogów rządowych. Firma OPPO może również ujawniać informacje użytkownika, w tym wymieniać informacje z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed nadużyciami finansowymi, jeśli uzna, że takie ujawnienie jest wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo.

Użytkownik potwierdza i zgadza się, że firma OPPO zastrzega sobie prawo do zachowania wszelkich transmisji lub komunikacji za pośrednictwem strony internetowej oraz wszelkich usług świadczonych na stronie internetowej lub wszelkich usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej, a także do ujawnienia powyższych danych, jeżeli: Jest to wymagane przez prawo lub OPPO ma uzasadnione powody, by sądzić, że tylko w ten sposób mogłyby: (1) Przestrzegać procedur prawnych; (2) Stosować protokół użytkowania; (3) Odpowiadać na roszczenia, że takie dane naruszyły prawa innych osób; Lub (4) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste OPPO i jego pracowników, użytkowników lub odwiedzających stronę internetową oraz opinię publiczną.

OPPO może, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, zablokować Tobie dostęp do strony i/lub uniemożliwić dostęp do niej w przyszłości, jeśli firma OPPO uzna, że naruszyłeś ten protokół lub inny protokół, bądź wytyczne, które mogą mieć znaczenie dla korzystania z witryny. Każde naruszenie tego protokołu użytkownika będzie stanowić nielegalną i niewłaściwą działalność biznesową i spowoduje szkody dla OPPO, których nie można naprawić wyłącznie poprzez odszkodowanie pieniężne, w którym to przypadku OPPO może wystąpić o wydanie nakazu lub innego równoważnego środka prawnego, który uzna za konieczny lub właściwy. Środki te stanowią uzupełnienie wszelkich innych środków zaradczych dostępnych dla OPPO na mocy obowiązującego prawa wspólnego lub na zasadzie słuszności. Poza wszelkimi innymi środkami zaradczymi dostępnymi dla firmy OPPO, spółka ta będzie miała prawo do odzyskania od Ciebie pieniędzy, a Ty zgadzasz się na opłacenie wszelkich uzasadnionych opłat prawnika i kosztów postępowania sądowego. Użytkownik zgadza się, że firma OPPO nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec protokołu użytkowania ani żadnej strony trzeciej za zakończenie dostępu do witryny w wyniku naruszenia niniejszego protokołu.

IV. Linki stron trzecich

Strona może zawierać łącza do stron internetowych stron trzecich; Wszystkie treści stron trzecich są dostarczane przez strony trzecie, OPPO nie składa żadnych obietnic, gwarancji co do treści, autentyczności, dokładności ani dostępności, niezawodności, bezpieczeństwa stron internetowych stron trzecich, ani też co do wszelkich innych aspektów (w tym wszelkich praw do nich), które nie podlegają naszej kontroli, przy czym firma OPPO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje korzystania przez użytkownika z treści innych firm. Ryzyko związane z dostępem i korzystaniem przez użytkownika z treści stron trzecich ponosi on sam.

V. Siła wyższa i przyczyny zewnętrzne

OPPO wypełnia odpowiednie obowiązki zgodnie z przepisami prawa, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie umowy w przypadku przeszkód w realizacji, wad wykonania, opóźnień w realizacji lub zmian treści spowodowanych następującymi przyczynami:

(1)
Klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, wojny, działania rządowe, zarządzenia sądowe i inne siły wyższe
(2)
Okoliczności przerwania usługi i przeszkody, które nie spełniają wymagań użytkownika z powodu awarii zasilania, awarii sieci komunikacyjnej i innych czynników związanych z usługami publicznymi lub ataków hakerów, wirusów komputerowych, nielegalnych informacji o zawartości, ukrywania informacji o molestowaniu, kontroli rządowej i innych sieci, technologii, linii komunikacyjnych, środków zarządzania bezpieczeństwem informacji itp.
(3)
W przypadku, gdy OPPO działała w dobrej wierze - czynnikami wynikającymi z rutynowej lub awaryjnej konserwacji sprzętu i systemu, awarii sprzętu i systemu, informacjami o sieci i bezpieczeństwie danych itp.
VI. Prywatność

Staramy się szanować i chronić prywatność użytkowników. Zapoznaj się z naszymi zasadami ochrony prywatności oraz informacjami o środkach, które podejmujemy w celu ochrony danych osobowych.

My (lub inni reklamodawcy) możemy kontaktować się z Tobą w celach marketingowych i wysyłać Ci informacje reklamowe, promocyjne lub reklamowe zgodnie z naszymi zasadami ochrony prywatności.

Należy zauważyć, że połączenie sieciowe i transmisja danych pomiędzy Tobą a stroną internetową nie są w pełni bezpieczne ani poufne. Informacje i dane przesłane do witryny mogą zostać przechwycone przez inne osoby. Firma OPPO nie może zagwarantować bezpieczeństwa i poufności połączenia sieciowego i transmisji danych między Tobą a stroną internetową.

VII. Ograniczenie odpowiedzialności i wyłączenie odpowiedzialności

Firma OPPO nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dostępności, trwałości lub dostępności strony internetowej oraz zawartych w niej treści i usług. Strona internetowa i jej treść są udostępniane na zasadzie „status quo”. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie ze strony internetowej i dowolnych linków znajdujących się na niej. Jeśli nie jesteś zadowolony z całej witryny lub jej części, możesz przestać korzystać z niej w całości lub częściowo.

OPPO nie gwarantuje poprawności, kompletności ani wiarygodności treści zawartych w witrynie. Informacje o różnych produktach lub usługach publikowane na tej stronie, w tym między innymi o funkcjach produktów, konfiguracji, parametrach, specyfikacjach technicznych i zawartości usług, mogą się różnić w zależności od kraju/regionu. Nawet w przypadku tego samego produktu, w różnych fazach cyklu życia produktu, można również dostosować funkcję produktu, konfigurację i parametry, specyfikacje techniczne itp., a program OPPO potrzebuje czasu na aktualizację odpowiednich informacji. Z tego względu wyświetlane informacje o produkcie lub usłudze mogą różnić się od tych, które zostały faktycznie zakupione lub od których można dokonać zakupu na rynku.

OPPO nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne lub jakiekolwiek formy odszkodowań karnych, ani też za jakiekolwiek straty pośrednie, w tym między innymi za utratę zysków, przychodów, danych lub wykorzystanie danych.

Całkowita odpowiedzialność firmy OPPO i jej partnerów z tytułu szkód lub strat spowodowanych korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej nie przekroczy całkowitej kwoty subskrypcji lub podobnych opłat poniesionych w związku z korzystaniem przez użytkownika z usług lub funkcji strony internetowej. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do danego użytkownika.

VIII. Obowiązujące prawo i inne postanowienia

Zawarcie, wykonanie, interpretacja i rozstrzyganie sporów związanych z protokołem użytkowania podlega prawu Chińskiej Republiki Ludowej.

Niniejszy protokół użytkowania jest podpisany w Dongguan w prowincji Guangdong. W przypadku jakiegokolwiek sporu między stronami dotyczącego treści niniejszego protokołu użytkowania lub jego realizacji, strony postarają się rozstrzygnąć go w sposób polubowny. Jeżeli nie będzie można osiągnąć takiego porozumienia, każda ze Stron może złożyć sprawę do sądu właściwego dla miejsca podpisania tego protokołu.

Czat online

Czat online

PN-PT 9:00 – 18:00

Hotline.svg

Pomoc techniczna

+48 800 999 979

PN-PT 9:00 – 18:00

ServiceCenter.svg

Centrum Serwisowe