{{baseData.historyTitle}}

{{baseData.historyTitle}}

Συμφωνία Χρήστη Ιστοτόπου της OPPO

Συμφωνία Χρήστη Ιστοτόπου της OPPO
I. Πεδίο εφαρμογής

Η εν λόγω Συμφωνία Χρήστη ισχύει για τον ιστότοπο της OPPO (ο "Ιστότοπος"). Η OPPO με το παρόν σας υπενθυμίζει ότι πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε αυτήν τη Συμφωνία Χρήστη. Κάνοντας χρήση του Ιστοτόπου, συμφωνείτε με την παρούσα Συμφωνία Χρήστη· εάν δεν συμφωνείτε, μην προβαίνετε σε χρήση του Ιστοτόπου. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η OPPO διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το κρίνει απαραίτητο την παρούσα Συμφωνία Χρήστη. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Συμφωνία Χρήστη για τυχόν τροποποιήσεις. Η συνέχιση χρήσης του Ιστοτόπου και μετά τη δημοσίευση των τροποποιήσεων συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

II. Γνωστοποίηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, μουσικής, βίντεο, κινούμενων εικόνων, εμπορικών σημάτων, των λογότυπων, πινάκων, των οπτικών διεπαφών και κώδικα ηλεκτρονικού υπολογιστή (συλλογικά το "Περιεχόμενο"), ανήκει στην OPPO ή χρησιμοποιείται από την OPPO κατόπιν έγκυρης άδειας προς τούτο. Εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται εγγράφως στην παρούσα Συμφωνία Χρήστη, κανένα Περιεχόμενο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ’οιονδήποτε τρόπο για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της OPPO.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της OPPO, που έχει καταστήσει διαθέσιμες η OPPO, για τηλεφόρτωση από τον Ιστότοπο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς και μόνο, δεν θα προβαίνετε σε καμία τροποποίησή τους, δεν θα προβαίνετε σε πρόσθετες δηλώσεις εκπροσώπησης ή εγγυήσεις αναφορικά με αυτές τις πληροφορίες και τα έγγραφα που περιέχουν αυτές τις πληροφορίες, και θα διατηρείτε το σημείωμα με τα νόμιμα δικαιώματα της OPPO.

III. Όροι Χρήσης

Απαγορεύεται η εκ μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου για οποιονδήποτε μη νόμιμο ή απαγορευόμενο, από την παρούσα Συμφωνία Χρήστη, σκοπό και απαγορεύεται η εκ μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε Περιεχομένου του με σκοπό την προσβολή δικαιωμάτων άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων.

Απαγορεύεται η εκ μέρους σας χρήση οποιουδήποτε «βαθέως συνδέσμου» (deep-link), διαδικτυακού ρομπότ (robot) προγράμματος spider ή άλλης αυτοματοποιημένης διάταξης, προγράμματος, αλγορίθμου ή μεθοδολογίας ή οποιασδήποτε παρόμοιας ή αντίστοιχης μη αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, με σκοπό την πρόσβαση, απόκτηση, αντιγραφή ή έλεγχο οποιουδήποτε μέρους του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε Περιεχομένου, ή της δομής ή της παρουσίασης του Ιστοτόπου, με σκοπό την απόκτηση ή απόπειρα απόκτησης οποιουδήποτε υλικού, εγγράφου ή πληροφορίας με οποιοδήποτε μέσο που δεν διατίθεται ειδικώς μέσω του Ιστοτόπου. Η OPPO διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει οποιεσδήποτε τέτοιες ενέργειες. Απαγορεύεται η εκ μέρους σας απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιοδήποτε μέρος ή στοιχείο του Ιστοτόπου ή σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ή μέσω του Ιστοτόπου με οποιοδήποτε παράνομο μέσο. Απαγορεύεται η εκ μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου για οποιαδήποτε μορφή κυβερνοεπίθεσης.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες Κινεζικές και αλλοδαπές νομοθεσίες και περιορισμούς για τον έλεγχο των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών ως προς τον προορισμό, τους τελικούς χρήστες και την τελική χρήση. Η OPPO διατηρεί το δικαίωμά της να αναστέλλει, να περιορίζει ή να παύει την πρόσβασή σας σε ολόκληρο ή σε οποιοδήποτε μέρος του Ιστοτόπου προς το σκοπό της τήρησης αυτών των νομοθεσιών και περιορισμών για τον έλεγχο των εξαγωγών.

Η OPPO διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύπτει ανά πάσα στιγμή οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες σε συμμόρφωση με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς, νομική διαδικασία ή κρατικό αίτημα. Η OPPO μπορεί επίσης να αποκαλύπτει πληροφορίες σας όταν η OPPO κρίνει ότι η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί ή επιτρέπει μια τέτοια αποκάλυψη, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για σκοπούς προστασίας έναντι απατηλών ενεργειών.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η OPPO δικαιούται να διατηρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία έχετε διαβιβάσει στην OPPO, ή επικοινωνία σας με την OPPO μέσω του Ιστοτόπου ή οποιασδήποτε υπηρεσία η οποία προσφέρεται στον ή μέσω του Ιστοτόπου, και μπορεί επίσης να αποκαλύπτει τέτοιου είδους δεδομένα, εάν απαιτείται από το νόμο, ή εάν η OPPO κρίνει ότι αυτή η διατήρηση ή αποκάλυψη είναι ευλόγως αναγκαία (1) σε συμμόρφωση με νόμιμη διαδικασία, (2) για την επιβολή της παρούσας Συμφωνίας Χρήστη, (3) για απάντηση σε αξιώσεις ότι αυτά τα δεδομένα παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων, ή (4) για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησιακής ή προσωπικής ασφάλειας της OPPO, των υπαλλήλων της, των χρηστών ή των επισκεπτών του Ιστοτόπου, και του κοινού.

Συμφωνείτε ότι η OPPO δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να παύσει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ή/και να αποκλείσει τη μελλοντική πρόσβασή σας στον Ιστότοπο, εάν η OPPO κρίνει ότι έχετε παραβιάσει την παρούσα Συμφωνία Χρήστη ή έτερες συμφωνίες ή οδηγίες που μπορεί να σχετίζονται με τη χρήση του Ιστοτόπου από εσάς. Συμφωνείτε, επίσης, ότι οποιαδήποτε εκ μέρους σας παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας Χρήστη θα συνιστά παράνομη και αθέμιτη συναλλακτική πρακτική και θα προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημία στην OPPO, για την οποία ζημία η χρηματική αποζημίωση θα ήταν ανεπαρκής, και συναινείτε στην εκ μέρους της OPPO λήψη οποιουδήποτε προληπτικού ή ισοδύναμου μέτρου, που η OPPO θα κρίνει απαραίτητο ή κατάλληλο σε τέτοιες περιπτώσεις. Εκτός των ένδικων αυτών βοηθημάτων, η ΟPPΟ δύναται να ασκήσει οποιοδήποτε άλλο νόμιμο ή ισοδύναμο μέσο. Η OPPO θα δικαιούται να αποζημιωθεί από εσάς, και εσείς συμφωνείτε να πληρώσετε όλες τις εύλογες αμοιβές δικηγόρων, καθώς και τα έξοδα που συνεπάγεται αυτή η ενέργεια, πέραν οποιασδήποτε άλλης ικανοποίησης επιδικαστεί στην OPPO. Συμφωνείτε ότι η OPPO δεν θα είναι υπεύθυνη προς εσάς ή προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος για την παύση της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο, ως αποτέλεσμα παραβίασης όρου της παρούσας Συμφωνίας Χρήστη.

IV. Σύνδεσμοι προς Ιστοτόπους τρίτων

Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ανεξάρτητους Ιστοτόπους τρίτων ("Συνδεδεμένοι Ιστότοποι"). Αυτοί οι Συνδεδεμένοι Ιστότοποι παρέχονται από τρίτα μέρη. Η OPPO αποποιείται δηλώσεων, εγγυήσεων ή αξιώσεων σχετικά με το περιεχόμενο, την αυθεντικότητα ή ακρίβειά τους, ή τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία, την ασφάλεια ή άλλες ιδιότητες αυτών των Συνδεδεμένων Ιστότοπων και κάθε άλλη ιδιότητα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων σε αυτούς) που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της OPPO, και δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν συνέπειες που θα προκύψουν από την εκ μέρους σας χρήση των Συνδεδεμένων αυτών Ιστοτόπων. Κίνδυνοι που προκύπτουν από την εκ μέρους σας πρόσβαση και τη χρήση των Συνδεδεμένων Ιστοτόπων θα βαρύνουν εσάς.

V. Ανωτέρα βία και Υπαιτιότητα Τρίτων Μερών

Η OPPO θα εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις της, αλλά η OPPO δεν θα ευθύνεται για παραβιάσεις σε περίπτωση παρεμποδιζόμενης λειτουργίας, διακυμάνσεων λειτουργίας, καθυστερήσεων λειτουργίας ή μεταβολών των λειτουργικών της υποχρεώσεων που προκύπτουν από:

(1)
Φυσικές καταστροφές, απεργίες, εξεγέρσεις, πολέμους, κυβερνητικές πράξεις, δικαστικές ή διοικητικές εντολές και άλλες αιτίες ανωτέρας βίας.
(2)
Διακοπή λειτουργίας ή υπηρεσιών λόγω διακοπής παροχής ενέργειας, βλάβη τηλεπικοινωνιακού δικτύου και άλλα γεγονότα σε δημόσιες υπηρεσίες, ή αθέμιτη παρείσφρηση, εισβολή ιών, αποκλεισμό παράνομου περιεχομένου και παρενοχλητικών πληροφοριών, κυβερνητικό έλεγχο και κάθε άλλο διαχειριστικό μέτρο σχετικά με το δίκτυο, την τεχνολογία, τις επικοινωνιακές γραμμές, την ασφάλεια των επικοινωνιών, κατά τις οποίες περιπτώσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις σας.
(3)
υπό την προϋπόθεση ότι η OPPO έχει επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, εργασίες συντήρησης τακτικές ή έκτακτες του εξοπλισμού και του συστήματος, διακοπές εξοπλισμού και συστήματος, εργασίες σχετικές με την εισαγωγή πληροφοριών στο δίκτυο και την ασφάλεια δεδομένων.
VI. Απόρρητο

Η OPPO σέβεται και δεσμεύεται για το απόρρητό σας. Για πληροφορίες σχετικά με το τρόπο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Εμείς (ή τρίτοι διαφημιστές) ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς εμπορική προώθησης (marketing) και αποστολής διαφημιστικών ενημερώσεων και προωθητικών πληροφοριών σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

Σας ενημερώνουμε ότι η σύνδεσή σας με τον Ιστότοπο και τις διαβιβάσεις δεδομένων δεν είναι ποτέ απολύτως ιδιωτικές ή ασφαλείς, και οποιοδήποτε μήνυμα ή πληροφορία αποστέλλετε στον Ιστότοπο, ενδέχεται να υποκλαπεί από τρίτους. Η OPPO δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι η σύνδεσή σας με τον Ιστότοπο, όπως και οι διαβάσεις δεδομένων είναι ιδιωτικές και ασφαλείς.

VII. Περιορισμός Ευθύνης και Αποποίηση Ευθύνης

Η OPPO αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την αδιάκοπη λειτουργία και τη προσβασιμότητα στον Ιστότοπο και το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που περιέχονται στον Ιστότοπο. Ο Ιστότοπος και το περιεχόμενό του παρέχονται "ως έχουν". Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για την εκ μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου και τυχόν Συνδεδεμένων Ιστότοπων. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος του Ιστοτόπου, μπορείτε να διακόψετε τη χρήση όλου ή μέρους του Ιστοτόπου.

Η OPPO αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με την ακρίβεια, την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο. Πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο, που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χαρακτηριστικά, διασχηματισμό, παραμέτρους, τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος, περιεχόμενο των υπηρεσιών, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες ή τις περιοχές· ακόμη και αν πρόκειται για το ίδιο προϊόν, τα χαρακτηριστικά, ο διασχηματισμός, οι παράμετροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Δεδομένου ότι η επικαιροποίηση αυτών των πληροφοριών από την πλευρά της OPPO είναι χρονοβόρα, οι πληροφορίες προϊόντος ή υπηρεσίας που βλέπετε, ενδέχεται να διαφέρουν από το προϊόν ή την υπηρεσία που αγοράσατε ή μπορεί να αγοράσετε στην αγορά.

Η OPPO δεν ευθύνεται για έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή τιμωρητικές αποζημιώσεις ή άλλες έμμεσες ζημίες, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απώλειες κερδών, εισοδημάτων, δεδομένων ή χρήσης δεδομένων.

Η συνολική ευθύνη της OPPO και των συνεργατών της απέναντί σας για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκύπτει από την εκ μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου, δεν θα υπερβαίνει τα συνολικά τέλη συνδρομής ή σχετικά τέλη που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή χαρακτηριστικών του Ιστοτόπου. Δεδομένου ότι σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται ο περιορισμός της ευθύνης, ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

VIII. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Διάφορα

Η υπογραφή, η λειτουργία και η δομή αυτής της Συμφωνίας Χρήστη, καθώς και η επίλυση διαφορών θα διέπονται από τους νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Αυτή η Συμφωνία χρήστη υπογράφεται στο Dongguan, Guangdong. Εάν προκύψουν διαφωνίες σχετικά με το περιεχόμενο ή τη λειτουργία της παρούσας Συμφωνίας Χρήστη, τα μέρη θα επιλύουν τις διαφορές, κατά το δυνατόν, μέσω φιλικής διαπραγμάτευσης. Εάν η διαπραγμάτευση αποτύχει, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να ασκήσει αγωγή στο λαϊκό δικαστήριο που έχει την δικαιοδοσία στον τόπο υπογραφής.