OPPO BRAND SHOP โลตัส ชุมพร ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

077-658896

Opening Hours

10.30 - 21.00 น.

ที่อยู่

ชั้น2 ตรงกับทางขึ้นบันไดเลื่อนฝั่งฟู๊ดคอร์ท

บริการในร้าน