OPPO BRAND SHOP เมกกะ บางนา ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

064-1840102

Opening Hours

10.00-21.00 น.

ที่อยู่

ห้อง2440 ชั้น2 ศูนย์การค้าเมกะบางนา เลขที่ 39 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริการในร้าน