OPPO BRAND SHOP โลตัส นางรอง ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

090-2435993

Opening Hours

9.00 - 20.00 น.

ที่อยู่

ชั้น 1 เข้าประตู 1 ติดกับ Shop TRUE และ Telewiz​

บริการในร้าน