OPPO BRAND SHOP เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

074-339800

Opening Hours

11.00 - 21:00น.

ที่อยู่

ชั้น 3 โซนมือถือ ใกล้กับลิฟท์ ฝั่งหน้าห้าง

บริการในร้าน