OPPO BRAND SHOP เทสโก้ โลตัส หาดใหญ่ใน ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

074-255900

Opening Hours

10.00-21.00 น.

ที่อยู่

ชั้น1 โซนมือถือ ตรงข้ามร้านขายเครื่องดนตรี

บริการในร้าน