OPPO BRAND SHOP เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

052-001471

Opening Hours

11:00 - 21:00 น.

ที่อยู่

ชั้น 3 ฝั่งตรงข้ามธนาคารออมสิน

บริการในร้าน