OPPO BRAND SHOP เซ็นทรัลเวิลด์ ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

082-9897948

Opening Hours

10.00-22.00 น.

ที่อยู่

Central World ชั้น 4 (ตรงข้าม ธ.ทหารไทย) พื้นที่ K417/1-2 เลขที่ 999/9 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.10330

บริการในร้าน