OPPO BRAND SHOP เซ็นทรัล พระราม3 ร้านค้า

หมายเลขโทรศัพท์

02-0745478

Opening Hours

10.30-21.00 น.

ที่อยู่

เลขที่ 305-307 ชั้น3 Central Plaza Rama3 เลขที่ 79/3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริการในร้าน