ผู้ช่วย CEO ( ภาษาจีนกลาง )

จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ: 10 ตำแหน่งที่ตั้ง: สำนักงานใหญ่

ความรับผิดชอบ:

-  รับผิดชอบในการบริหารทีมงานแทนผู้บังคับบัญชา (ในบางครั้ง)

-  ออกสำรวจพื้นที่ขาย

-  ออกตรวจความเรียบร้อยการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Area Sale / PC)

-  ติดตาม  ตรวจสอบผลการขายจากผู้ใต้บังคับบัญชา

-  ออกเยี่ยมลูกค้ารายใหญ่ร่วมกับผู้จัดการ

-  ประชุมชี้แจงทีมงาน

-  ช่วยติดต่อเจรจาการส่งเสริมการขายกับคู่ค้าทางธุรกิจ

-  อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


สิ่งที่จำเป็นต้องมี:

- เพศชาย/หญิง  อายุระหว่าง 22 - 30 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, การขาย, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถออกเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

- สามารถสื่อสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได้ในระดับดี -ดีมาก (พูด-อ่าน-เขียน)

- มีความขยันอดทน ละเอียด รอบคอบ  

- สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สมัครเลย