Sale Area ( จังหวัดหนองคาย, จังหวัดบึงกาฬ )

จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ: 5 ตำแหน่งที่ตั้ง: จังหวัดหนองคาย, จังหวัดบึงกาฬ

ความรับผิดชอบ:

1. บริหารควบคุมดูแล  บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ  ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน

2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ

4. วางแผนและกำหนดนโยบายการขายร่วมกับฝ่ายบริหาร

5. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงาน PC เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

6. สรุปรายงานมูลค่าสินค้าคงคลัง และ ยอดขาย ตามรอบ

7. ทำงานต่างๆด้วยความเต็มใจ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

8. สามารถออกพื้นที่ และ ทำงานนอกเวลาได้


สิ่งที่จำเป็นต้องมี:

1.       เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป

2.       วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด, ขาย และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.       มีรถยนต์ส่วนตัว 

4.       มีทัศนวิสัยและทัศนคติที่ดี

5.       สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

6. ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ 


สมัครเลย