เจ้าหน้าที่ธุรการภาษาจีน

จำนวนตำแหน่งที่เปิดรับ: 1 ตำแหน่งที่ตั้ง: สำนักงานใหญ่

1.แปลเอกสารและแบบฟอร์มการทำงาน แปลจากภาษาจีน-ภาษาไทย

2.ทำหน้าที่ล่ามเพื่อให้การสื่อสารระหว่างพนักงานชาวจีน-พนักงานไทยเกิดความเข้าใจตรงกัน

3.ตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของการรับสินค้า-สต๊อกอะไหล่และเครื่องโทรศัพท์มือถือ (นับ-เช็คสินค้า)

4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 


สิ่งที่จำเป็นต้องมี:

- เพศหญิง อายุ 22-35ปี

- วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชาภาษาจีนกลาง และ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดี 

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 

- มีความละเอียดรอบคอบ กล้าตัดสินใจและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

- สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ดี

สมัครเลย