အခ်ိန္နည္းနည္းနဲ႕ အားမ်ားမ်ားသြင္းႏိုင္

၃၀ မိနစ္အားသြင္းျခင္းျဖင့္ သင့္မိုဘိုင္းဖုန္းကို ဘက္ထရီ၏ ၇၅% ရရွိပါလိမ့္မည္။ သာမန္အားသြင္းစက္မ်ားထက္ အားသြင္းႏႈန္း
4x ပိုမိုျမန္ဆန္မႈႏွင့္ VOOC အျမန္အားသြင္းစက္စနစ္က သင့္ဖုန္းကို
သင္ အိမ္အျပင္တြင္ရွိေသာအခါ သြားေလရာ အသင့္ရွိပါလိမ့္မည္။

*အမွန္တကယ္ အားသြင္းျခင္းသက္ေရာက္မႈသည္ ဘက္ထရီ၏ ခံႏိုင္အား၊ အပူခ်ိန္စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။*

ေဘးကင္းမႈကို အာမခံခ်က္ေပးျခင္း

သမ႐ိုးက် လွ်ပ္စီးေၾကာင္းျမင့္ကာကြယ္မႈႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ VOOC အားသြင္းတံုး၏ အားထုတ္ေသာ
အေပါက္ႏွင့္ ဖုန္း၏အတြင္းပိုင္းထိ ကာကြယ္မႈအလႊာ ၅ ဆင့္ကို အသံုးျပဳထားပါသည္။
VOOC သည္ MCU တစ္ခုျဖင့္ ဗို႔အားေလွ်ာ့ခ်သည့္ဆားကစ္ကို အစားထိုးၿပီး အားသြင္းစဥ္
သင့္မိုဘိုင္းဖုန္း အပူလြန္ကဲျခင္းမွ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ေပးသည္။

ကာကြယ္ျခင္း အလႊာ(၅)လႊာ

ဗို႔အားစမ္းကိရိယာကို အားသြင္းတံုးအတြင္း ထည့္တည္ေဆာက္ထားျခင္း

VOOC ခြဲျခားႏိုင္္ျခင္းကို အားသြင္းတံုးအတြင္း ထည့္တည္ေဆာက္ထားျခင္း

VOOC ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းကို ဖုန္းအတြင္း ထည့္တည္ေဆာက္ထားျခင္း

ဗို႔အားစမ္းသပ္မႈကို ဖုန္းအတြင္း ထည့္တည္ေဆာက္ထားျခင္း

ျဖဴးစ္ကို ဖုန္းအတြင္း ထည့္တည္ေဆာက္ထားျခင္း

ေသးသြယ္ျပီးစမတ္က်ျခင္း

ႏွစ္ဆပိုေသးၿပီး စမတ္က်သည့္ အားသြင္းႏႈန္း၏ အဆင္ေျပမႈ။ LED အခ်က္ျပမႈျဖင့္
အားသြင္းႏႈန္း အေျခအေနကိုသိရျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ကို ဖြင့္ရန္မလိုေတာ့ပါ။ အခ်က္ျပမႈကပင္ USB ကို
VOOC တြင္ တပ္ဆင္ထားမထား သင့္အားအသိေပးႏိုင္ပါသည္။ စမတ္က်ေသာဘ၀ကို "ေသးငယ္ေသာ"အရာျဖင့္ စတင္လိုက္ပါ။

VOOC ပါဝါဘဏ္

သင့္ဘဝအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမည္။

VOOC ကား အားသြင္းစက္

သင့္ခရီးကို အခက္အခဲမရွိေစဘဲ အေကာင္းဆံုးထိေရာက္မႈ။

တြဲဖက္သံုးႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား