အကူအညီ

ေမးေလ့ရွိသည္မ်ား

 • ဖုန္းဖြင့္လို့မ၇ျခင္းနွင့္အလိုအေလ်ာက္restartျဖစ္လ်ွင္မည္သို့လုပ္မည္နည္း။
  • ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ကိုအေျချပဳလ်က္ျဖစ္နိုင္ေသာerrorျပသာနာကို့္အစီအစဥ္အလိုက္ရွာေဖြျခင္းျဖင့္မိမိလိုအပ္ေသာအေျဖကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိနိုင္သည္။

  • ၁။ဖုန္းအသံုးျပဳပံုစာအုပ္အရ ၊နည္းစနစ္က်က်ဖုန္းအားသြင္းပါ။

  • ၂။ဖုန္းအသံုးျပဳပံုစာအုပ္အရ ၊နည္းစနစ္က်က်ဖုန္းbatteryအားျပန္လည္တက္ဆင္ျခင္း

  • (batteryျဖဳတ္လို႕ရေသာဖုန္းမ်ားအတြက္တာ)

  • ၃။ယခုအသံုးျပဳထားေသာbatteryသည္ဖုန္းနွင့္လိုက္ဖက္ေသာ၊နကိုမူလပါေသာbatteryနွင့္အားသြင္းၾကိဳး

  • ဟုတ္မဟုတ္စစ္ေဆးပါ။(ဖုန္းအသံုးျပဳပံုစာအုပ္အရစစ္ေဆးနိုင္သည္။)

  • ၄။အကယ္၍modelတူညီေသာbatteryနွင့္အားသြင္းၾကိဳးရွိပါက၊ေျပာင္းေရြ႕ျပီးအသံုးျပဳၾကည့္ပါ။

  •    မီးအားသြင္းျပီး၊ျပန္လည္အသံုးျပဳၾကည့္ပါ။ျပီးလ်င္errorသည္ဖုန္းျပင္ပ၌ျဖစ္ေသာerrorလားဒါမွမဟုတ္

  •    Battery၌ျဖစ္ေသာerror၊အားသြင္းတံုး၌ျဖစ္ေသာerrorလားဟူ၍ရွာေဖြရမည္။

  • ၅။သင္ဧ။္ဖုန္းversionသည္ အျမင့္္ဆံုးျဖစ္ပါရဲ.လား၊စစ္ေဆးပါ။

  • ၆။အထက္ပါအခ်က္အလက္ေၾကာင့္errorတက္ျခင္းမဟုတ္ခဲ့ပါက၊နီးဆက္ရာservicecenterသို့သြားေရာက္

  •    ျပသစစ္ေဆးနိုင္ပါသည္။


 • ဖုန္းbatteryအားၾကာရွည္စြာအသံူးျပဳနိုင္ရန္မည္သို႕ျပဳလုပ္မည္နည္း။
  • ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ကိုအေျချပဳလ်က္ဖုန္းbatteryအားၾကာရွည္စြာအသံုးျပဳနိုင္သည္။

  • ၁။bluetoothအသံုးမျပဳပါက၊ပိတ္ထားရန္။

  • ၂။အသံုးမျပဳေနေသာfunctionမ်ားအား။ပိတ္ထားရန္။(ဥပမာ-Wifi /mobile data /GPS ………)

  • ၃။screenဧ။္အလင္းေရာင္သည္ဖုန္းbatteryအားတိုက္ရိုက္အၾကိဳးတက္ရာက္မွဳရွိသည္။ထို.ေၾကာင့္ဖုန္း

  • settingသို့၀င္ျပီးလွ်င္display setting သို့၀င္ျပီးscreenဧ။္အလင္းအားျပန္လည္ခ်ိန္ဆနိုင္သည္။

  • ၄။အသံုးမျပဳေနေသာဖုန္းေနာက္ခံapplicationမ်ားအား၊ပိတ္ထားရန္။(အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္applicationမ်ား

  • အားအသံုးမျပဳဘဲဖြင့္ထားလ်ွင္၊အသံူးမျပဳေနေသာ္လည္း၊RUNေနပါသျဖင့္batteryအားကုန္ျမန္နိုင္သည္။

  • ၅။ဖုန္းvibratefunctionကိုအသံုးမျပဳဘဲring toneကိုသာအသံုးျပဴျခင္းျဖင့္လည္းဖုန္းbatteryအားပိုမိုၾကာရွည္

  • စြာအသံုးျပဳနိုင္သည္။

  • ၆။ဖုန္းေနာက္ခံတြင္အသံုးမျပဳေသာGalleryနွင့္videoအားပိတ္ထားရန္။

  • (ဖုန္းေနာက္ခံတြင္functionမဖြင့္ထားေသာ္လည္း၊ဖုန္းဖြင့္ထားသ၍ဖုန္းbatteryကုန္ေနမွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္

  • တစ္ခါတစ္ရံbatteryပ်က္ျခင္းနွင့္batteryအသစ္လည္းရေသာအေျခအေနမ်ိဳးရွိနိုင္သည္။)

 • ဖုန္းအပူခ်ိန္ျမင့္လြန္းပါကမည္သို.ျပဳလုပ္မည္နည္း။
  • Smart ဖုန္းမ်ားသည္ videoၾကည့္ျခင္း ၊သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း gameကစားျခင္း batteryအားသြင္းျခင္း

  • စသည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ဖုန္းအပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ပံုမွနျ္ဖစ္တက္ေသာအေျခအေနမ်ိဴးျဖစ္သည္။

  • က်ြန္ုပ္တို႔သံုးဆြဲသူအေနျဖင့္ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ေပၚမူတည္၍ဖုန္းအပူခ်ိန္ျမင့္ျခင္းကိုကာကြယ္နိုင္ပါသည္။

  • ၁။အသံုးမျပဳေသာfunctionမ်ားအားပိတ္ထားပါ။(ဥပမာ-Bluetooth,Wifi,GPS……………..)

  • ၂။ဖုန္းscreenအလင္းအားေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ဖုန္းscreenoffအေျခအေနအားခ်ိန္ဆပါ။

  • ၃။ေနာက္ခံbackgroundတြင္ဖြင့္ထားေသာapplicationအား၊အသံုးမျပဳပါကပိတ္ထားပါ။

  • Auto save ေသာ file မ်ားကိုအျမဲစစ္ေဆးျပီးသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးပါ။memoryရွိမရွိစစ္ေဆးပါ။

  • ၄။ဖုန္းနွင့္မကိုက္ညီေသာapplicationကိုuninstallလုပ္ပါ။

  • (အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ထိုapplicationမ်ားသည္ဖုန္းအပူခ်ိန္ျမင့္တက္ေစနိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။)

  • ၅။ဖုန္းအားသြင္းေနစဥ္၊အေကာင္းဆံုးဖုန္းကိုအသံုးမျပဳပါနွင့္။

  • ၆။အထက္ပါအခ်က္အလက္အရသင္ဧ။္ဖုန္းအားျပင္ဆင္ေပးနိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက၊နီးဆက္ရာservice Center

  • သို့သြားေရာက္ ျပသစစ္ေဆးနိုင္ပါသည္။

 • ဖုန္းLTEႏွင့္4G Internet ခ်ိတ္ဆက္မရလ်ွင္မည္သို့ျပဳလုပ္မည္နည္း။
  • ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ေပၚအေျခခံ၍သင္ဧ။္ဖုန္း၌ျဖစ္တတ္ေသာErrorအေၾကာင္းရင္းကိုရွာေဖြျပီး၊

  • သင္ဧ။္ျပႆနာကိုေျဖရွင္းနိုင္ပါသည္။

  • ၁။ဖုန္းကိုပိတ္ျပီးrestartျပန္လုပ္လိုက္ပါ။

  • ၂။ဖုန္းconnection ဖြင့္၊မဖြင့္ စစ္ေဆးပါ။(Setting----Mobile Networks----Enable data ကိုဖြင့္လိုက္ပါ။)

  • ၃။ဖုန္းversionကိုအျမင့္ဆံုးversionသို႕ျမင့္တင္ပါ။(Setting------About Phone------System Upgrades)

  • ၄။နီးဆက္ရာoperationသို႕ဖုန္းဆက္ျပီး LTE Network ရွိ၊မရွိစံုစမ္းေမးျမန္းပါ။

  • ၅။အထက္ပါအခ်က္အလက္အရသင္ဧ။္ဖုန္းအားျပင္ဆင္ေပးနိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက၊နီးဆက္ရာservice Center

  • သို႕သြားေရာက္ ျပသစစ္ေဆးနိုင္ပါသည္။

 • ဖုန္း AUTO စက္ပိတ္ျခင္းနင့္ AUTO Restartျဖစ္လ်ွင္မည္သို့ျပဳလုပ္မည္နည္း။
  • ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ေပၚအေျခခံ၍သင္ဧ။္ဖုန္း၌ျဖစ္တတ္ေသာErrorအေၾကာင္းရင္းကိုရွာေဖြျပီး၊

  • သင္ဧ။္ျပႆနာကိုေျဖရွင္းနိုင္ပါသည္။

  • ၁။ဖုန္းBatteryအားကုန္သြားျခင္းေၾကာင့္ဖုန္းအလိုအေလ်ာက္စက္ပိတ္သြားနိုင္သည္။

  • ဖုန္းမွLowerBatteryဆိုေသာအခ်က္မွသတိေပးလာပါက ဖုန္းBatteryအားသြင္းလိုက္ပါ။

  • ၂။ဖုန္းBattery နင့္ဖုန္းခ်ိတ္ဆက္သည့္အခါ ၊အံ၀င္ဂြင္က်မျဖစ္ျခင္း။ Battery အားျပန္လည္တက္ဆင္ပါ။

  • Batteryနင့္ဖုန္းအံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္မျဖစ္စစ္ေဆးပါ။

  • ၃။ဖုန္းAUTO On/Off  functionအားဖြင့္ထားပါက ၊ပိတ္လိုက္ပါ။

  • ၄။ေနာက္ခံApplication အသံုးျပဳလြန္ကဲျခင္းနင့္memory ျပည့္ျခင္းစသည့္အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္

  • ဖုန္းAutorestartျဖစ္ေစနိုင္သည္။အသံုးမျပဳေသာApplicationကိုပိတ္ပါ။Memory spaceရွိ မရွိစစ္ေဆးပါ။

  • ၅။ဖုန္းအသံုးျပဳလြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္ဖုန္းအပူခ်ိန္ျမင့္ေစနိုင္သည္။ဖုန္းအပူခ်ိန္သည္သက္မွတ္ထားေသာနွဳန္းထက္

  • ျမင့္သြားေသာအခါဖုန္းမွAutoစက္ပိတ္သြားမည္။(ဖုန္းApplicationအသံုးျပဳနွဳန္းအားသတိျပဳရန္လိုအပ္သည္။)

  • ၆။SIM card အံ၀င္ဂြင္က်မျဖစ္ျခင္း။SIMcardျပန္လည္တပ္ဆင္ျပီး အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္ မျဖစ္ စစ္ေဆးပါ။

  • ၇။အထက္ပါအခ်က္အလက္အရသင္ဧ။္ဖုန္းအားျပင္ဆင္ေပးနိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက၊နီးဆက္ရာservice centerသို႔

  • သြားေရာက္ ျပသစစ္ေဆးနိုင္ပါသည္။

 • ဖုန္းစက္ေသလ်ွင္မည္သို့ျပဳလုပ္မည္နည္း။
  • ၁။ဖုန္းဖြင့္ေနစဥ္ စက္ေသေသာအေျခအေနျဖစ္ရျခင္းသည္--Batteryအားနည္းျခင္း SIM card နင့္Memory

  • card Error ျဖစ္ျခင္း ဖုန္းFarmware Error တက္ျခင္းစသည့္ျပႆနာေၾကာင့္ျဖစ္ပြားနိုင္သည္။

  • (SIM cardနင့္Memory card error ျပန္လည္တက္ဆင္ပါ။ဖုန္းBatteryအားျဖည့္ေပးပါ။

  • အထက္ပါအစီအစဥ္အရျပန္လည္ျပဳျပင္နိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက၊ ဖုန္းFarmwareျမင့္တင္လိုက္ပါ။)

  • ၂။သံုးဆြဲေနစဥ္စက္ေသသြားျခင္းျဖစ္ရေသာအေႀကာင္းအရင္းမွာဖုန္းကိုRootေဖာက္ထားေသာေႀကာင့္ေသာ္

  • ၄င္း၊ဖုန္းႏွင့္မကိုက္ညီေသာAPPအသံုးျပဳေသာေႀကာင့္ေသာ္က်၄င္း၊firmwareျမင့္တင္ထားေသာအခါ၌

  • ေသာ္၄င္း၊ဖုန္းေနာက္ခံတြင္အသံုးျပဳေသာAPPမ်ားလြန္းေသာေႀကာင့္၄င္း

  • ထိုအေႀကာင္းရင္းမ်ားေႀကာင့္ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္၊၊ ဖုန္းႏွင့္မကိုက္ညီေသာAPPကိုunistallလုပ္ပါ

  • (သို႕) ဖုန္းformatခ်လုိက္ပါ (သို႔) firmware ျပန္ေရးပါ၊၊

  • ၃။အထက္ပါအခ်က္အလက္အရသင္ဧ။္ဖုန္းအားျပင္ဆင္ေပးနိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက၊နီးဆက္ရာservice center

  • သို့သြားေရာက္ ျပသစစ္ေဆးနိုင္ပါသည္။

 • WIFIႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မရပါကမည္သို႔ျပဳလုပ္မည္နည္း၊၊

  ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ေပၚအေျခခံ၍သင္ဧ။္ဖုန္း၌ျဖစ္တတ္ေသာErrorအေၾကာင္းရင္းကိုရွာေဖြျပီး၊

  သင္ဧ။္ျပႆနာကိုေျဖရွင္းနိုင္ပါသည္။

  • ၁၊၊ WIFI connection အားနည္းလြန္းေသာေႀကာင့္ wifiခ်ိတ္ဆက္မရျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္၊၊

   WIFI connection အားျပန္လည္ခ်ိန္စျပီးconnectionေကာင္းေသာအေျခအေနတြင္ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ပါ၊၊

  • ၂၊၊  WIFI Router setting တြင္ wifi connect setting ကိုပိတ္ထားေသာေႀကာင့္ (ဥပမာ-MAC/IP ,wifi     Router setting ၌ပိတ္ထားေသာ Setting ကိုျပန္ဖြင့္လိုက္ပါ။)

  • ၃။ ဖုန္းfirmware Error တက္ေသာေႀကာင့္ wifiခ်ိတ္ဆက္မရေသာအေျခအေနမ်ိဳးလည္းရွိသည္။သက္ဆိုင္ရာ website မွ firmware ကိုျပန္လည္ download လုပ္ျပီး update လိုက္ပါ။

  • ၄။အထက္ပါအခ်က္အလက္အရသင္ဧ။္ဖုန္းအားျပင္ဆင္ေပးနိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက၊နီးဆက္ရာservicecenter

  • သို႔သြားေရာက္ ျပသစစ္ေဆးနိုင္ပါသည္။

 • ဖုန္းႏွင့္ computer ခ်ိတ္ဆက္မရပါကမည္သို႔လုပ္မည္နည္း။

  ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ေပၚအေျခခံ၍သင္ဧ။္ဖုန္းဍ္ျဖစ္တတ္ေသာErrorအေျကာင္းရင္းကိုရွာေဖြျပီး၊

  သင္ဧ။္ျပႆနာကိုေျဖရွင္းနိုင္ပါသည္။

   

  • ၁။computer မွ USB ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရေသာ setting ကိုပိတ္ထားျခင္း၊ (computer setting သို႔၀င္ျပီး USB devicesကိုဖြင့္လိုက္ပါ။)

  • ၂။ USB data ပ်က္စီးေနေသာေႀကာင့္၊ USB ႀကိဳးကိုျပန္လည္စစ္ေဆးပါ။

  • ၃။ဖုန္း hardware Error တက္ျခင္းေႀကာင့္ျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ website မွ hardware ကိုျပန္လည္

   downloadဆြဲ၍ဖုန္း Version ကိုျမင့္တင္လိုက္ပါ။

  • ၄။အထက္ပါအခ်က္အလက္အရသင္ဧ။္ဖုန္းအားျပင္ဆင္ေပးနိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက၊နီးဆက္ရာservice center

   သို့သြားေရာက္ ျပသစစ္ေဆးနိုင္ပါသည္။