စမတ်ဖုန်းများ
OPPO Reno5
OPPO Reno5
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Reno 4 Pro
OPPO Reno 4 Pro
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Reno 4
OPPO Reno 4
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Reno3 Pro
OPPO Reno3 Pro
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Reno3
OPPO Reno3
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A16
OPPO A16
OPPO A16
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A16
5000mAh Long-lasting Battery, HD+ Eye-care Display, AI Triple Camera
OPPO A54
OPPO A54
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A54
5000mAh Long-lasting Battery, 18W Fast Charge, Up to 128GB Superb ROM
A15
A15
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A53
OPPO A53
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A11k
OPPO A11k
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A92
OPPO A92
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A52
OPPO A52
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A52
128GB ROM | 1080P Neo-Display(6.5") | AI Quad Camera
OPPO A12
OPPO A12
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A31
OPPO A31
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A31
128GB | AI Triple Camera | 6.5” Waterdrop Screen
OPPO A1k
OPPO A1k
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F19 Pro
OPPO F19 Pro
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F19 Pro
နှစ်ဖက်မြင်ဖို့ဆို OPPO F19 Pro
OPPO F19
OPPO F19
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F17 Pro
OPPO F17 Pro
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F17 Pro
ပေါ့ပါးကျစ်လစ် ခံစားမှုအသစ်
OPPO F17
OPPO F17
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F17
ပေါ့ပါးကျစ်လစ် ခံစားမှုအသစ်
OPPO Reno5
OPPO Reno5
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Reno 4 Pro
OPPO Reno 4 Pro
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Reno 4
OPPO Reno 4
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Reno3 Pro
OPPO Reno3 Pro
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Reno3
OPPO Reno3
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A16
OPPO A16
OPPO A16
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A16
5000mAh Long-lasting Battery, HD+ Eye-care Display, AI Triple Camera
OPPO A54
OPPO A54
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A54
5000mAh Long-lasting Battery, 18W Fast Charge, Up to 128GB Superb ROM
A15
A15
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A53
OPPO A53
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A11k
OPPO A11k
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A92
OPPO A92
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A52
OPPO A52
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A52
128GB ROM | 1080P Neo-Display(6.5") | AI Quad Camera
OPPO A12
OPPO A12
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A31
OPPO A31
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A31
128GB | AI Triple Camera | 6.5” Waterdrop Screen
OPPO A1k
OPPO A1k
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F19 Pro
OPPO F19 Pro
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F19 Pro
နှစ်ဖက်မြင်ဖို့ဆို OPPO F19 Pro
OPPO F19
OPPO F19
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F17 Pro
OPPO F17 Pro
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F17 Pro
ပေါ့ပါးကျစ်လစ် ခံစားမှုအသစ်
OPPO F17
OPPO F17
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F17
ပေါ့ပါးကျစ်လစ် ခံစားမှုအသစ်
OPPO Reno5
OPPO Reno5
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Reno 4 Pro
OPPO Reno 4 Pro
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Reno 4
OPPO Reno 4
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Reno3 Pro
OPPO Reno3 Pro
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Reno3
OPPO Reno3
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A16
OPPO A16
OPPO A16
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A16
5000mAh Long-lasting Battery, HD+ Eye-care Display, AI Triple Camera
OPPO A54
OPPO A54
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A54
5000mAh Long-lasting Battery, 18W Fast Charge, Up to 128GB Superb ROM
A15
A15
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A53
OPPO A53
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A11k
OPPO A11k
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A92
OPPO A92
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A52
OPPO A52
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A52
128GB ROM | 1080P Neo-Display(6.5") | AI Quad Camera
OPPO A12
OPPO A12
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A31
OPPO A31
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A31
128GB | AI Triple Camera | 6.5” Waterdrop Screen
OPPO A1k
OPPO A1k
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F19 Pro
OPPO F19 Pro
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F19 Pro
နှစ်ဖက်မြင်ဖို့ဆို OPPO F19 Pro
OPPO F19
OPPO F19
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F17 Pro
OPPO F17 Pro
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F17 Pro
ပေါ့ပါးကျစ်လစ် ခံစားမှုအသစ်
OPPO F17
OPPO F17
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F17
ပေါ့ပါးကျစ်လစ် ခံစားမှုအသစ်
OPPO Reno5
OPPO Reno5
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Reno 4 Pro
OPPO Reno 4 Pro
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Reno 4
OPPO Reno 4
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Reno3 Pro
OPPO Reno3 Pro
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO Reno3
OPPO Reno3
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A16
OPPO A16
OPPO A16
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A16
5000mAh Long-lasting Battery, HD+ Eye-care Display, AI Triple Camera
OPPO A54
OPPO A54
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A54
5000mAh Long-lasting Battery, 18W Fast Charge, Up to 128GB Superb ROM
A15
A15
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A53
OPPO A53
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A11k
OPPO A11k
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A92
OPPO A92
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A52
OPPO A52
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A52
128GB ROM | 1080P Neo-Display(6.5") | AI Quad Camera
OPPO A12
OPPO A12
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A31
OPPO A31
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO A31
128GB | AI Triple Camera | 6.5” Waterdrop Screen
OPPO A1k
OPPO A1k
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F19 Pro
OPPO F19 Pro
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F19 Pro
နှစ်ဖက်မြင်ဖို့ဆို OPPO F19 Pro
OPPO F19
OPPO F19
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F17 Pro
OPPO F17 Pro
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F17 Pro
ပေါ့ပါးကျစ်လစ် ခံစားမှုအသစ်
OPPO F17
OPPO F17
路径 3备份 8
路径 3备份 8
OPPO F17
ပေါ့ပါးကျစ်လစ် ခံစားမှုအသစ်

OPPO Smartphones

တိုက်ရိုက်စကားပြောခန်း

တိုက်ရိုက်စကားပြောခန်း

Call: 09-650177771,

Support ကိုခေါ်ပါ

09-650177770 / 09-650177771

9:00~17:30 MON-SAT

Service Center

ဝန်ဆောင်မှုဌာန