OPPO ColorOS
ColorOS, သက္ဝင္ေသာ ေတာက္ပမႈ

အေရာင္ဆိုသည္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အရာရာျဖစ္သည္။ ပံုေဖာ္ရင္း ပံုသြင္းၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မည္သူဆိုတာကို
ျဖစ္ေပၚေစသည္။ စိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္တူညီေသာ အာ႐ံုႏွင့္ေႏြးေထြးမႈကို စမတ္ဖုန္းကမာၻဆီသို႔ ေဆာင္ယူလာရန္
ColorOS ကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ OS တစ္ခုသည္ ဘဝထဲသို႔ Pixel မ်ားကိုယူလာရန္ အျမန္ႏႈန္းျမင့္၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္
တည္ၿငိမ္မႈတို႔ကို ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထားသည္။

30

MILLION

users

OVER

35

languages

25

DIFFERENT

regions

အပ္ဒိတ္ျဖစ္ေအာင္ေနပါ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ColorOS ကို ပိုေကာင္းသည္ထက္ ပိုေကာင္းေအာင္ဆက္တိုက္ႀကိဳးစားေနပါသည္။ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဆန္းသစ္မႈအေျမာက္အမ်ားသည္ သင္ကဲ့သို႔ ColorOS အသံုးျပဳသူမ်ားထံမွ ေမြးဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။
OPPO Community ColorOS က႑အားျဖင့္ ရပ္တန္႔ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အတြက္ တံု႔ျပန္ခ်က္ခ်န္ခဲ့ႏုိင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ၀င္ၿပီး "ဟိုင္း" ဟု ႐ိုက္ခ်ခဲ့ပါ

OPPO အသိုက္အ၀န္း သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ွုပါ
UI
အနက္ႏွင့္အျဖဴေရာင္တို႔မွေဝးရာ
ထပ္တူက်မႈတစ္ခုႏွင့္ အင္တာေဖ့စ္တစ္ခု
အိုင္ကြန္မ်ား ႐ိုးရွင္းသည္

လက္ေတြ႔က်က်ဘဝထဲတြင္ စိတ္ကူးျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ ColorOS' အိုင္ကြန္မ်ား
ေခ်ာမြတ္ေတာက္ေျပာင္မႈေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းမွတ္မိႏိုင္သည္။ ထိေတြ႔မႈျဖင့္
စတင္လိုက္ပါ

အလႊာတစ္ခု ေလာင္ခ်ာ
OPPO ColorOS  အလႊာတစ္ခု ေလာင္ခ်ာ OPPO ColorOS

တစ္ခုတည္းေသာအလႊာျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သံုးစြဲရာတြင္ ျပဳျပင္ရလြယ္ကူေစရန္
ဖန္တီးထားေသာ ျပိဳင္ဘက္ကင္းသည့္စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းက
ႏွစ္သက္စရာပင္ျဖစ္္သည္။

အျပင္အဆင္စတုိး
OPPO ColorOS  အျပင္အဆင္စတုိး

အတားအဆီးမရွိဘဲ စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ပါ၀င္ၿပီး
သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုျပဳလုပ္လုိက္ပါ။

UX
OPPO ColorOS <strong> အားစိုက္စရာမလိုေသာ အေတြ႔အၾကံဳ</strong><br> စိတ္ကူးမ်ား ဘ၀ထဲသို႔ ေဆာင္ယူလာခဲ့ျပီ
အားစိုက္စရာမလိုေသာ အေတြ႔အၾကံဳ
စိတ္ကူးမ်ား ဘ၀ထဲသို႔ ေဆာင္ယူလာခဲ့ျပီ
႐ိုးရွင္းျပီး ထိေရာက္ေသာစုစည္းမႈ

ColorOS ျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သံုးစြဲသူအတြက္ ႐ိုးရွင္းေသာဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ သံုးစြဲရာတြင္ဟန္႔တားမႈမရွိဘဲ စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါသည္။

သံုးစြဲသူမ်ားမွ ဖန္တီးထားျခင္း

ပထဆံုးစတင္ခဲ့သည္မွစ၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ မ်ားမၾကာေသးမီအပ္ဒိတ္အထိ
အဆင့္တစ္ဆင့္တိုင္းတြင္ အြန္လိုင္းသံုးစြဲသူ ေျပစာအစီအစဥ္မ်ားမွ
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ColorOS တိုးတက္မႈကို ယူေဆာင္လာပါသည္။

OPPO ColorOS

252

optimized scenes

311 ms

shorter app launch time

30 %

faster boot speed

မလိုအပ္ေသာ အခက္အခဲမ်ားထားခဲ့ပါ
အဖြင့္ႏွင့္အပိတ္ မ်က္ႏွာျပင္ လက္ဟန္အမူအယာမ်ား
မ်က္ႏွာျပင္ပိတ္လက္ဟန္မ်ား

မ်က္ႏွာျပင္ပိတ္လက္ဟန္မ်ားက မ်က္ႏွာျပင္ပိတ္ထားခ်ိန္တြင္ သင့္ဖုန္းကိုအသံုးျပဳႏိုင္ေစသည္၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရႏိုင္သည့္ လက္ဟန္အမူအယာတစ္ခုႏွင့္ သင့္ကင္မရာႏွင့္ေတးဂီတတို႔သို႔ ခ်က္ခ်င္း၀င္သံုးခြင့္မွသင့္လိုအင္မ်ားအားလံုးကို သတ္မွတ္ပါ။

မ်က္ႏွာျပင္ဖြင့္လက္ဟန္မ်ား

မ်က္ႏွာျပင္ဖြင့္လက္ဟန္အမူအယာမ်ားသည္ သင္၏ UX တြင္ သင္ရွာေဖြခဲ့ေသာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈအဆင့္တစ္ခုကို ေပါင္းထည့္ေပးသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႐ိုးရွင္းသည့္ အမူအယာမ်ားျဖင့္ သင္သည္ သင္၏ ေတးဂီတဖြင့္စက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သလို ကင္မရာႏွင့္ေနာက္ထပ္မ်ားစြာတို႔ကိုလည္း ဖြင့္ေပးသည္။

OPPO ColorOS  <strong>မလိုအပ္ေသာ အခက္အခဲမ်ားထားခဲ့ပါ</strong><br>အဖြင့္ႏွင့္အပိတ္ မ်က္ႏွာျပင္ လက္ဟန္အမူအယာမ်ား

Open App
(Custom)

Start
Camera

Single-handed
Operation

Adjust
Volume

ဆက္သြယ္ေရး အဆင့္ျမွင့္ထားျခင္း(၁)ခုရွိသည္

ဖုန္း၏အစ ခြက္ႏွင့္ႀကိဳးကတည္းက ရွည္ၾကာခဲ့ေသာနည္းလမ္းမွ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လာခဲ့ရေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရး၏ အေျခခံမ်ားအေၾကာင္းကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ဘဲ ဖုန္းေခၚဆိုမႈႏွင့္မက္ေဆ့ဂ္်ပို႔ ကိရိယာမ်ား၏ ေဆာ့ဖ္၀ဲသစ္အားလံုးခ်ိတ္ဆက္ရန္ အျမဲပိုလြယ္ကူေစခဲ့သည္။

 • အလြယ္ ဖုန္းေခၚျခင္း
  OPPO ColorOS  အလြယ္ ဖုန္းေခၚျခင္း
 • အျမန္ ဖုန္းေခၚရန္
  OPPO ColorOS  အျမန္ ဖုန္းေခၚရန္
 • အုပ္စုလိုက္ စာပို႔ျခင္း
  OPPO ColorOS  အုပ္စုလိုက္ စာပို႔ျခင္း
OPPO ColorOS  <strong>ဖန္တီး မွ်ေ၀ပါ</strong><br>ေနာက္ဆံုးေအာင္ျမင္ျခင္းမီး႐ွဴး
ဖန္တီး မွ်ေ၀ပါ
ေနာက္ဆံုးေအာင္ျမင္ျခင္းမီး႐ွဴး
 • ပုံမွန္

 • ေႏွးေသာ ရွပ္တာ

 • လွပေအာင္ျပဳလုပ္မည္

 • ျမင္ကြင္းက်ယ္

 • HDR

 • GIF

 • Ultra-HD

 • စူပါမကၠရို

 • ေရာင္စံု ည

 • ကြ်မ္းက်င္သူ မုဒ္

 • ေအာ္တုိ ျမင္ကြင္းက်ယ္

 • အသံဖိုင္ဓာတ္ပံု

 • မူရင္းပံု

 • အလင္းႏွစ္ဆ ေပးျခင္း

 • အသင့္ခ်ိန္ၿပီး

 • ႏွင့္ ေနာက္ထပ္...

Pure Image စာမ်က္ႏွာကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ
အသံုး၀င္သည့္
အေျခခံမ်ား လႊမ္းျခံဳျခင္း

သင္၏ေဒတာႏွင့္လံုျခံဳမႈသည္ အတူယွဥ္တြဲရွိေနပါသည္။ အရံသိမ္းရန္၊ ျပန္သိုေလွာင္ရန္ ညွိရန္မလိုဘဲ ေဒတာသိမ္းဆည္းရန္ သင္လိုအပ္မည့္ ကိရိယာအားလံုးႏွင့္ အသံုး၀င္သည့္ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား ဖန္တီးေပးရင္း ကာလရွည္အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ၾကသည္။

 • အက္ပ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ကုဒ္သြင္းမႉ
  OPPO ColorOS  အက္ပ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ကုဒ္သြင္းမႉ

  သင္လိုေသာေနရာတြင္ ကိုယ္ေရးလံုျခံဳမႈေသခ်ာေစရန္ အက္ပ္တစ္ခုခ်င္းကို ေသာ့ခတ္ပါ။ သင့္ေဒတာ သင့္ဟာျဖစ္ပါေစ။

 • ေဒတာ သိမ္းဆည္းေန
  OPPO ColorOS  ေဒတာ သိမ္းဆည္းေန

  ColorOS ၏ ေဒတာသိမ္းဆည္းျခင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္အတူ အခ်ိန္တို၍ အက်ိဳးမ်ားမႈကို ရယူလိုက္ပါ!

 • ဆိတ္ၿငိမ္ ခ်ိန္
  OPPO ColorOS  ဆိတ္ၿငိမ္ ခ်ိန္

  ပ်ားပန္းခပ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမ်ားမွ တိတ္တဆိတ္ခဏအနားယူပါ။ သင့္ဆံုခ်က္ကို ျပန္ရယူပါ။

 • အရံသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ျပန္သိုေလွာင္ျခင္း
  OPPO ColorOS  အရံသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ျပန္သိုေလွာင္ျခင္း

  ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အရံသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ျပန္သိုေလွာင္မႈ ကိရိယာမ်ားႏွင့္အတူ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနႏိုင္ပါသည္။