ဤဆိုက္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အသုံးျပဳမႈကို စိစစ္ရန္အျပင္ သင္၏ ေလ့လာၾကည့္႐ႈမႈ အေတြ႔အႀကံဳကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္ အလားတူ နည္းပညာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသုံးျပဳပါသည္။ ဤဆိုက္ကို ဆက္လက္၍ ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္၊ ယင္း ကြတ္ကီးမ်ား၏ အသုံးျပဳမႈကို သင္သေဘာတူပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဖတ္႐ႈရန္

Cookie setting

OPPO To Attend The Big Android BBQ

2016-04-18


OPPO Will Join the Big Android BBQ in Hurst, Texas

 

SHENZHEN – September 1, 2014 – OPPO today announced its attendance to the 5th annual Big Android BBQ for the second year in a row as a sponsor. The event will be held in Hurst, Texas from the 16th to the 18th of October at the Hurst Convention Center. The BBQ acts as an annual hub to experience everything that is Android. With attendees from developers to enthusiast, there will be exchanging of what is coming next in the world of Android.

 


Continued Support at the BABBQ '14


With a core commitment to the members of the Android community, OPPO has made it a point to work with various entities throughout the market. As the focus on giving users more options for their devices software, OPPO has been increasing its activity with developers, enthusiasts and other businesses to bring as best of a user experience as possible.

 

As one of the largest independent Android developer and enthusiast conferences in the world, participants can expect to learn more about the developing world of mobile software along with opportunities to have encounters with some of the key opinion leaders of the community.

 

All Android lovers are welcome to join the event. To learn more about the Big Android BBQ and to buy tickets, please go to http://www.bigandroidbbq.com/.

 


About OPPO


OPPO is a globally registered technology brand with a long history of serving customers in North America, Europe and Asia. We seek to fuse technology and affection in all of our products, and since entering the mobile market in 2008, we have been restless in our pursuit of the latest technology, the highest quality and the most user friendly products. For more information, please visit http://en.oppo.com.