ဤဆိုက္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အသုံးျပဳမႈကို စိစစ္ရန္အျပင္ သင္၏ ေလ့လာၾကည့္႐ႈမႈ အေတြ႔အႀကံဳကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္ အလားတူ နည္းပညာမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသုံးျပဳပါသည္။ ဤဆိုက္ကို ဆက္လက္၍ ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္၊ ယင္း ကြတ္ကီးမ်ား၏ အသုံးျပဳမႈကို သင္သေဘာတူပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဖတ္႐ႈရန္

Cookie setting

OPPO 2014: The Rise of Mobile Phone Innovation

2016-04-18


January 23, 2015, Shenzhen


2014 saw rapid growth in the mobile phone market. OPPO currently occupies a unique position in the industry - since its entry into the market, OPPO has consistently strived to provide superior products and an enjoyable user experience while also demonstrating unparalleled innovation. Gadget and tech fans followed OPPO's performance closely over the course of 2014. The following statistics provide a recap of OPPO's achievements in the whole year.PR-Img-006.jpg

OPPO Find 712 New Models

In 2014, following the release of its 4G strategy in June, OPPO released 12 new phones including flagship models such as the N3, R5 and Find 7, bringing its total number of 4G phones to 24.PR-Img-005.jpg

OPPO Find 7140,000 Sales Outlets

In 2014, OPPO accelerated its expansion into the international market. OPPO held new product launch events in Singapore and Beijing, and production has already commenced at its new factory in Indonesia. It is ranked among the top five best-selling brands in Thailand, Indonesia and Vietnam. Its mobile phone products have been released in many regions, such as Southeast Asia, South Asia, the Middle East, Africa, Latin America and Australia. As of December 2014, OPPO had a presence in 18 markets with 140,000 sales outlets worldwide.PR-Img-016.jpg

OPPO 2014 Markets5 Minutes

For OPPO, 2014 was a year of constant innovation. It is this innovation that is driving the company's continued growth. The VOOC, which is the new charging technology independently developed by OPPO provides unprecedented charging speed which are up to four times faster than conventional charging technologies. A 3000mAh battery charged for 5 minutes can provide up to 2 hours of call time. The battery is able to reach a 75% charge after just 30 minutes of charging.PR-Img-009.jpg

VOOC mini64 Megapixels

64 megapixels - the highest resolution in mobile phone history. In 2014, OPPO launched its Pure Image 2.0+ image processing technology. Building on the specs of the OPPO Find 7, OPPO's N3 can take 64 megapixel high-resolution images.PR-Img-008.jpg

OPPO R5206 Degrees

The rotating camera on the OPPO N3 has been upgraded from a manual rotating camera to an auto-rotating camera. The upgrade from manual to auto-rotation has brought about revolutionary changes to the user experience when taking photos with a mobile phone. Using an extremely precise stepper motor, the camera rotates slowly in precise angles of 0.012° degrees to ensure that the entire scene within a 206° angle is captured.

The OPPO N3's auto-rotating camera has become a symbol of innovation.PR-Img-007.jpg

OPPO N3


In 2014, camera functionality was a key aspect of all devices released by OPPO. All smartphone that were launched, photography became an important part of OPPO's strategy. All of its mobile phone models come equipped with excellent photo functions.

In 2014, during the match between Brazil and Argentina in the Americas' Super Clasico sponsored exclusively by OPPO, 100,000 people used their mobile phones to record Messi and Neymar's most thrilling moments - the era of mobile phone photography has now well and truly arrived.PR-Img-004.jpg

OPPO CEO Tony Chen at Press Conference of 2014 Super Clasico


Copyright © 2015 OPPO. Any information contained in this press release may be subject to change without prior notice. For our products and services, the only provisions for guarantee are stated in the warranties that accompany those products and services. Content in this press release do not constitute additional warranties. OPPO shall not be liable for any technical and editorial errors or omissions contained herein.