OPPO ၌ အလုပ္အကိုင္ဆိုသည္မွာ
အခြင့္အလမ္းတစ္ခုဆိုသည္ထက္ ပိုမိုပါသည္။

တစ္ကမၻာလံုးသို႔ သြားျခင္း

OPPO သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ တ႐ုတ္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဥေရာပ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္အာဖရိကတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္တြင္ အမွန္တကယ္သက္ေရာက္မႈမ်ားဖန္တီးေနေသာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အီလက္ထေရာနစ္ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူျဖစ္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေဖာက္သည္မ်ားအၾကားတြင္ မည္သည့္ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကား အတားအဆီးမွ မရွိပါ။ OPPO တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ သင္သည္ကမာၻ႕ေနရာတိုင္းမွ လူမ်ားကို ေတြ႔ရွိပါလိမ့္မည္။

သက္ေရာက္မႈကို ဖန္တီးပါ

OPPO တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားက ဘယ္ေတာ့မွ အၿပီးသတ္မသြားပါ။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီကို ျဖစ္ႏုိင္သမွ်အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ သတ္မွတ္၀တ္စံုမရွိသလို လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားကို အတင္းအက်ပ္နည္းလမ္းမ်ားသံုးျခင္းမရွိပါ။ ယင္းအစား သင္ဖန္တီးေသာ တကယ့္ရလဒ္မ်ားအရ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

သင္သည္ ခက္ခဲေသာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ စမတ္က်၊ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး ကြ်မ္းက်င္လွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ စကားေျပာသင့္ပါသည္။

လစ္လပ္ ရာထူးမ်ား

ရာထူး ဖြင့္ပြဲအေရအတြက္

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ အစဥ္ရွာေဖြေနပါသည္

သင္သည္ အမွန္တကယ္ေတာ္လွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က စိတ္၀င္စားေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါခလုတ္ကိုႏွိပ္ၿပီး ဘာ့ေၾကာင့္ဆိုသည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာပါ။

ယခုပင္ ေလွ်ာက္ထားပါ

OPPO ကို ေလွ်ာက္ပါ

သင့္အမည္ အျပည့္အစံု-
<input class="form-control" id="Name" required="required" name="Name" type="text">
လက္ရွိတည္ေနရာ -
<input class="form-control" id="Location" required="required" name="Location" type="text">
အီးေမးလ္-
<input class="form-control" id="Email" required="required" name="Email" type="email">
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို လႊင့္တင္ပါ-
<input name="ResumeFile" type="file">
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမိတ္ဆက္ကို လႊင့္တင္ပါ-
<input name="CoverLetterFile" type="file">
သတင္းစကား-
<textarea class="form-control" id="Message" name="Message" cols="50" rows="10"></textarea>