មុខងារ AI Highlight Video
កុំឲ្យពន្លឺជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នក
ដំណើរការកាន់តែអស្ចារ្យនៅពេលដែល Ultra Night Video និង Live HDR រួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយ ជាមួយនឹងការចុចបញ្ជាតែម្តងប៉ុណ្ណោះ។ យើងធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់អ្នករឹតតែលេចធ្លោ ។
មុខងារ Live HDR
នៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃមុខងារ Live HDR នឹងកែសម្រួលពន្លឺផ្នែកខាងក្រោយរបស់អ្នក។
មុខងារ Ultra Night Video
នៅពេលយប់មុខងារ Ultra Night Video នឹងរក្សារូបភាពរបស់អ្នកឱ្យភ្លឺតាមបែបធម្មជាតិ។
បើក
|
បិទ
|