មុខងារ AI Highlight Video
ច្បាស់និងភ្លឺ​ គ្រប់ស្ថានភាពពន្លឺ
អ្នកនឹងទទួលបានពន្លឺស្រស់ស្អាតរាល់គ្រប់វីដេអូ ដោយមិនមែនតែវីដេអូដែលពន្លឺភ្លឺល្អនោះទេ។  វីដេអូនឹងផ្តល់លក្ខខណ្ឌពន្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងថតនូវប្លង់ដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រាកដថាគុណភាពវីដេអូច្បាស់និងរស់រវើក ទោះបីនៅក្នុងបរិយាកាស្រអាប់ ឬពន្លឺខាងក្រោយពន្លឺតិចក៏ដោយ។