បោះបង់ចោល

OPPO A94

OPPO A94 ជីវិតស្រស់បំព្រងគ្រប់វិនាទី
ហេតុផល 4 យ៉ាងក្នុងការជ្រើសយក OPPO A94
កាមេរ៉ា

48MP កាមេរ៉ា AI 4 គ្រាប់  ផ្តិតយកទិដ្ឋភាពជីវិតស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកចង់បាន 

កាមេរ៉ា 4 គ្រាប់របស់ A94 បំពាក់មកជាមួយបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ផ្តិតយកពេលវេលាល្អៗនៃដំណើរជីវិតរបស់អ្នក! ផ្ដើមចេញពីការថតរូបនៅជិតបែបម៉ាក្រូ (Macro) រហូតដល់ការថតប្លង់ទូលាយ(Wide-angle) និងពង្រីករូបភាពពីចម្ងាយ (zoom) OPPO A94 បង្ហាញនូវដំណើរជីវិតប្រកបដោយភាពរស់រវើក ជាមួយភាពលម្អិតនៃរូបភាពកាន់តែច្បាស់។

OPPO A94 កាមេរ៉ា AI 4 គ្រាប់ ទំហំ 48MP (OPPO A94 48MP | កាមេរ៉ា AI 4 គ្រាប់)

មុខងារ AI Color Portrait Videoបង្ហាញភាពលេចធ្លោរបស់អ្នក

AI Color Portrait Video វៃឆ្លាតក្នុងការរក្សាពណ៌មនុស្សឲ្យស្ថិតក្នុងទម្រង់ដូចដើមស្របពេលគ្នាជាមួយការកែប្រែទិដ្ឋភាពជុំវិញខ្លួនឲ្យក្លាយជាពណ៌សខ្មៅ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាចំណុចទាក់ទាញដើម្បីបង្កើតនូវវីដេអូដ៏អស្ចារ្យ។

ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ AI Color Portrait Video របស់ OPPO A94

មុខងារ Monochrome Videoលេចធ្លោក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើន 

មិនថានៅទីកន្លែងណា យើងតែងតែចង់បង្ហាញនូវអ្វីដែលលេចធ្លោ ហើយមុខងារ Monochrome Video មានសមត្ថភាពរក្សាពណ៌ RGB ដែលបានជ្រើសរើសដើម្បីបង្កើតស្នាដៃវីដេអូដ៏អស្ចារ្យ។

OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ខៀវ) OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)OPPO A94 មុខងារ Monochrome Video (ពណ៌ក្រហម)

មុខងារ Dual View Videoបង្ហាញបទពិសោធន៍របស់អ្នក ផ្ដិតយកសកម្មភាពដ៏អស្ចារ្យ 

ផ្តិតយកភាពស្រស់ស្អាត នៅពេលដែលអ្នកថតជាមួយមុខងារ Dual View Video ដែលអាចបង្ហាញរូបអ្នក និងសកម្មភាពនៅជុំវិញអ្នកក្នុងពេលដំណាលគ្នា

ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94 ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94ទម្រង់នៃមុខងារ Dual-View Video របស់ OPPO A94

មុខងារ AI Scene 
Enhancement ជំនាន់ 2.0
ផ្តិតយកសម្រស់នៃទិ 
ដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យ

មុខងារ AI Scene Enhancement ជំនាន់ 2.0 អាចសម្គាល់នូវប្លង់រូបភាពចំនួន 20 ផ្សេងគ្នាដោយស្វ័យប្រវតិ្ត និងបន្ថែមកម្រិតពណ៌នឹងភាពច្បាស់នៃប្លង់នីមួយៗ ធ្វើឲ្យរូបភាពនីមួយៗកាន់តែទាក់ទាញនិងអស្ចារ្យ មិនថារូបភាពម្ហូបអាហារ​ ឬរូបទេសភាពឡើយ។

ពេលបើក មុខងារ AI Scene Enhancement 2.0​ របស់ OPPO A94ពេលបិទ មុខងារ AI Scene Enhancement 2.0​ របស់ OPPO A94
OFF
ON
ពេលបើក មុខងារ AI Scene Enhancement សម្រាប់រូបម្ហូប​ របស់ OPPO A94
(រូបភាពពេលបើក មុខងារ AI Scene Enhancement របស់ OPPO A94)ពេលបិទ មុខងារ AI Scene Enhancement សម្រាប់រូបម្ហូប​ របស់ OPPO A94
(រូបភាពពេលបិទ មុខងារ AI Scene Enhancement របស់ OPPO A94)
OFF
ON

ការកំណត់ផ្ទៃខាងក្រោយដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញ

ផ្តិតយករូបភាពដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស ឬវត្ថុកាន់តែមានភាពលេចធ្លោ និងបង្កើតនូវបរិយាកាសរ៉ូមែនទិកជាមួយពណ៌ដ៏អស្ចារ្យនិងទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាត។

ពេលបើក Dynamic Bokeh របស់ OPPO A94ពេលបិទ Dynamic Bokeh របស់ OPPO A94
OFF
ON
មុខងារ Daynamic Bokeh
ពេលបើក Night Flare Portrait របស់ OPPO A94ពេលបិទ Night Flare Portrait របស់ OPPO A94
OFF
ON
មុខងារ Night Flare Portrait
កម្លាំងម៉ាស៊ីន

បន្ទះឈីប MediaTek Helio P95សមត្ថភាព NPU 
កម្រិតខ្ពស់សម្រាប់បង្កើនរូបភាពដ៏អស្ចារ្យ 

ដំណើរការដោយបន្ទះឈីប MediaTek Helio P95 octa-core ជាមួយ NPU ដែលផ្ទុកដោយបច្ចេកវិទ្យា AI នេះ នឹងបំពេញនូវតម្រូវការរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើឲ្យរូបភាពកាន់តែច្បាស់ និងទាក់ទាញភ្នែក។

Ram 8GB + Rom 128GB
NPU
AI
OPPO A94 ប្រើបន្ទះឈីប MediaTek Helio P95

បច្ចេកវិទ្យាបង្កើនសមត្ថភាពដំណើរការ​ 
ឬ​ Anti-Lagging 2.0
បង្កើតឡើងយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ជាមួយភាពធន់យូរអង្វែង

បច្ចេកវិទ្យាបង្កើនសមត្ថភាពដំណើរការនឹងផ្តល់បទពិសោធន៍ដល់ប្រើប្រាស់កាន់តែរលូន 
និងឆ្លើយតបបានយ៉ាងលឿនដោយគ្មានភាពរអាក់រអួល 
ទោះបីជាប្រើយូរក៏ដោយ។ វាបានបង្កើនល្បឿនទូរស័ព្ទលឿនជាងមុន 12.4%1 
ល្បឿនប៊ូតុង 10%1 និងល្បឿន I/O លឿនជាងមុន 27%1

បង្កើនល្បឿនដំណើរការ
បង្កើនសមត្ថភាពអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ
UI First ជំនាន់ 3.0
OPPO A94 បច្ចេកវិទ្យាបង្កើនសមត្ថភាពដំណើរការ

បច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មលឿន 
30W VOOC 4.0
រក្សាភាពរស់រវើករបស់អ្នក 

ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មលឿន 30W ធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសាកថ្មលឿន ដោយគ្រាន់តែចំណាយពេលសាកត្រឹមតែ 5 នាទីអាចឲ្យអ្នកមើលវីដេអូបានដល់ 2.9 ម៉ោងឯណ្ណោះ2

ថាមពលថ្ម 4310mAh
យើងនៅទីនេះដើម្បីអ្នក

ថាមពលថ្ម 4310mAh3 ផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកទាញយកអត្ថប្រយោជន៍បានកាន់តែច្រើន នៅពេលយប់ មុខងារការពារសុខភាពថ្មនឹងធ្វើការសម្គាល់នូវទម្លាប់នៃការគេងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពនៃការសាកថ្មនៅពេលយប់ឲ្យកាន់តែមានសុវត្ថិភាព ក៏ដូចជាសំន្សំសំចៃថាមពលថាមពលថ្ម ជាពិសេសគឺការពារមិនឲ្យមានការសាកថ្មយូរលើសកម្រិតអំឡុងពេលអ្នកកំពុងគេង ។

បច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មលឿន 
30W VOOC 4.0
រក្សាភាពរស់រវើករបស់អ្នក 

ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មលឿន 30W ធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសាកថ្មលឿន ដោយគ្រាន់តែចំណាយពេលសាកត្រឹមតែ 5 នាទីអាចឲ្យអ្នកមើលវីដេអូបានដល់ 2.9 ម៉ោងឯណ្ណោះ2

OPPO A94 បច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មលឿន 30W VOOC 4.0

ថាមពលថ្ម 4310mAhយើងនៅទីនេះដើម្បីអ្នក

ថាមពលថ្ម 4310mAh3 ផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកទាញយកអត្ថប្រយោជន៍បានកាន់តែច្រើន នៅពេលយប់ មុខងារការពារសុខភាពថ្មនឹងធ្វើការសម្គាល់នូវទម្លាប់នៃការគេងរបស់អ្នក ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពនៃការសាកថ្មនៅពេលយប់ឲ្យកាន់តែមានសុវត្ថិភាព ក៏ដូចជាសំន្សំសំចៃថាមពលថាមពលថ្ម ជាពិសេសគឺការពារមិនឲ្យមានការសាកថ្មយូរលើសកម្រិតអំឡុងពេលអ្នកកំពុងគេង ។

OPPO A94 បច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មលឿន 30W VOOC 4.0

ការសន្សំថាមពលថ្មវៃឆ្លាតពេញមួយថ្ងៃ  ជួយឲ្យអ្នកកាន់តែមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ 

OPPO A94 មុខងារ Super Power Saving Mode
ជាមួយមុខងារ Super Power Saving Mode
ទោះបីជាថាមពលថ្មនៅសល់ត្រឹមតែ 5% អ្នកក៏អាចនិយាយទូរស័ព្ទបានលើសពី 1 ម៉ោងបានដែរ​ ។4
OPPO A94 មុខងារ Super Nighttime Standby
មុខងារ Super Nighttime Standby
ជួយសន្សំថាមពលថ្មនៅពេលយប់ និង ការបន្ថយការចំណាយថាមពលថ្មឲ្យតិចបំផុតពេលអ្នកកំពុងគេង ។
ការរចនាបទ

ការរចនាបែបលំហូរនៃពន្លឺ
រស់រវើកដូចជីវិតរបស់អ្នក 

ការរចនាបែបលំហូរនៃពន្លឺដែលបង្ហាញនូវពន្លឺពណ៌ និង​ស្រមោលដ៏ស្រទន់ ដែលមានជម្រាលពណ៌ដ៏រស់រវើកដែលមើលទៅមានលក្ខណៈប្លែក និងធម្មជាតិដូចអ្នក​ ។

ការអនុវត្ត និងគុណភាព 
រូបរាងស្ដើងបំផុត

ផ្នែក hardware ដ៏មានអានុភាពត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងតួខ្លួនដ៏រឹងមាំ និងស្តើងបំផុតដែលមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យ និងមានផាសុកភាពពេលកាន់ក្នុងដៃរបស់អ្នក។

  • 7.8mm5កម្រាស់
  • 172g5ទម្ងន់
OPPO A94 ការរចនាបែបលំហូរនៃរពន្លឺ

ការរចនាបែបលំហូរនៃពន្លឺរស់រវើកដូចជីវិតរបស់អ្នក 

ការរចនាបែបលំហូរនៃពន្លឺដែលបង្ហាញនូវពន្លឺពណ៌ និង​ស្រមោលដ៏ស្រទន់ ដែលមានជម្រាលពណ៌ដ៏រស់រវើកដែលមើលទៅមានលក្ខណៈប្លែក និងធម្មជាតិដូចអ្នក​ ។

OPPO A94 ការរចនាបែបលំហូរនៃរពន្លឺ

ការអនុវត្ត និងគុណភាព  រូបរាងស្ដើងបំផុត

ផ្នែក hardware ដ៏មានអានុភាពត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងតួខ្លួនដ៏រឹងមាំ និងស្តើងបំផុតដែលមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យ និងមានផាសុកភាពពេលកាន់ក្នុងដៃរបស់អ្នក។

  • 7.8mm5កម្រាស់
  • 172g5ទម្ងន់
OPPO A94 រូបរាងស្ដើងបំផុត

ពណ៌ដិត និងរស់រវើកបង្ហាញពីស្ទីលរបស់អ្នក

Fanstastic Purple
Fluid Black
ពណ៌ស្វាយបែបគ្រីស្ទាល់ដែលអាចប្រែប្រួលបានគ្រប់
ពណ៌ខ្មៅស្រអាប់ដែលអាចទាក់ទាញ និងបង្ហាញភាពរស់រវើក។
OPPO A94 ពណ៌ - Fantasic Purple OPPO A94 ពណ៌ - Fantasic Purple OPPO A94 ពណ៌ - Fluid BlackOPPO A94 ពណ៌ - Fluid Black

អេក្រង់ទម្លុះ 
AMOLED 6.43 ​អ៊ីង
បញ្ចូលខ្លួនអ្នកទៅក្នុងស្ថានភាពពិតៗ 

អេក្រង់ទម្លះ AMOLED 6.43 អ៊ីង ផ្ដល់ជូនអ្នកនូវបទពិសោធន៍កាន់តែអស្ចារ្យ រួមជាមួយបច្ចេកវិទ្យាស្កេនក្រយៅដៃលើអេក្រង់ 3.0 ជួយឲ្យអ្នកដោះសោរបានកាន់តែរហ័ស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ។

OPPO A94 អេក្រង់ទម្លុះ AMOLED 6.43​ អ៊ីញ

យកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពភ្នែកគ្រប់វិនាទី  ស្វែងរកកម្រិតដ៏សាកសមសម្រាប់អ្នក

A94 ប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីកែសម្រួលកម្រិតពន្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកស្របតាមស្ថានភាព ទាំងពេលថ្ងៃ និងពេលយប់។​

OPPO A94 ការពាសុខភាពភ្នែកគ្រប់ពេលវេលា
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ColorOS 11.1
OPPO A94 មុខងារ Gaming Shortcut Mode

ការចាប់ផ្តើមរហ័សរំលងការ loading screen ហើយចាប់ផ្តើមលេងហ្គេមបានយ៉ាងរហ័សជាមួយការចុចប៉ះដោយម្រាមដៃរបស់អ្នក។

OPPO A94 មុខងារគ្រាប់បង្ហាញសារលើអេក្រង់ ឬ Bullet Screen Message

Bullet Screen massageជួយដល់ការអូសសារ និងអនុញ្ញតិឲ្យអ្នកផ្ដោតលើអ្វីដែលសំខាន់

OPPO A94 មុខងារ Game Focus Mode

Game Focus Modeការទទួលបាននៅបទពិសោធន៍លេងហ្គេមដោយគ្មានការំខានក្នុងអំឡុងពេលតភ្ជាប់

OPPO A94 មុខងារ FlexDrop

FlexDropបើទោះជាអ្នកកំពុងសរសេរអ៊ីមែលក៏ដោយ ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែអាចបន្ដទស្សនាវីដេអូបានក្នុងពេលតែមួយដោយគ្មានការផ្អាក

OPPO A94 ការចាក់សោកម្មវិធី

APP Lockជាកម្មវិធីចាក់សោ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីរក្សាការសម្ងាត់នៅពេលនរណាម្នាក់ខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់អ្នក

OPPO A94 មុខងារ Screencast Privacy Shield

Screencast Privacy Shieldជាកម្មវិធីដ៏ឆ្លាតវៃ ដែលវាអាចលាក់បាំងសារសម្ងាត់ៗ ឬសារសំខាន់ៗលើអេក្រង់

កំណត់សម្គាល់
1. ទិន្នន័យត្រូវបានប្រៀបធៀបជាមួយ OPPO A93 ដោយផ្អែកលើការធ្វើតេស្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ OPPO
2. ផ្អែកតាមការធ្វើតេស្តដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ OPPO សម្រាប់ពេលវេលានៃការសាកថ្មជាក់លាក់គឺអាចនឹងប្រែប្រួលអាស្រ័យលើភាពខុសគ្នាទៅលើបរិយាកាស ឬ ឧបករណ៍នីមួយៗ (ដូចជា ការបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាព និងអាយុកាលថ្ម)
3. 4310mAh គឺជាទំហំថាមពលថ្មស្តង់ដារ ចំណែកថាមពលដែលអាចប្រើប្រាស់បានមានទំហំ 4220mAh
4. ផ្អែកតាមការធ្វើតេស្តដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ OPPO បានបង្ហាញថាថាមពលថ្មដែលនៅសល់អាចនឹងមានភាពខុសប្លែកពី device មួយទៅ Device មួយទៀត។ ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើតេស្តគឺ "ថាមពលថ្ម 5%" គឺត្រូវបានកំណត់ឲ្យស្មើគ្នាទៅនឹង 5% នៃកម្លាំងថ្ម 4310mAh។ ឧទាហរណ៍ 215.5mAh
5. ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចនៃសមាសធាតុឧបករណ៍និងវិធីសាស្ត្រវាស់ កម្រាស់ឧបករណ៍អាចខុសគ្នា 0.2 មីល្លីម៉ែត្រ ហើយទម្ងន់ឧបករណ៍អាចខុសគ្នា ±3 ក្រាម បើធៀបនឹងលក្ខណៈជាក់លាក់។
6. 6.43 អ៊ីងគឺជារង្វាស់នៃប្រវែងអង្កត់ទ្រូងក្នុងទម្រង់ចតុកោណ នៅពេលដែលជ្រុងទាំងបួននៃអេក្រង់ត្រូវបានទាញឲ្យកោងដើម្បីទទួលបានមុំដ៏ស័ក្តិសម ដូច្នេះទំហំជាក់ស្តែងអាចតូចជាងនេះ
7. Quick Startup Mode: គឺជាមុខងារមួយដែលជាបណ្ដោះអាសន្នមិនទាន់ដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុង Games ណាមួយទេ ដែលវាមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ដោយ Android ឡើយ
8. រូបភាពផលិតផលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការណែនាំប៉ុណ្ណោះ ។ ចំពោះលក្ខណៈពិសេស និងការពិពណ៌នាមួយចំនួនអាចប្រែប្រួលតាមមូលហេតុផ្សេងគ្នាដោយរួមមាន តែមិនកំណត់ទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរនៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ។ សូមមេត្តាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផលិតផលជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យ​ផ្សេងៗ ។
9. ពត៌មានក្នុងការពិពណ៌នាផលិតផល ទទួលបានពីបទដ្ឋានបច្ចេកទេសរបស់ OPPO រួមផ្សំជាមួយទិន្នន័យដែលបានធ្វើតេស្ដពីមន្ទីរពិសោធន៍ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ។​ ទិន្នន័យជាក់ស្ដែងអាចមានការប្រែប្រួលអាស្រ័យលើជំនាន់នៃ Software និងបរិយាកាសនៃការធ្វើតេស្តផលិតផល។

ជជែកផ្ទាល់

ជជែកផ្ទាល់

1800201873

ហៅទៅកាន់ជំនួយការ

1800201873

ម៉ោងធ្វើការ៖ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 08:30 ព្រឹក

ដល់ម៉ោង 17:30 ល្ងាច (លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ)។

អ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំ

អ៊ីម៉ែលមកយើងខ្ញុំ

Service Center

មជ្ឈមណ្ឌល​សេវាកម្ម