បទពិសោធន៍សោភ័ណ្ឌភាពឥតខ្ចោះបានមកដល់ហើយ ប្រៀបដូចដង្ហើមនៃធម្មជាតិ
យើងបានជីកកកាយនូវសមត្ថភាពអេក្រង់ទូរសព្ទលាតពេញដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះរាល់ព័ត៌មានលំអិត ហើយយើង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានបង្កើតការរចនាសាមញ្ញតែស្រស់ស្អាតដែលកំណែថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យសោភ័ណភាពកាន់តែស្រាលស្រទន់ ស្ទីលកាន់ច្រើន រស់រវើក ហើយកាន់តែមានផាសុខាភាព និងងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវបទពិសោធន៍ស្មាតហ្វូន
ស្វែងយល់បន្ថែម
រចនាឡើងដោយ OPPO
ផ្ទាំងរូបភាពបែបសិល្បៈសម្រាប់អ្នក
ទូរសព្ទរបស់អ្នកមិនមែនគ្រាន់តែជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនទេ។ វាក៏ជាការបង្ហាញពីស្ទីលរបស់អ្នកផងដែរ។ យើងបានអញ្ជើញសិល្បករមួយចំនួនដែលមានការទទួលស្គាល់ពីភ្នាក់ងារសិល្បៈពិភពលោកដើម្បីរចនាផ្ទាំងរូបភាពគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលបកស្រាយពីសម្រស់និងជីវិត។ ទន្ទឹមនឹងនេះយើងបានបន្ថែមផ្ទាំងរូបភាពដែលមានចលនាថ្មីហើយវានឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកជាមួយចលនានៅពេលដែលអ្នកធ្វើការចុចអូសទៅវិញទៅមកនៅលើទូរសព្ទរបស់អ្នក។
គម្រោងផ្ទាំងរូបភាពរបស់វិចិត្រករ
ផ្តិតយករូបភាពស្អាតៗជាមួយការចុចងាយៗ
យើងបានពង្រឺងនូវវិធីសាស្រ្តគណនារបស់យើងដែលអាចឲ្យអ្នកថតរូបបានល្អដូចជាអ្នកជំនាញ។
ស្វែងយល់បន្ថែម
កាមេរ៉ា
បង្កើតនិងចែករំលែកវីដេអូរបស់អ្នកបានភ្លាមៗ
កម្មវិធីកាត់តវីដេអូខ្នាតខ្លី ដើម្បីអោយអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើវីដេអូដូចអ្នកជំនាញ
ស្វែងយល់បន្ថែម
soloop
ទទួលបានរូបថតឯកាសារកាន់ច្បាស់ជាមួយការថតគ្រប់ប៉ុស្ដិ៍
និយាយថាលាទៅកាន់រូបថតឯកសារព្រិលមិនច្បាស់ ដែលមុខងារស្កេនអត្ថបទអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើឲ្យអត្ថបទនៅក្នុងរូបថតរបស់អ្នកច្បាស់ដោយគ្រាន់តែចុចប៉ះងាយៗ។
ផ្ដិតចេញ ឬព្រីនឯកសារដោយប្រើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក
មិនចាំបាច់មានកុំព្យូទ័រឬកម្មវិធីទេ។ ColorOS 7.1 បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកម្មវិធីព្រីនជាស្រាច់ដែលវាអាចស្គាល់នូវម៉ាស៊ីនព្រីនជាង 2000 ប្រភេទ ហើយវាក៏អាចគាំទ្រនូវឯកសារជារូបភាព និង PDF។
"ប្រើប្រាស់ច្រើនគ្នា តែមិនបាត់បង់ភាពឯកជន"
"យើងបានដាក់មុខងារ Mulit-User ដើម្បីបង្កើត និងបែងចែកប្រភេទអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនក្នុងទូរសព្ទតែមួយ ដើម្បីការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែសុវត្ថភាព។ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលប្រើនូវកម្មវិធីដូចគ្នាមិនអាចមើល ឬផ្លាស់ប្តួរទិន្នន័យកម្មវិធីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតបានទេ។"
មុខងារស្កេនអត្ថបទ
ការផ្តិតចេញ ឬព្រីនឥតខ្សែ
មុខងារ Multi-UserMode
កាន់តែរលូន លេងហ្គេមគ្មានទាក់

We've improved the touch experience dramatically, reducing the average response time for screen touches by up to 35%.

Game load is monitored to detect lag in advance, which results in an improved frame rate and makes games feel more responsive.

Meanwhile, specific game scenarios can be loaded faster, improving game performance by up to 20%.

បទពិសោធន៍លេងហ្គេមកាន់តែស៊ីជម្រៅ
Game Space ធ្វើការកាន់តែប្រសើរឡើង។ យើងបានបង្កើតផ្ទាំងដំណើរការដំបូង និង ចលនាដែលអាចទ្រទ្រង់ 4D ដើម្បីធ្វើអោយកម្មវិធីកាន់តែរស់រវើក។ យើងក៌បានធ្វើការកាត់បន្ថយការរអាក់រអួលប្រព័ន្ធដើម្បីធ្វើអោយដំណើរការកាន់តែរលូន។
មុខងារ Hyper Boost
រហ័ស ស្ថេរភាព និង យូរអង្វែង

អ្វីគ្រប់យ៉ាងដំណើរ

ការកាន់តែរលូន

សន្សំសំចៃពេលវេលា

ថាមពល

និងលែងមានក្តីព្រួយបារម្ភ

១.ទិន្នន័យទាំងអស់នៅក្នុងគេហទំព័រគឺបានពីមន្ទីរពិសោធន៍តាមរយៈធ្វើតេស្តដែលត្រូវអនុវត្តតាមក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ហើយគ្រាន់តែជាឯកាសារយោងប៉ុណ្ណោះ។ ទិន្នន័យជាក់ស្តែងអាចប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពនៃកម្មវិធី ឧបករណ៍និងកំណែ software។ ទិន្នន័យទាំងអស់គឺអាស្រ័យលើការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង។

២.មាតិកាផលិតផល (រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះ UI ឬផ្ទាំងរូបភាពផ្ទៃខាងក្រោយ) ដែលបង្ហាញលើគេហទំព័រទាំងស្រុងត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។ មុខងារជាក់ស្តែងសូមផ្អែកលើកំណែ software ទៅតាមពេលវេលាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ និងតំបន់ភូមិសាស្ត្រអាចខុសគ្នា។ មាតិកានិងមុខងារទាំងអស់គឺអាស្រ័យលើការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង។

៣.យើងនឹងរក្សាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាប់លាប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍមុខងារផលិតផល ដូច្នេះមាតិកាផលិតផលដែលបង្ហាញលើគេហទំព័រ (រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះ UI ឬផ្ទាំងរូបភាពផ្ទៃខាងក្រោយ) មុខងារ ឬទិន្នន័យនៃសមត្ថភាពដែលបង្ហាញលើគេហទំព័រទាំងមូលអាចផ្លាស់ប្តូរ ColorOS អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមាតិកាទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ ការផ្លាស់ប្តូរនិងការកែសំរួលណាមួយនឹងកើតឡើងដោយគ្មានការជូនដំណឹងពិសេស។

៤.មុខងារស្កេនអត្ថបទមាននៅលើតែ ColorOS 7.1 និងខ្ពស់ជាងនេះប៉ុណ្ណោះ។

៥.ការផ្តិតចេញ ឬព្រីនឥតខ្សែក៏អាចប្រើបាននៅលើម៉ូដែលស៊េរីចាស់ដែលត្រូវបានតំឡើងជា ColorOS 7.1 ហើយវាក៏អាចគាំទ្រ និងប្រើបានជាមួយសេវាកម្មបោះពុម្ព Mopria។

ពួកយើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបន្តិចបន្ទួច(cookies)បញ្ចូលទៅក្នុង web browser របស់អ្នកនិងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងនេះដើម្បីអោយវិបសាយដំណើរការបានត្រឹមត្រូវល្អ វិភាគទៅលើចរាចរណ៍នៃវិបសាយ និងជួយសម្រួលដល់ការស្វែងរករបស់អ្នកអោយកាន់តែប្រសើរឡើង និងមានភាពងាយស្រួយ។ ប្រសិនបើអ្នកបន្តប្រើប្រាស់វិបសាយនេះដើម្បីស្វែងរកឯកសារផ្សេងៗ អ្នកយល់ព្រមក្នុងការប្រើប្រាស់ cookies. អានបន្ថែម

close
close

Cookie setting