រៀបចំប្រភេទឯកសារបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ
មិនចាំបាច់ចំនាយពេលវេលាជ្រើសរើសរូបភាព និង វីដេអូ ព្រោះ Soloop អាចដឹងនិងស្គាល់នូវឯកសារទាំងនោះ
រស់រវើក
កំណត់ហេតុដំណើរកំសាន្ត
រយៈពេល