บริการ


คู่มือการรับประกันโทรศัพท์มือถือออปโป้


บัตรรับประกันและใบกํากับภาษีแสดงถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการซ่อมแซมเครื่องขณะที่ซื้อเครื่องกรุณากรอกข้อมูลใน

บัตรรับประกันให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อเท็จจริงและไม่มีรอยแก้วันหมดอายุอีกทั้งเก็บรักษาใบกํากับภาษีที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์

ใบกํากับภาษีที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ต้องระบุหมายเลขประจำเครื่อง (IMEI) รุ่นผลิตภัณฑ์วันเดือนปีที่จำหน่ายและจำนวนเงิน

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาศึกษารายละเอียดเนื้อหาด้านล่าง


1. ระยะเวลาการรับประกัน

1.1 ตัวเครื่องโทรศัพท์มีระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ โดยลูกค้าต้องแสดงใบกำกับภาษีหรือบัตรรับประกันกับเจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการ OPPO หากไม่มีจะทำการอ้างอิงระยะประกันตามฐานข้อมูลของบริษัทOPPO

1.2 อุปกรณ์เสริมในกล่องได้แก่ แบตเตอรี่ สายUSB อแดปเตอร์ ชุดหูฟังหรืออุปกรณ์เสริมเฉพาะรุ่น เท่านั้น  ไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริม

ที่ซื้อเพิ่มเติม หรืออุปกรณ์เสริมที่ได้แถมจากโปรโมชั่น

การ์ดหน่วยความจำ รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ

1.3 เครื่องโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ OPPO ใดๆ ก็ตามที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้ว ส่วนที่ได้รับการซ่อมแซม

จะได้รับการรับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาการรับประกันเดิม หรือ 90วันนับตั้งแต่วันที่ ได้รับการซ่อมแซม แล้วแต่ว่า

ระยะเวลาใดจะนานกว่า

 

2. คู่มือและกฎเกณฑ์การรับประกัน

เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของ OPPO จะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่อง

อันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น บริษัท ไทยออปโป้ จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมและบริการ

เครื่องที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขประกันตามอาการเสียต่างๆ

2.1 กรณีข้อยกเว้นการรับประกัน

A. เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมเกินระยะเวลาการรับประกัน

B. ความบกพร่องจากการใช้งานโดยขาดความระมัดระวัง การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ความบกพร่องหรือความเสียหายที่

เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการใช้งานที่ขัดกับข้อแนะนำการใช้งานที่ให้โดย OPPO การกระทำอื่นๆ

ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของ OPPO

C. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เสริม ได้รับการแกะเครื่อง ซ่อมแซม การแก้ไขหรือดัดแปลงทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์โดยบุคคลใดซึ่งมิใช่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

D. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เสริม OPPO ชำรุดเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือฟ้าผ่า

E. หากหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ รหัสวันที่ผลิตของอุปกรณ์เสริมเครื่องโทรศัพท์หรือหมายเลข IMEI ถูกทำลาย ลบออก

ทำให้เลอะเลือนหรือแก้ไข หรือไม่สามารถอ่านได้โดยประการใดๆ การรับประกันจะสิ้นสุดลง

F. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ อาทิเช่น การสึกหรอเสื่อมสภาพของกรอบเครื่อง

ปุ่มกด จอแสดงผล เสาอากาศ อุปกรณ์เสริม เป็นต้น

 G. การทำให้ฉลากสติ๊กเกอร์รับประกันบนเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถอ่านได้โดยประการ       ใดๆ ทำให้การรับประกัน สิ้นสุดลง

H. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึง รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว และส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า

I. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึง เครื่องโทรศัพท์ขัดข้องเนื่องจากเครือข่ายผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์

J. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึง การให้คำมั่นสัญญาของผู้ขาย ซึ่งอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน

2.2 เครื่องโทรศัพท์ในเงื่อนไขประกันเปลี่ยนเครื่อง สามารถแจ้งขอเปลี่ยนเครื่องใหม่กับทางร้านค้าที่ซื้อภายใน 7 วันหากตัวเครื่องชำรุด สามารถ

เปลี่ยนตัวเครื่องใหม่ตามรุ่นเดิมและเกรดเดียวกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

2.3 เครื่องโทรศัพท์เกิดชำรุด ต้องการซ่อมแซม สามารถส่งซ่อมได้ที่ศูนย์บริการ OPPO หรือฝากส่งซ่อมกับร้านค้าที่ซื้อ

 

2.4 เมื่อการซ่อมเครื่องในเงื่อนไขประกันเสร็จสิ้น ชิ้นอะไหล่ชำรุดที่ถูกเปลี่ยนออกจะคืนให้กับทางบริษัท

 


3. ข้อแนะนำในการส่งเครื่องซ่อมและรับเครื่องซ่อมคืน

3.1 ขณะที่ท่านกรอกใบซ่อมเครื่องโทรศัพท์มือถือ OPPO โปรดเขียนข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อาการเสีย เป็นต้น) ด้วยลายมือที่ชัดเจน

3.2 ท่านควรทำสำเนาสำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด ซึ่งจัดเก็บอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของท่านไว้ด้วย เนื่องจากเนื้อหาและข้อมูลนั้นอาจ

สูญหายได้ในระหว่างการซ่อมแซมหรือจัดเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทาง OPPO จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใน

ลักษณะใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการสูญหาย ความเสียหายหรือความบกพร่องของเนื้อหาและข้อมูลในระหว่างการซ่อมแซมหรือ

จัดเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

3.3 ท่านควรนำใบซ่อมเครื่องโทรศัพท์มือถือ OPPO มาใช้เป็นหลักฐานในการรับเครื่องซ่อมคืน หากท่านทำใบซ่อมเครื่องสูญหาย

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารยืนยันเพื่อรับคืนเครื่องซ่อมขอบพระคุณที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ OPPO

หมายเหตุเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุข้างต้นครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายโดยบริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด หรือ ตัวแทนจำหน่าย            

ในประเทศไทยเท่านั้น

      

 

ตารางแสดงรายการอุปกรณ์ที่แสดงการทำงานล้มเหลว

อุปกรณ์

การทำงานล้มเหลว

โทรศัพท์

ความล้มเหลวของฟังก์ชั่นที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

ไม่แสดงผล / ความผิดพลาดในการพิมพ์ / อักษรหรือสัญลักษณ์ตกหล่นขาดหาย

ไม่สามารถบูต / ไม่สามารถ login หรือสื่อสาร

ไม่สั่น

การโทรผิดพลาด

ปิดเครื่องเองโดยไม่ทราบสาเหตุ

ไม่สามารถอ่านรายชื่อบนซิมการ์ดได้

ปุ่มควบคุมใช้งานไม่ได้

เสียงไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเสียงมีความผิดปกติ

ที่ชาร์จแบต

แตกหักเนื่องจากสาเหตุโครงสร้างหรือวัสดุ   ไม่ทำงานหรือทำงานไม่ปกติ   ไม่สามารถชาร์จได้ปกติเมื่อใช้ที่ชาร์จแบตตามที่กำหนดไว้

แบตเตอรี่

โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ปกติหลังจากชาร์จแบตเตอรี่   เมื่อปริมาณแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า80%

ชุดหูฟัง

ไม่สามารถใช้โทรออกหรือรับสายได้ปกติ

ยกเว้นความล้มเหลวที่เกิดจากสัญญาณเครือข่าย  


ติดต่อเรา: หากท่านมีคำถาม คำติชม หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางดังนี้

Call Center โทร. 02-126-3700 เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00น. - 18.00น. 

ศูนย์บริการหลังการขาย (เซอร์วิส พระราม 9) โทร. 02-126-3777 Fax. 02-126-3788 เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00น. - 18.00น.

Email: service@oppothai.com

เว็บไซด์ www.oppo.com