loading
N3 OPPO N3 )

"႐ွုေထာင့္ေျပာင္း!" လို႔ေအာ္ေျပာၾကသည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မၾကာခဏ ၾကားရသည္။

သုိ႔မဟုတ္ တစံုတခုအား "မတူေသာေထာင့္"မွၾကည့္ရန္

သို႔ေသာ္ အခြင့္အေရးမရွိပါက ယင္းကို ဘယ္လိုလုပ္မည္နည္း..?

     

ကမာၻကိုေပးဆပ္ရန္တာဝန္မွာ OPPO ဆိုသည့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေပၚ က်ေရာက္လာသည္

မွန္ဘီလူးမွေဖာက္ထြင္းၿပီး ၾကည့္ရႈနည္းအသစ္

      

206° လွည့္ျခင္းျဖင့္ OPPO N3 သည္ ကမာၻကိုဖိတ္ေခၚလိုက္ပါသည္

ဆံုခ်က္ကိုညွိရန္ ကင္မရာကို ေစာင္းလိုက္ပါ

ၿပီးလွ်င္ အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လူေနမႈပံုစံတြင္ စာမ်က္ႏွာသစ္တစ္ခု ဖြင့္လိုက္ပါ။


loading

ယခု သင့္အလွည့္ပါ

OPPO N3 ယခု သင့္အလွည့္ပါ

loading

လုပ္ငန္းသံုးအရည္အေသြးရွိသည့္ စတီးက သင့္လက္ထဲမွာပါ

N3 တြင္ လုပ္ငန္းသံုးအဆင့္ႏွင့္ ခံႏိုင္အားရွိသည့္ အလူမီနီယမ္သတၱဳစပ္ 7075 အေသးစား-ေဘာင္အေကြး ပါ၀င္သည္။

OPPO N3 လုပ္ငန္းသံုးအရည္အေသြးရွိသည့္ စတီးက သင့္လက္ထဲမွာပါ

OPPO N3 - ယခု သင့္အလွည့္ပါ


loading

loading

ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ယခုသင့္အလွည့္ပါ

1920x1080 အျပည့္အ၀-HD
5.5 လက္မ
403 PPI

OPPO N3 ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ယခုသင့္အလွည့္ပါ

loading
OPPO N3 မိုးကုပ္စက္၀ိုင္း အသိေပးခ်က္ 2.0 OPPO N3 မိုးကုပ္စက္၀ိုင္း အသိေပးခ်က္ 2.0

မိုးကုပ္စက္၀ိုင္း အသိေပးခ်က္ 2.0

႐ႈေထာင့္ႏွစ္ခုရွိ အခ်က္ျပသည့္ မီးက အေၾကာင္းျပခ်က္မ႐ွိေအာင္ ႏွစ္သက္စရာပင္။


loading

သင့္ဒစ္ဂ်စ္တယ္မွတ္ဥာဏ္သည္
ကမာၻဆီသို႔ ေခၚေဆာင္ေပးသည့္ ျပတင္းေပါက္တစ္ခုျဖစ္သည္

N3 ၏ အလိုက်ေဆာင္ရြက္ရန္အသင့္ျဖစ္မႈႏွင့္ ဖုန္းေခၚသည့္ကင္မရာ ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းကို အေသးစိတ္ေကာင္းမြန္စြာ ဖမ္းယူျခင္း။

OPPO N3 သင့္ဒစ္ဂ်စ္တယ္မွတ္ဥာဏ္သည္<br />ကမာၻဆီသို႔ ေခၚေဆာင္ေပးသည့္ ျပတင္းေပါက္တစ္ခုျဖစ္သည္

loading

ကမာၻ႕ပထမဆံုးဖန္တီးမႈအားျဖင့့္ Schneider Kreuznach သည္

ဂ်ာမန္တို႔၏ အတိအက်ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ျခင္းမ်ားကို OPPO ရဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးမႈျဖင့္ စုစည္းခဲ့ပါသည္။

OPPO N3 rotating camera

loading

ျမင္ကြင္းက်ယ္ ဓာတ္ပံုမ်ား

လူကိုယ္တိုင္ (သို႔) အေ၀းမွ ျမင္ကြင္းတစ္ခု(သို႔) မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းကို ႐ိုက္ရန္
စြမ္းရည္ျမင့္ ျမင္ကြင္းက်ယ္ဓာတ္ပံုမ်ား႐ိုက္ကူးျခင္းမွာ အလြန္လြယ္ကူလွပါသည္။

OPPO N3 ျမင္ကြင္းက်ယ္ ဓာတ္ပံုမ်ား

loading

ေရြးခ်ယ္စရာ 206°
ဟန္႔တားမႈမရွိေသာ လွည့္ျခင္း

မ်က္ႏွာျပင္အမူအယာမ်ားမွတဆင့္ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေသာ အလိုအေလ်ာက္လွည့္ႏိုင္သည့္
ကင္မရာကို O-Click 2.0 bluetooth အေ၀းထိန္း သို႔မဟုတ္ Touch Access ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။

OPPO N3 ေရြးခ်ယ္စရာ 206° <br />ဟန္႔တားမႈမရွိေသာ လွည့္ျခင္း

On-screen Gestures

O-Click 2.0

Touch Access


loading

ဆံုခ်က္ကို ေျခရာခံျခင္း

မွတ္သားမႈျပဳလုပ္ၿပီး N3 ၏ ကင္မရာကိုင္ထားသည့္ လက္ကို အနားေပးပါ။

OPPO N3 ဆံုခ်က္ကို ေျခရာခံျခင္း

loading

ေပါင္းစပ္ ဗီဒီယိုမ်ား

ေအာ္တုိ ျမင္ကြင္းက်ယ္

မ်က္ႏွာ
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

ဓာတ္ပံု အထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား

ဓာတ္ပံု စာတန္းထိုးမ်ား


loading

Touch Access ျဖင့္ အရာရာတိုင္း
သင့္လက္ေခ်ာင္း ထိပ္တြင္ရွိပါသည္

လံုျခံဳမႈ၊ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္မႈ၊ အဆင္ေျပမႈႏွင့္ ႐ိုးရွင္းမႈ
မတူညီေသာ လက္ေဗြရာ(၅)ခုအထိအသံုးျပဳနိုင္ၿပီး တိက်စြာသတ္မွတ္ထားေသာ အပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္အဂၤါရပ္မ်ားကို အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္
သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ဧည့္သည္မုဒ္မ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္

OPPO N3 Touch Access ျဖင့္ အရာရာတိုင္း <br />သင့္လက္ေခ်ာင္း ထိပ္တြင္ရွိပါသည္

loading

ခ်ိန္ညွိစရာမလိုေသာ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

ကိရိယာ၏အေဝးကပင္
ကင္မရာလွည့္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါ၊ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ပါ၊ သီခ်င္းဖြင့္ပါ။

OPPO N3 ခ်ိန္ညွိစရာမလိုေသာ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

loading

လွည့္မည္

ဓာတ္ပံု႐ိုက္မည္

သီခ်င္းဖြင့္မည္

ဖုန္းတည္ေနရာကို ရွာမည္

ဖုန္းေခၚမႈမ်ား လက္ခံသည္


loading

VOOC အားသြင္းနည္းပညာ!

(5)မိနစ္အားသြင္းျခင္းက သင့္အား ႏွစ္နာရီဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ျပီး
မိနစ္30 အားသြင္းျခင္းက N3 ၏ 75% အားရရွိေစပါသည္။

OPPO N3 VOOC အားသြင္းနည္းပညာ!

loading

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ပိတ္ပစ္စရာမလိုဘဲ
အဆင္ေျပမႈကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္။

OPPO N3 လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ပိတ္ပစ္စရာမလိုဘဲ <br />အဆင္ေျပမႈကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္။

loading
အသင့္ရႏုိင္ျခင္း
သင့္တည္ေနရာအတြင္း OPPO ကိရိယာမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာေနရာကို ရွာေဖြပါ။
၀ယ္ယူရန္ေနရာ ၀င္ၾကည့္ပါ

Dimensions

  အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

ကိုယ္ထည္အခ်ဳိးအစား/ အေလးခ်ိန္
အျမင့္ 161.2 mm
ဗ်က္အက်ယ္ 77 mm
အထူ 8.7 mm
အေလးခ်ိန္ 192 g