အကူအညီ


I. ၀န္ေဆာင္မွဳအတြက္သပ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 

OPPOဖုန္္းကိုအသံုးျပဳသည့္အတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။က်ြနု္ပ္္တို႕အေနျဖင့္က်ြနု္ပ္တို႕၏ကုန္ပစၥည္းကိုအမ်ိဳးသားေရးဥပေဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီျပည့္စံုေသာအာမခံ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကိုေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါေဖာ္ျပေသာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားမူ၀ါဒမ်ား(သို႔)ေကာ္မရွင္မ်ားအၾကားပဋိပကၡမ်ားရွိခဲ့ပါကအမ်ိဳးသားေရးမူ၀ါဒျဖင့္အတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

၁။ ၀ယ္ယူသည့္ေန႔မွ၇ရက္အသြင္းသင္၏ဖုန္းသည္၊ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ(ဖုန္္းerrorတက္ျခင္းtable)အရerrorတက္ခဲ့ပါက

customerအေနျဖင့္သင္၏ဖုန္းကိုအာမခံခ်က္အရျပန္လဲေပးျခင္းႏွင့္ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေပးရန္ေတာင္းဆိုနိုင္သည္။

 

၂။ ၀ယ္ယူသည့္ေန႔မွ၁၂လအသြင္း၀ယ္ယူထားေသာဖုန္းသည္၊ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ(ဖုန္္းerrorတက္ျခင္းtable)အရerror

တက္ခဲ့ပါကသင္၏ဖုန္းကိုအာမခံခ်က္အရဖုန္း၏အပိုပစၥည္းမ်ားအားအာမခံ၆လေပးမည္ျဖစ္သည္။အပိုပစၥည္းမ်ားမွာ-

ဖုန္းအားသြင္းတုန္္း၊USBၾကိဳး၊နားၾကပ္ၾကိဳး၊batteryတို႕ျဖစ္သည္။

 

၃။ သင္၏ဖုန္္းအာမခံကဒ္ကိုမွန္ကန္စြာျဖည့္စြက္ပါ၊ကဒ္အားပ်က္စီးျခင္းမရွိေစရန္သတိျပဳပါ။ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္ထံမွvoucherဖြင့္ခိုင္းရန္ႏွင့္

လက္ခံvoucherကိုေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းထားေပးရန္။

 

၄။ နည္းစနစ္က်က်voucherျဖင့္၀ယ္ယူရန္:voucherတြင္သင္၏ဖုန္းမွပါေသာအပိုပစၥည္း(ဖုန္းအားသြင္းတံုးႏွင့္ဓာတ္ခဲ)၊ဖုုန္းIMEINO.

၊၀ယ္ယူသည့္ရက္စြဲႏွင့္၊ေရာင္းခ်ေသာဆိုင္၏တံဆိပ္၊ကုန္က်ေစ်းႏွဳန္း၊စက္ရံုမွထုတ္လုပ္ေသာရက္စြဲစသည္အခ်က္မ်ားပါ၀င္ရမည္။

 

၅။ သင္၏အမခံကဒ္သည္သင့္အာမခံအခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ေပးနိုင္ေသာအေရးပါေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။(အာမခံကဒ္တြင္ျဖည့္စြက္

ေသာအခ်က္အလက္သည္ျပည့္စံုမွန္ကန္ရမည္၊ကိုယ္တိုင္ျပန္ျပင္ေရးသားထားျခင္းမ်ိဳးမရွိရ၊ျခစ္ရာမ်ားလဲမရွိရ)အကယ္၍သင္၏ဖုန္း

အာမခံကဒ္ေပ်ာက္ပ်က္သြားျပီးမျပသနိုင္ေသာအေျခအေနမ်ိဳးရွိခဲ့ပါက၊က်ြနု္ပ္တို႔အေနျဖင့္သင့္အား၁၂လအတြင္းျပင္ဆင္ခြင့္အာမခံ

ခ်က္ေပးမည္ျဖစ္သည္။သင့္ဖုန္းစက္ရံုမွထုတ္လုပ္ေသာရက္စြဲ၏ေနာက္ရက္၉၀မွစတင္သက္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။

 

၆။ က်ြနု္ပ္တို႔ေပးေသာအာမခံခ်က္တြင္အျခားေသာအပိုပစၥည္းမ်ားအားအာမခံေပးျခင္းမပါပါ။(အာမခံစာအုပ္ႏွင့္အသံုးျပဳပံုစာအုပ္တို႔…….)

သတိျပဳရန္:က်ြနု္ပ္တို႔ေပးေသာအာမခံခ်က္သည္၊ျပည္တြင္း၌၀ယ္ယူေသာဖုန္းမ်ားသာအက်ံဳး၀င္သည္။

OPPO SCIENCE &TECNOLOGY CO.,LTD (the Company)မွေျဖရွင္းခ်က္အားျမန္မာနိုင္ငံservicecenterမွေဖာ္ျပသြားမည္

ျဖစ္သည္။

 


II. အာမခံညြန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အေျခအေနမ်ား

 

၁။ သင္၏ဖုန္းသည္သာမန္္အသံုးျပဳမွဳေအာက္တြင္မဟုတ္ဘဲ၊လူလုပ္ပ်က္စီးဆံုးရံွဳးမွဳႏွင့္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အာမခံခ်က္

မေပးပါ။ကိုယ္ပိုင္ကုန္က်စရိတ္ထုတ္၍ျပဳျပင္နုိင္သည္။

 

A.သင္၏အာမခံကာလသက္တမ္းကုန္ဆံုးျပီး။

Bမသင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ၀န္းက်င္ေအာက္တြင္အသံုးျပဳမွဳ၊အသံုးျပဳပံုစာအုပ္အရအသံုးမျပဳျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ

ပ်က္စီးမွဳ

C.customerကိုယ္တိုင္ဖုန္းကိုျဖဳတ္၍ျပင္ျခင္း၊company၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲဖုန္းကိုျဖဳတ္၍ျပဳျပင္ျခင္း၊နယ္အနွံ႔ရွိservice

 centerမ်ားမပါ၀င္ပါ။

D.သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ(eg.ေရေဘး၊မီးေဘး၊ငလ်င္၊မိုးၾကိဳး)

E.cusromerအေနနဲ႔အာမခံကဒ္ႏွင့္၀ယ္ယူထားေသာတရား၀န္အေထာက္အထားကိုမေဖာ္ျပနိုင္ျခင္းႏွင့္ဖုန္းအာမခံကဒ္တြင္

ျခစ္ရာပါျခင္း၊

F.သဘာ၀အေလ်ာက္ျခစ္မိျခင္းအျပင္coverKeyScreenNetworkၾကိဳး၊ႏွင့္အျခားေသာaccessoiresမ်ား

G.Companyမွျပဳေသာerrorမဟုတ္ျခင္း။

H.Code no.,အာမခံတံဆိပ္ပ်က္စီးျခင္း၊ရွာေဖြလို႕မရေသာျပႆနာမ်ား

 

၂။ Other.

A.   အျပင္ပန္္းပ်က္စီးျခင္းပြတ္တိုက္ျခင္း၊ျခစ္မိျခင္းထိုက္သင့္ေသာခံစားခ်က္ရွိသည္။

B.   internetwifiserviceေၾကာင့္ျဖစ္ေသာerrorသည္warrantlyruleအတြင္းမပါ။

C.   အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွအာမခံေပးထားေသာ၊warrantlyruleမကိုက္ညီေသာဖုန္းမ်ားလည္းwarrantlyမေပးပါ။

customerအေနျဖင့္နီးစပ္ရာservicecenterသို႔သြားေရာက္ေျပာင္းလည္းနိုင္သည္။

က်ြနု္ပ္တို႔အေနနဲ႔တူညီေသာmodelႏွင့္အစားထိုးေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။

အျခားေသာဖုန္းကိရိယာမွerrorျဖစ္ပါကထိုerrorတက္ေသာကိရိယာကိုအခမဲ့ျပဳျပင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

 

 

၃။ က်ြနု္ပ္တို႔၏ထုတ္္ကုန္ႏွင့္ပတ္သက္၍comfirmလုပ္လိုပါက၊အာမခံခ်က္ေပးေသာဆိုင္မ်ားတြင္သြားေရာက္သိရွိနိုင္သည္။

 

၄။ သင္၏ဖုန္းျပဴျပင္ရန္လိုအပ္ပါက၊ေရ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ႏွင့္လူမူျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါက၊customerအေနျဖင့္ျပဳျပင္ရန္သေဘာတူညီခ်က္လက္

မွတ္ေရးထိုးရန္။oppo service centerကိုအေျချပဳ၍

 

၅။ အာမခံကာလအတြင္းအစားထိုးသည့္အစိတ္အပိုင္းအားလံုးသည္၊company၏ပိုင္ဆိုင္မွဳျဖစ္မည္။

 


III. သတိျပဳရန္ျပဳျပင္ေရးမ်ားအတြက္အခ်က္အလက္ေကာက္ခံျခင္း


၁။ ဖုန္းျပဳျပင္ျပီးေနာက္၊customerအေနျဖင့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖင့္ကိုယ္တိုင္လက္ေရးျဖင့္ျဖည့္စြက္ရန္

(အမည္၊လိပ္စာ၊ဆက္သြယ္ရန္phone no.ႏွင့္errorတက္သည့္အေၾကာင္းရင္း)


၂။ သင့္ဖုန္းအားျပဳျပင္ရန္ပို႔ခ်ေသာအခါ၊သင္၏ဖုန္းအသြင္းရွိအခ်က္အလက္မ်ားအားအျခားတစ္ေနရာတြင္အရံကူးယူထားပါ။

(ဖုန္းနံပါတ္္၊message၊ဓာတ္ပံုမ်ား)ဖုန္းမျပင္ခင္သင့္ဖုန္း၏အခ်က္အလက္ကိုၾကိဴတင္deleteထားပါ။မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို

Oppo service centerမွ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္သင့္အခ်က္အလက္မ်ားအားကူးယူထားျပီးျပန္္လည္ျဖည့္စြက္ေပးမည္မဟုတ္ပါ၊သင္

၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပ်ာက္ဆံုးျခင္းအေပၚတာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ပါ။သင္၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားကူးယူထား

ေၾကာင္းစစ္ေဆးပါ။က်ြနု္ပ္တို႔အေနျဖင့္သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ကိုျဖန္႔ျခင္းမ်ိဳး၊ကူးယူထားျခင္းမ်ိဳး၊စစ္ေဆးျခင္း

မ်ိဳးမရွိေစရပါ။

(customerအေနျဖင့္ေတာင္းဆိုျခင္းမွလြဲ၍)အျခားေသာတရားမ၀င္အခ်က္အလက္မ်ားအားကူးယူေပးျခင္းမ်ားအားသီးခံပါ။


၃။ customerအေနျဖင့္oppoဖုန္းျပဳျပင္ေရးဆို္င္ရာဇယားအရ၊ဖုန္္း၏errorကိုုစုစည္းရမည္။customerအေနျဖင့္ကူးယူထားေသာ

အခ်က္လက္ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါက၊customer၏မွတ္ပံုတင္အမွတ္ျဖင့္တရား၀င္သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္အတူဆံုးရွံဳး

အစီရင္ခံခ်က္မ်ားလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။


 

ဖုန္းျပက္ေတာက္ျခင္းသတ္မွတ္ခ်က္ဇယား

အမည္

ျပတ္ေတာက္ျခင္း၏ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား

 

 

 

 

ကိရိယာ

အသံုးျပဳပံုလက္စြဲစာေဆာင္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာfunctionမ်ား၏error

ေဖာ္ျပခ်က္မရွိျခင္္း၊စာေရးမရျခင္း၊ယိုစိမ့္မွဳျဖစ္စဥ္

စက္ဖြင့္မရျခင္း၊loginမရျခင္း၊ဖုန္းဆက္လို႔မရျခင္း

တုန္္ခါမွဳမရျခင္း

ဖုန္းေခၚေသာအခါerrorတက္ျခင္း

ရုတ္တရက္စက္ပိတ္သြားျခင္း

အထိုင္မေကာင္းျခင္း

ဖုန္းခလုတ္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္မရျခင္း

အသံမၾကားျခင္းႏွင့္၊ပံုမွန္မဟုတ္ေသာအသံဆိုးမ်ားထြက္ျခင္း

 

အားသြင္းတံုး

ဖုန္းအားသြင္းတံုးအျပင္ပန္းပ်က္စီးျခင္းသည္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေၾကာင့္ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။အလုပ္မလုပ္ျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳမရျခင္း၊သက္မွတ္ထားေသာအားသြင္းတံုးႏွင့္အားသြင္းမရျခင္း။

Battery

ဖုန္းbatterryအားသြင္းျပီးတိုင္ဖုန္းအသံုးျပဳမရျခင္း၊ဖုန္းအားသည္၈၀%ထက္မေလ်ာ့ျခင္း၊

ဖုန္းနားၾကပ္ၾကိဳး

ဖုန္းနားၾကပ္ၾကိဳးမွအ၀င္callမ်ားအားလက္ခံမရျခင္း၊ဆက္ထြက္၍လည္းမရျခင္း။

အင္တာနက္မွျဖစ္ေသာပ်က္စီးျခင္းကိုလက္မခံပါ။